Note 2 - Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet foretar ledelsen estimater, skjønnsmessige vurderinger og tar forutsetninger som påvirker effekten av anvendelsen av regnskapsprinsipper. Dette vil derfor påvirke regnskapsførte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. I fjorårets årsregnskap er det redegjort nærmere for vesentlige estimater og forutsetninger i note 4 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper.

Nets Holding AS

SpareBank 1 SMN solgte i juli 2014 sin eierandel i Nets Holding AS.  Banken hadde en eierandel i Nets Holding på 2,2 prosent, tilsvarende 4.028.773 aksjer. Aksjene var løpende vurdert til virkelig verdi over resultatet. Realisert kursgevinst inkludert agioeffekter ble 155,6 millioner kroner. I tillegg er det inntektsført mottatt utbytte med 8,8 millioner kroner.

Pensjoner

Konsernet har ikke innhentet ny pensjonsberegning pr 30. september da det ikke er identifisert forhold som vesentlig endrer pensjonsforpliktelsen.

Nedenfor vises derfor siste innhentede pensjonsberegning per 30. juni 2014. For ytterligere beskrivelse av de ulike pensjonsordningene, se note 25 i årsrapporten for 2013. Konsernets pensjonsforpliktelser regnskapsføres i henhold til IAS 19R. Estimatavvik føres derfor direkte mot egenkapitalen og presenteres under andre inntekter og kostnader.

Økonomiske forutsetninger 31.12.13 1.1.14 30.6.14
Diskonteringssats: 4,00 % 4,00 % 3,25 %
Avkastning: 4,00 % 4,00 % 3,25 %
Lønnsregulering: 3,50 % 3,50 % 3,50 %
G-regulering: 3,50 % 3,50 % 3,50 %
Pensjonsregulering: 0,60 % 0,60 % 0,60 %
Arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 % 14,10 %
       
Demografiske forutsetninger:      
Dødelighet, Giftemålsannsynlighet etc K2013 BE 
Uførhet  IR73 
Frivillig avgang  2 % til 50 år, 0 % etter 50 år
       
Bevegelse hittil i år konsern (mill.kr) Sikret Usikret Totalt
Netto p.forpliktelse IB -107 27 -79
Korrigering mot EK IB -5  -  -5
Korrigering mot EK UB 98 1 99
Netto pensjonskostnad 12 1 13
Foretakets tilskudd -28  -  -28
Utbetalinger over drift  -  -3 -3
Netto p.forpliktelse 30.6.14 -29 27 -3

 

Finansiell status konsern (mill.kr) 30.6.14 31.12.13
Pensjonsforpliktelse 729 638
Verdi av pensjonsmidler -736 -721
Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift -7 -83
Arbeidsgiveravgift 4 4
 Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift  -3 -79
     
     
Pensjonskostnad konsern (mill.kr) 30.6.14 31.12.13
Ytelsesbasert pensjon opptjent i perioden    12   22
Renter  -2 -4
Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad inkl. AFP gammel ordning    10   18
Arbeidsgiveravgift    4   4
Innskuddspensjon og ny AFP   14   30
Periodens pensjonskostnad    27   52

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN