Note 9 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.13 31.3.13 31.3.14 (mill. kr) 31.3.14 31.3.13 31.12.13
  -   -   - Utsatt skattefordel 18 13 18
169 194 167 Varige driftsmidler 1.160 1.241 1.176
  1.568   1.174 1.393 Opptjente ikke motatte inntekter 1.409 1.182 1.591
207 17 149 Fordringer verdipapirer 149 17 207
82 74 82 Pensjoner 82 74 82
84 347 116 Andre eiendeler 305 437 270
2.110 1.806 1.907 Sum øvrige eiendeler 3.122 2.963 3.344

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN