Note 11 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

 

Morbank   Konsern 
31.12.13 31.3.13 31.3.14 (mill. kr) 31.3.14 31.3.13 31.12.13
2.750 653 2.750 Sertifikatgjeld, nominell verdi 2.750 653 2.750
30.718 31.317 26.761 Obligasjonsgjeld, nominell verdi 26.761 31.317 30.718
294 377 404 Verdijusteringer 404 377 294
33.762 32.347 29.914 Sum verdipapirgjeld 29.914 32.347 33.762

 

Endring i verdipapirgjeld, ansvarlige lån og fondsobligasjoner (mill. kr)        
           
  31.3.14 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.13
Sertifikatgjeld, nominell verdi 2.750 -   - - 2.750
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 26.761 2.021 4.950 -1.028 30.718
Verdijusteringer 404 -   - 110 294
Totalt 29.914 2.021 4.950 -918 33.762
           
  31.3.14 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.13
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.524 -   - 2 1.522
Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 300 -   - - 300
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 1.400 -   - - 1.400
Verdijusteringer 83 -   - 1 82
Total  3.308 -   -   4 3.304

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN