Note 10 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.13 31.3.13 31.3.14 (mill. kr) 31.3.14 31.3.13 31.12.13
2.059 2.159 2.149 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 2.149 2.159 2.059
406 157   506 Havbruk   506 157 406
1.239 1.376 1.614 Industri og bergverk 1.614 1.376 1.239
1.808 1.705 1.630 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 1.630 1.705 1.808
4.313 3.566 3.249 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.249 3.566 4.313
2.150 1.101 1.929 Sjøfart 1.929 1.101 2.150
4.142 4.768 3.747 Eiendomsdrift 3.635 4.143 4.033
4.885 4.783 4.681 Forretningsmessig tjenesteyting 4.681 4.783 4.885
4.320 3.840 4.308 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 4.010 3.670 3.999
4.723 4.288 4.687 Offentlig forvaltning 4.687 4.288 4.723
2.620 2.929 2.513 Øvrige sektorer 2.473 2.821 2.594
32.666 30.672   31.012 Sum næring    30.562 29.769 32.209
23.865 22.833   24.174 Lønnstakere   24.174 22.833 23.865
56.531 53.506   55.185 Sum innskudd   54.736 52.603 56.074

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN