Note 10 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.13 30.9.13 30.9.14 (mill. kr) 30.9.14 30.9.13 31.12.13
  2.059   2.004 2.347 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 2.347   2.004   2.059
  406   202   328 Havbruk   328   202   406
  1.239   1.298 1.577 Industri og bergverk 1.577   1.298   1.239
  1.808   1.636 1.596 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 1.596   1.636   1.808
  4.313   3.053 3.227 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.227   3.053   4.313
  2.150   1.970 1.691 Sjøfart 1.691   1.970   2.150
  4.142   4.117 4.189 Eiendomsdrift 4.065   4.014   4.033
  4.885   4.879 4.540 Forretningsmessig tjenesteyting 4.540   4.930   4.885
  4.320   3.829 4.319 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 4.050   3.524   3.999
  4.723   4.609 4.977 Offentlig forvaltning 4.977   4.609   4.723
  2.620   2.486 3.688 Øvrige sektorer 3.655   2.458   2.594
  32.666   30.083   32.480 Sum næring    32.053   29.698   32.209
  23.865   23.776   25.947 Lønnstakere   25.947   23.776   23.865
  56.531   53.859   58.427 Sum innskudd   58.000   53.474   56.074

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN