Note 13 - Kapitaldekning

Finansdepartementet fastsatte 22. august 2014 endringer i forskrifter om kapitalkrav med virkning fra 30. september 2014. Gjennom forskriftsendringene er gjeldende norsk regelverk tilpasset EUs nye kapitalkravsregelverk (CRR/CRD IV-regelverket). Dette regelverket er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, men de viktigste bestemmelsene er tatt inn i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven. Lovverket trådte i kraft fra 1. juli 2013, og innebærer at minstekrav til ren kjernekapital vil øke gradvis frem til 1. juli 2016.

Per 30. september 2014 er kravet til bevaringsbuffer 2,5 prosent og kravet til systemrisikobuffer 3 prosent. Systemrisikobufferen økte med 1 prosentpoeng fra 1. juli 2014. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent, slik at samlet minstekrav til ren kjernekapital er på 10 prosent. Per 30. juni 2015 vil motsyklisk bufferkrav på 1 prosentpoeng bli gjort gjeldende. Samlet minstekrav til ren kjernekapital blir da 11 prosent.

Norske myndigheter har valgt å videreføre Basel I gulvet som et gulv på beregningsgrunnlaget.

SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. I juni 2013 søkte banken om overgang til Avansert IRB for de foretaksporteføljene som i dag rapporteres etter IRB Foundation.

De mest sentrale endringene i forbindelse med nytt regelverk:

  • Fradrag i ansvarlig kapital vil primært redusere ren kjernekapital, mens man tidligere foretok justering med 50/50 fordeling mellom ren kjernekapital og tilleggskapital
  • Endringer i fradrag for eierandeler i andre finansinstitusjoner. Det skilles mellom vesentlige og ikke vesentlige eierandeler, og fradragene skal tas i samme kapitalklasse som det instrumentet man eier tilhører. Grensen for fradrag for eierandeler i andre finansinstitusjoner heves fra 2 prosent av den andre institusjonens ansvarlige kapital til nå 10 prosent eierskap. Fradragene er begrenset til 10 prosent av egen ren kjernekapital, og alt under 10 prosent inngår i beregningsgrunnlaget. Tidligere kapitaldekningsreserve bortfaller
  • Utsatt skattefordel relatert til midlertidige forskjeller innenfor 10 prosent av egen ren kjernekapital skal nå ikke gå til fradrag, men i stedet risikovektes med 250 prosent. Utsatt skattefordel over 10 prosent går til fradrag i ren kjernekapital
  • Sum av utsatt skattefordel og vesentlige eierandeler som ikke blir tatt til fradrag i ren kjernekapital kan i sum ikke utgjøre mer enn 17,65 prosent av egen ren kjernekapital
  • Innføring av Additional Value Adjustments (AVA-fradrag) - krav om forsvarlig verdsettelse
  • Innføring av Credit Value Adjustment (CVA) for derivatposisjoner
  • Endringer i regler for risikovekting av eksponeringer på ratede OMF'er og ratede institusjoner skal nå risikovektes etter den aktuelle institusjonens egen rating

I forbindelse med endrede krav til betingelsene for fondsobligasjoner, vil de fondsobligasjonene som ikke tilfredsstiller de nye kravene over tid ikke kunne telle med som øvrig kjernekapital. Obligasjonene vil være gjenstand for en nedtrapping med 30 prosent i 2015 og 10 prosent deretter. SpareBank 1 SMN hadde per 30. september 2014 450 millioner kroner i fondsobligasjoner som vil være gjenstand for nedtrapping. Finanstilsynet kan kreve at fondsobligasjonene skrives ned proporsjonalt med egenkapitalen dersom bankens rene kjernekapitaldekning faller under 5,125 prosent.

Fra andre kvartal 2013 er beregningsmetode på operasjonell risiko endret fra basismetode til sjablongmetode for morbank. På konsern beregnes fortsatt datterselskaper etter basismetoden.

Tall for kapitaldekning følger de nye kravene for rapportering fra og med 30. september 2014. Sammenligningstall er ikke omarbeidet.

 

Morbank   Konsern
31.12.13 30.9.13 30.9.14 (mill. kr) 30.9.14 30.9.13 31.12.13
2.597   2.597   2.597 Egenkapitalbevis   2.597   2.597 2.597
  -0 -0  -0 Egne egenkapitalbevis -0 -0   -0
895 895 895 Overkursfond 895 895 895
2.496   1.889   2.496 Utjevningsfond   2.496   1.889 2.496
3.276   2.944   3.276 Grunnfondskapital   3.276   2.944 3.276
227 - - Avsatt utbytte - - 227
124 - - Avsatt gaver - - 124
195 106 195 Fond for urealiserte gevinster 206 123 206
- 38   -65 Annen egenkapital   1.282   1.312 1.354
- - - Minoritetsinteresser 69 65 67
-   1.089   1.194 Periodens resultat   1.407   1.038 -
9.811   9.557 10.588 Sum balanseført egenkapital 12.228 10.863 11.242
-447 -447   -447 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -565 -589 -582
- - - Andel av fond for urealiserte gevinster i tilknyttede selskap 131 57 98
 -352 - - Fradrag for avsatt utbytte og gaver - - -361
  -401   -399 - 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -   -90 -106
  -240 -234 - 50 % fradrag forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger -   -210   -214
- - - 50 % kapitaldekningsreserve -   -554   -595
- - - Minoritetsinteresser bokført i annen egenkapital   -69 - -
- - - Minoritetsinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 34 - -
  -109   -109   -28 Overfinansiering pensjonsforpliktelse   -21   -107   -107
- -1.089 -1.194 Periodens resultat -1.407 -1.038 -
- 795 872 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (73 prosent etter skatt)   1.027 758 -
- -   -27 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse   -36 - -
- -   -300 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden   -367 - -
- - - Direkte, indirekte og syntetiske investeringer i selskaper i finansiell sektor   -349 - -
8.262   8.075   9.465 Sum ren kjernekapital 10.605   9.089 9.374
1.431   1.431   1.440 Hybridkapital   1.707   1.619 1.615
- - - Direkte, indirekte og syntetiske investeringer i selskaper i finansiell sektor -9 - -
9.693   9.506 10.905 Sum kjernekapital 12.302 10.707 10.989
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
- - - Fondsobligasjon, overskytende beløp av hybridkapital - 28 31
1.873   1.910   1.875 Ansvarlig kapital   2.566   2.173 2.313
  -401   -399 - 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -   -90   -106
  -240   -234 - 50 % fradrag i forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger -   -210   -214
- - - 50 % kapitaldekningsreserve -   -554   -595
- -   -43 Direkte, indirekte og syntetiske investeringer i selskaper i finansiell sektor   -43 - -
1.231   1.277   1.833 Sum tilleggskapital   2.523   1.346 1.428
10.924 10.783 12.738 Netto ansvarlig kapital 14.826 12.053 12.417
             
             
      Minimumskrav ansvarlig kapital      
1.573   1.592   1.482 Engasjement med spesialiserte foretak   1.732   1.592 1.573
1.478   1.442   1.328 Engasjement med øvrige fortak   1.375   1.443 1.479
363 336 790 Engasjement med massemarked eiendom   1.233 591 628
70 70 138 Engasjement med massemarked SMB 147 76 74
28 31 40 Engasjement med massemarked øvrig 42 35 33
1.157   1.076   1.105 Egenkapitalposisjoner IRB   0 - -
4.669   4.548   4.884 Sum kredittrisiko IRB   4.529   3.736 3.787
224 225 440 Gjeldsrisiko 440 225 224
8 11 - Egenkapitalrisiko   2 13 10
- - - Valutarisiko - - -
297 297 292 Operasjonell risiko 416 398 398
560 590 778 Engasjementer beregnet etter standardmetoden   1.860   2.135 2.151
  -67   -67 - Fradrag  -   -110   -119
- - 31 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 116 - -
- - - Overgangsordning - 403 316
5.690   5.604   6.425 Minimumskrav ansvarlig kapital   7.364   6.802 6.767
71.130 70.051 80.315 Beregningsgrunnlag 92.045 85.019 84.591
      3.614 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent   4.142    
      Bufferkrav       
      2.008 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent   2.301    
      2.409 Systemrisikobuffer, 3,0 prosent   2.761    
      4.417 Sum bufferkrav til ren kjernekapital   5.062    
      1.434 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav   1.400    
      Kapitaldekning      
11,6 % 11,5 % 11,8 % Ren kjernekapitaldekning 11,5 % 10,7 % 11,1 %
13,6 % 13,6 % 13,6 % Kjernekapitaldekning 13,4 % 12,6 % 13,0 %
15,4 % 15,4 % 15,9 % Kapitaldekning 16,1 % 14,2 % 14,7 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN