Note 9 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern
31.12.13 30.9.13 30.9.14 (mill. kr) 30.9.14 30.9.13 31.12.13
- - 7 Utsatt skattefordel 25 14 18
170 182 161 Varige driftsmidler 1.128 1.214 1.176
1.568 1.503 1.244 Opptjente ikke motatte inntekter 1.258 1.507 1.591
207 503 346 Fordringer verdipapirer 346 503 207
82 74 11 Pensjoner 11 74 82
83 240 152 Andre eiendeler 429 282 270
2.110 2.501 1.921 Sum øvrige eiendeler 3.198 3.593 3.344

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN