Note 6 - Tap på utlån og garantier

 

Morbank   Konsern 
31.12.13 30.6.13 30.6.14 (mill. kr) 30.6.14 30.6.13 31.12.13
22 12 12 Periodens endring i individuelle nedskrivninger 3 10 29
  -   -   - Periodens endring i gruppenedskrivninger -   -   -
34 21 17 Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er nedskrevet 23 25 40
39 4 10 Periodens konst. tap hvor det tidligere ikke er nedskrevet 16 8 45
-13 -4 -10 Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -11 -4 -14
82 33   29 Periodens tapskostnader   32 38 101

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN