Note 12 - Annen gjeld

Morbank   Konsern
31.12.13 30.9.13 30.9.14 (mill. kr) 30.9.14 30.9.13 31.12.13
17 98 - Utsatt skatt 7 106 23
438 375 342 Betalbar skatt 395 423 476
8 14 8 Formuesskatt 8 14 8
883 1.056 1.028 Påløpne kostnader og mottatte ikke påløpne inntekter 1.175 1.301 1.091
48 59 57 Avsetning for påløpne kostnader og forpliktelser 57 59 48
- - - Pensjonsforpliktelser 7 2 2
73 52 53 Trasseringsgjeld 53 52 73
7 4 8 Leverandørgjeld 42 41 29
339 2.150 1.490 Gjeld verdipapirer 1.490 2.150 339
179 714 386 Annen gjeld 421 665 213
1.992 4.522 3.372 Sum annen gjeld 3.656 4.812 2.303

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN