Note 7 - Nedskrivning på utlån og garantier

Morbank   Konsern 
31.12.13 30.6.13 30.6.14 (mill. kr) 30.6.14 30.6.13 31.12.13
  129   129   150 Individuelle nedskrivninger ved starten av perioden *   173   144   144
  12   10   10 + Økt nedskrivning på engasjement hvor det tidl. er nedskrevet   10   10   15
  16   6   13 - Tilbakeføring av nedskrivninger fra tidligere perioder   18   7   18
  59   29   33 + Nedskrivning på engasjement hvor det tidl. ikke er nedskrevet   35   32   71
  34   22   17 -  Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er nedskrevet   23   26   40
  150   139   162 Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden   176   153   173
  73   25   27 Konstaterte tap i perioden   39   33   85
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 1 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN