Note 10 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

 

Morbank   Konsern 
31.12.13 30.6.13 30.6.14 (mill. kr) 30.6.14 30.6.13 31.12.13
2.059 2.128 2.202 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 2.202 2.128 2.059
406 258   641 Havbruk   641 258 406
1.239 1.252 1.463 Industri og bergverk 1.463 1.252 1.239
1.808 1.532 1.706 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 1.706 1.532 1.808
4.313 3.085 3.481 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.481 3.085 4.313
2.150 1.687 1.605 Sjøfart 1.605 1.687 2.150
4.142 4.872 3.858 Eiendomsdrift 3.740 4.234 4.033
4.885 4.889 4.037 Forretningsmessig tjenesteyting 4.037 4.915 4.885
4.320 3.823 4.399 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 4.149 3.558 3.999
4.723 5.350 6.900 Offentlig forvaltning 6.900 5.350 4.723
2.620 2.927 3.318 Øvrige sektorer 3.285 2.900 2.594
32.666 31.805   33.609 Sum næring    33.208 30.900 32.209
23.865 24.394   26.200 Lønnstakere   26.200 24.394 23.865
56.531 56.198   59.808 Sum innskudd   59.408 55.294 56.074

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN