Note 8 - Misligholdte og tapsutsatte engasjement

Morbank   Konsern
31.12.13 30.9.13 30.9.14 (mill. kr) 30.9.14 30.9.13 31.12.13
      Misligholdte utlån      
311 322 268 Brutto mislighold over 90 dager *) 338 391 386
73 66 85 - Individuelle nedskrivninger 92 79 87
238 256 183 Netto misligholdte utlån 246 312 299
24 % 21 % 32 % Avsetningsgrad 27 % 20 % 23 %
      Andre tapsutsatte engasjement      
146 193 194 Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt) 206 209 157
76 84 85 - Individuelle nedskrivninger 90 89 86
70 109 109 Netto andre tapsutsatte engasjement 117 119 71
52 % 43 % 44 % Avsetningsgrad 43 % 43 % 55 %
*) Det foreligger ikke mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank per tredje kvartal. Eventuelt mislighold i garantiporteføljen vil for øvrig ikke medføre tap for SpareBank 1 SMN.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN