Note 3 - Segmentrapportering

Fra første januar 2014 er bankens SMB portefølje splittet opp og fordelt på henholdsvis Privatmarked og Næringsliv. Aksjeselskaper er overført til Næringsliv. Enkeltpersonforetak, landbrukskunder og lag og foreninger er overført til Privatkunder. Historikk er ikke omarbeidet da dette er vanskelig å rekonstruere på et presist nok nivå.

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel  etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå. 

Konsern 30. september 2014 
Resultatregnskap (mill. kr) PM Næringsliv Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskapshuset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/elim Total
Netto renteinntekter  629 621   -1 2   95   -0  -   -    -55   1.305
Renter av anvendt kapital 33   51 1 - - -  -   -    -84 -
Sum renteinntekter 661 672   -1 2   95   -0  -   -    -139   1.305
Netto provisjons- og andre inntekter 568 121 15 270 -3 141  -   -  44   1.140
Netto avkastning på finansielle investeringer ***)  1   20 26 - - -   259   78 245 628
Sum inntekter *) 1.230 812 41 272   92 141   259   78 149   3.074
Sum driftskostnader 596 226 49 230   37 117   -   - 54   1.310
Resultat før tap 634 586   -9 42   55 24   259   78 95   1.765
 Tap på utlån, garantier m.v. 7   44   - -   5 -   -   -   -1 55
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 626 542   -9 42   50 24   259   78 96   1.709
EK avkastning **) 19,8 % 10,7 %               16,1 %
                     
Balanse                     
Utlån til kunder  76.773   34.891   - -   3.600 -  -   -  961 116.225
Herav solgt Boligkreditt og Næringskreditt    -28.609 -1.130   - - - -  -   -    -1   -29.740
Individuell nedskrivning utlån    -28   -142   - - -11 -  -   -  0   -182
Gruppenedskrivning utlån    -90   -188   - - -16 -  -   -    -0   -295
Andre eiendeler  249 132   - 280   10 128   1.341   1.187 27.857 31.185
Sum eiendeler 48.296   33.563   - 280   3.582 128   1.341   1.187 28.816 117.194
                     
Innskudd fra og gjeld til kunder  31.632   24.747   - - - -   -   - 1.621 58.000
Annen gjeld og egenkapital  16.664   8.816   - 280   3.582 128   1.341   1.187 27.196 59.194
Sum egenkapital og gjeld 48.296   33.563   - 280   3.582 128   1.341   1.187 28.816 117.194

 

 

 

Konsern 30. september 2013 
Resultatregnskap (mill. kr) PM SMB Konsern-kunder Markets EM 1 SMN Finans SMN Regnskap SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/elim Total
Netto renteinntekter 457 213   509 10 3   89 -  -   -    -101   1.180
Renter av anvendt kapital 7   2   20   -0 - - -  -   -    -28 -
Sum renteinntekter 464 214   529 9 3   89 -  -   -    -129   1.180
Netto provisjons- og andre inntekter 505   58   58 25 289 -2 102  -   -  46   1.081
Netto avkastning på finansielle investeringer ***) 1   1   47 31 -   -   153   75 73 380
Sum inntekter *) 969 273   634 66 292   87 102   153   75   -10   2.641
Sum driftskostnader 474   98   185 63 239   33 90   -   - 75   1.256
Resultat før tap 496 175   449 3 53   54 12   153   75   -85   1.384
Tap på utlån, garantier m.v. 6   6   49   - -   11 -   -   -   -4 68
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 490 169   400 3 53   43 12   153   75   -81   1.316
EK avkastning 37,0% 31,4% 13,8 %               13,3 %
                       
Balanse                      
Utlån til kunder 65.418   9.124   31.775   - -   3.308 -  -    - 612 110.237
Herav solgt Boligkreditt   -29.125   -400 -869   - - - -  -    - 402   -29.992
Individuell nedskrivning utlån   -27 -16 -107   - - -18 -  -    - 0   -168
Gruppenedskrivning utlån   -73 -30 -175   - - -16 -  -    -   -0   -295
Andre eiendeler 252   26   212   - 305   14 79   1.029   1.168 29.109 32.195
Sum eiendeler 36.446   8.704   30.835   - 305   3.288 79   1.029   1.168 30.123 111.977
                       
Innskudd fra og gjeld til kunder 24.450   8.641   19.330   - - - -   -   - 1.052 53.474
Annen gjeld og egenkapital 11.996   63   11.505   - 305   3.288 79   1.029   1.168 29.071 58.503
Sum egenkapital og gjeld 36.446   8.704   30.835   - 305   3.288 79   1.029   1.168 30.123 111.977
*) En del av kapitalmarkeds-inntektene (Markets) er fordelt på PM og BM      
**) Fra og med tredje kvartal 2014 er regulatorisk kapital lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i PM og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 13,5 prosent for å tråd med bankens kapitalplan. Tall for 2013 er ikke korrigert som følge av dette.

 

***) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler inkl. holdt for salg (mill. kr) 30.09.14 30.9.13
Kursgevinst/utbytte på aksjer 216 45
Obligasjoner og derivater -18 -14
Valuta- og renteforretninger Markets 46 58
Sum verdiendringer finansielle eiendeler 245 90
SpareBank 1 Gruppen 259 153
SpareBank 1 Boligkreditt 23 25
SpareBank 1 Næringskreditt 30 5
BN Bank 78 75
SpareBank 1 Markets -22 -
Selskaper eiet av SpareBank 1 SMN Invest 18 -
Andre selskaper -3 32
Sum avkastning på eierinteresser 383 290
Sum 629 380

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN