Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

 

Morbank   Konsern 
31.12.13 30.6.13 30.6.14 (mill. kr) 30.6.14 30.6.13 31.12.13
6.208 5.862 6.406 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 6.552 6.025 6.359
2.334 2.024 1.361 Havbruk 1.497 2.175 2.463
1.946 2.225 1.804 Industri og bergverk 2.056 2.435 2.142
2.693 3.041 2.681 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.201 3.571 3.207
2.275 2.518 2.320 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.473 2.694 2.442
5.395 5.553 4.954 Sjøfart 4.961 5.561 5.402
12.048 12.585   12.549 Eiendomsdrift   12.622 12.052 12.118
3.646 3.447 3.715 Forretningsmessig tjenesteyting 3.954 3.687 3.867
2.284 2.416 2.282 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 2.701 2.737 2.706
400 169   201 Offentlig forvaltning   220 195 423
2.391 1.983 3.074 Øvrige sektorer 3.075 1.989 2.395
41.619 41.823   41.346 Sum næring    43.312 43.123 43.523
67.146 64.548   69.721 Lønnstakere   71.249 65.846 68.515
108.765 106.371   111.067 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt   114.561 108.968 112.038
30.514 29.382   28.128 Herav Boligkreditt    28.128 29.382 30.514
1.221 611 1.227 Herav Næringskreditt 1.227   611   1.221
77.030 76.379   81.712 Brutto utlån i balansen   85.206 78.976 80.303

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN