Note 9 - Øvrige eiendeler

 

Morbank   Konsern 
31.12.13 30.6.13 30.6.14 (mill. kr) 30.6.14 30.6.13 31.12.13
  -   - 7 Utsatt skattefordel 25 13 18
169 190 165 Varige driftsmidler 1.139 1.225 1.176
  1.568   1.295 1.504 Opptjente ikke motatte inntekter 1.521 1.307 1.591
207 101 238 Fordringer verdipapirer 238 101 207
82 - 11 Pensjoner 11 74 82
84 396 160 Andre eiendeler 447 371 270
2.110 1.982 2.085 Sum øvrige eiendeler 3.380 3.090 3.344

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN