Note 11 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

Morbank   Konsern 
31.12.13 30.9.13 30.9.14 (mill. kr) 30.9.14 30.9.13 31.12.13
  2.750   110   300 Sertifikatgjeld, nominell verdi   300   110   2.750
  30.718   29.250   29.564 Obligasjonsgjeld, nominell verdi   29.564   29.250   30.718
  294   232   627 Verdijusteringer   627   232   294
  33.762   29.592   30.491 Sum verdipapirgjeld   30.491   29.592   33.762
             

 

Endring i verdipapirgjeld, ansvarlige lån og fondsobligasjoner (mill. kr)        
  30.9.14 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.13
Sertifikatgjeld, nominell verdi 300   300 2.750 - 2.750
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 29.564 6.427 7.064 -517 30.718
Verdijusteringer 627 -   - 333 294
Totalt 30.491 6.727 9.814 -184 33.762
           
  30.9.14 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.13
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.528 -   - 6 1.522
Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 300 -   - - 300
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 1.400 -   - - 1.400
Verdijusteringer 87 -   - 5 82
Total  3.315 -   - 11 3.304

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN