Note 13 - Kapitaldekning

SpareBank 1 SMN har benyttet interne målemetoder (Internal Rating Based Approach - Foundation) for kredittrisiko siden januar 2007. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. I juni 2013 søkte banken om overgang til Avansert IRB for de foretaksporteføljene som i dag rapporteres etter foundation metoden. Effekten av risikovektene under IRB er begrenset som følge av overgangsregler gitt i forskrift fra Finanstilsynet.

Fra andre kvartal 2013 er beregningsmetode på operasjonell risiko endret fra basismetode til sjablongmetode på morbank. På konsern beregnes fortsatt datterselskaper etter basismetoden.

Fra 1. juli 2013 er det innført nye bufferkrav jfr. finansieringsvirksomhetslovens § 2-9e. Per 30. juni 2014 er kravet til bevaringsbuffer 2,5 prosent og kravet til systemrisikobuffer 2 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om at ansvarlig kapital skal utgjøre minimum 4,5 prosent av ren kjernekapital, slik at samlet minstekrav til ren kjernekapital er på 9 prosent. Bufferkravet for systemrisiko øker med ytterligere 1 prosentpoeng fra 1. juli slik at kravet til ren kjernekapital vil være 10 prosent. Per 30. juni 2015 vil motsyklisk bufferkrav på 1 prosentpoeng bli gjort gjeldende.

BN Bank mottok godkjenning for Avansert IRB for sin foretaksportefølje i april 2014.

En fondsobligasjon (hybridkapital) er en obligasjon med en pålydende rente, men banken har ikke plikt til å betale ut renter i en periode hvor det ikke utbetales utbytte, og investor har heller ikke senere krav på renter som ikke er utbetalt, dvs. rentene akkumuleres ikke. Fondsobligasjoner som kjennetegnes med moderate incentiver til tilbakebetaling er godkjent som et element i kjernekapitalen innen en ramme på 15 prosent av samlet kjernekapital. Har derimot fondsobligasjonen ikke fastsatt løpetid og er uten incentiver til tilbakebetaling kan den medtas som et element i kjernekapitalen innen en ramme på 35 prosent av samlet kjernekapital.

Finanstilsynet kan kreve at fondsobligasjonene skrives ned proporsjonalt med egenkapitalen dersom bankens kjernekapitaldekning faller under fem prosent eller samlet kapitaldekning faller under åtte prosent. Nedskrevne beløp på fondsobligasjonene skal være skrevet opp før det kan utbetales utbytte til aksjonærene eller egenkapitalen skrives opp. Fondsobligasjoner føres som annen langsiktig gjeld til amortisert kost.

I forbindelse med endrede krav til betingelsene for fondsobligasjoner, vil de fondsobligasjonene som ikke tilfredsstiller de nye kravene over tid ikke kunne telle med som øvrig kjernekapital. Obligasjonene vil være gjenstand for en nedtrapping med 20 prosent i 2014 og 10 prosent deretter. SpareBank 1 SMN hadde per 30. juni 2014 450 millioner kroner i fondsobligasjoner som vil være gjenstand for nedtrapping.

Ansvarlige lån har prioritet etter all annen gjeld. Tidsbegrenset ansvarlig lån kan ikke tilsvare et høyere beløp enn 50 prosent av kjernekapitalen i kapitaldekningen, mens evigvarende ansvarlige lån ikke kan tilsvare et høyere beløp enn 100 prosent av kjernekapitalen. Ansvarlige lån klassifiseres som forpliktelse i balansen og måles til amortisert kost slik som andre langsiktige lån.

For detaljert informasjon om ansvarlige lån og fondsobligasjoner, se note 38 i bankens årsrapport.

 

Morbank   Konsern
31.12.13 30.6.13 30.6.14 (mill. kr) 30.6.14 30.6.13 31.12.13
2.597   2.597   2.597  Egenkapitalbevis    2.597   2.597 2.597
  -0 -0 -0   - Egne egenkapitalbevis  -0 -0   -0
895 895 895  Overkursfond  895 895 895
2.496   1.889   2.496  Utjevningsfond    2.496   1.889 2.496
3.276   2.944   3.276  Grunnfondskapital    3.276   2.944 3.276
227 - -  Avsatt utbytte  - - 227
124 - -  Avsatt gaver  - - 124
195 106 195  Fond for urealiserte gevinster  206 123 206
- 38   -65 Annen egenkapital inklusive minoritetsinteresser   1.347   1.386 1.421
- 830 942  Periodens resultat  963 606 -
9.811   9.299 10.337 Sum balanseført egenkapital 11.780 10.439 11.242
  -447   -447   -454 Utsatt skattefordel, goodwill og immaterielle eiendeler   -620   -531   -582
- - - Andel av fond for urealiserte gevinster i tilknyttede selskap 98 57 98
  -352 - - Fradrag for avsatt utbytte og gaver - -   -361
  -401   -381   -442 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner   -101   -93   -106
  -240   -203   -251 50 % fradrag forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger   -246   -219   -214
- - - 50 % kapitaldekningsreserve   -685   -500   -595
  -109   -109   -28 Overfinansiering pensjonsforpliktelse   -21   -107   -107
-   -830   -942 Periodens resultat   -963   -606 -
- 606 688 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (73% etter skatt) 703 442 -
8.262   7.935   8.908 Sum ren kjernekapital   9.945   8.882 9.374
1.431   1.441   1.439 Fondsobligasjon, hybridkapital   1.690   1.625 1.615
9.693   9.376 10.347 Sum kjernekapital 11.635 10.508 10.989
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
- - - Fondsobligasjon, hybdridkapital utover 15% - 31 31
304 307 306 Evigvarende ansvarlig kapital 306 307 363
1.569   1.598   1.593 Tidsbegrenset ansvarlig kapital   2.254   1.861 1.950
  -401   -381   -442 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner   -101   -93   -106
  -240   -203   -251 50 % fradrag forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger   -246   -219   -214
- - - 50 % kapitaldekningsreserve   -685   -500   -595
1.231   1.320   1.206 Sum tilleggskapital   1.529   1.386 1.428
10.924 10.696 11.553 Netto ansvarlig kapital 13.164 11.894 12.417
             
      Minimumskrav ansvarlig kapital Basel II      
1.573   1.672   1.576 Engasjement med spesialiserte foretak   1.863   1.672 1.573
1.478   1.504   1.394 Engasjement med øvrige foretak   1.472   1.504 1.479
70 63 138 Engasjement med massemarked SMB 146 68 74
363 348 765 Engasjement med massemarked personer   1.170 613 628
28 32 41 Engasjement med øvrige massemarked 43 37 33
1.157   1.139   1.241 Egenkapitalposisjoner 27 - -
4.669   4.758   5.155 Sum kredittrisiko IRB   4.722   3.895 3.787
224 255 307 Gjeldsrisiko 308 255 224
8 12 - Egenkapitalrisiko   1 13 10
- - - Valutarisiko - - -
297 297 292 Operasjonell risiko 416 398 398
560 544 617 Engasjementer beregnet etter standardmetoden   1.682   2.106 2.151
  -67   -64   -73 Fradrag   -130   -102   -119
- - - Overgangsordning - 322 316
5.690   5.803   6.297 Minimumskrav ansvarlig kapital   6.998   6.886 6.767
71.130 72.536 78.712 Beregningsgrunnlag 87.477 86.079 84.591
      Kapitaldekning      
11,6 % 10,9 % 11,3 % ren kjernekapitaldekning 11,4 % 10,3 % 11,1 %
13,6 % 12,9 % 13,1 % kjernekapitaldekning 13,3 % 12,2 % 13,0 %
15,4 % 14,7 % 14,7 % kapitaldekning 15,0 % 13,8 % 14,7 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN