Note 8 - Misligholdte og tapsutsatte engasjement

Morbank   Konsern 
31.12.13 30.6.13 30.6.14 (mill. kr) 30.6.14 30.6.13 31.12.13
      Misligholdte utlån       
  311   381   274 Brutto mislighold over 90 dager *)   334   413   386
  73   84   79 -  Individuelle nedskrivninger   86   89   87
  238   297   195 Netto misligholdte utlån   248   324   299
24 % 22 % 29 % Avsetningsgrad 26 % 22 % 23 %
      Andre tapsutsatte engasjement      
  146   128   189 Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt)   206   146   157
  76   56   84 -  Individuelle nedskrivninger   90   64   86
  70   72   105 Netto andre tapsutsatte engasjement   116   82   71
52 % 44 % 44 % Avsetningsgrad 44 % 44 % 55 %
*) Det foreligger ikke mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank per andre kvartal.      
Eventuelt mislighold i garantiporteføljen vil for øvrig ikke medføre tap for SpareBank 1 SMN.       

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN