Note 12 - Annen gjeld

Morbank   Konsern 
31.12.13 31.3.13 31.3.14 (mill. kr) 31.3.14 31.3.13 31.12.13
17   98 17 Utsatt skatt 24 107 23
438   256 401 Betalbar skatt 431 295 476
8   10 8 Formuesskatt 8 10 8
883   1.066 1.193 Påløpne kostnader og mottatte ikke påløpne inntekter 1.356 1.349 1.091
  48   80   76 Avsetning for påløpne kostnader og forpliktelser 76 80 48
73   173 47 Trasseringsgjeld 47 173 73
7   1 5 Leverandørgjeld 45 38 29
  339   526   742 Gjeld verdipapirer 742 526 339
179   268 273 Annen gjeld 308 309 215
1.992   2.477 2.762 Sum annen gjeld 3.036 2.886 2.303

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN