Note 12 - Annen gjeld

 

Morbank   Konsern 
31.12.13 30.6.13 30.6.14 (mill. kr) 30.6.14 30.6.13 31.12.13
17   98 - Utsatt skatt 6 107 23
438   282 251 Betalbar skatt 294 321 476
8   12 8 Formuesskatt 8 12 8
883   962 1.042 Påløpne kostnader og mottatte ikke påløpne inntekter 1.177 1.208 1.091
  48   69   65 Avsetning for påløpne kostnader og forpliktelser 65 69 48
- - - Pensjonsforpliktelser 7 2 2
73   107 67 Trasseringsgjeld 67 107 73
7   4 8 Leverandørgjeld 43 51 29
  339   88   244 Gjeld verdipapirer 244 88 339
179   217 314 Annen gjeld 311 246 213
1.992   1.837 1.999 Sum annen gjeld 2.222 2.210 2.303

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN