Note 11 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

Morbank   Konsern 
31.12.13 30.6.13 30.6.14 (mill. kr) 30.6.14 30.6.13 31.12.13
  2.750   107   775 Sertifikatgjeld, nominell verdi   775   107   2.750
  30.718   30.558   30.337 Obligasjonsgjeld, nominell verdi   30.337   30.558   30.718
  294   271   555 Verdijusteringer   555   271   294
  33.762   30.936   31.667 Sum verdipapirgjeld   31.667   30.936   33.762

 

Endring i verdipapirgjeld, ansvarlige lån og fondsobligasjoner (mill. kr)        
           
  30.6.14 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.13
Sertifikatgjeld, nominell verdi 775 - 1.977   2 2.750
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 30.337 5.995 6.317 -58 30.718
Verdijusteringer 555 -   - 261 294
Totalt 31.667 5.995 8.295 205 33.762
           
  30.6.14 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.13
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.547 -   - 25 1.522
Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 300 -   - - 300
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 1.400 -   - - 1.400
Verdijusteringer 91 -   - 9 82
Total  3.338 -   - 34 3.304

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN