Note 13 - Kapitaldekning

SpareBank 1 SMN har benyttet interne målemetoder (Internal Rating Based Approach - Foundation) for kredittrisiko siden januar 2007. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. I juni 2013 søkte banken om overgang til Avansert IRB for de foretaksporteføljene som i dag rapporteres etter foundation metoden. Effekten av risikovektene under IRB er begrenset som følge av overgangsregler gitt i forskrift fra Finanstilsynet.

Fra andre kvartal 2013 er beregningsmetode på operasjonell risiko endret fra basismetode til sjablongmetode på morbank. På konsern beregnes fortsatt datterselskaper etter basismetoden.

Fra 1. juli 2013 er det innført nye bufferkrav jfr. finansieringsvirksomhetslovens § 2-9e. Per 31. mars 2014 er kravet til bevaringsbuffer 2,5 prosent og kravet til systemrisikobuffer 2 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om at ansvarlig kapital skal utgjøre minimum 4,5 prosent av ren kjernekapital, slik at samlet minstekrav til ren kjernekapital er på 9 prosent.

I løpet av 2014 vil bufferkravet for systemrisiko øke med ytterligere 1 prosentpoeng, slik at kravet til ren kjernekapital per 1. juli 2014 vil være på 10 prosent. Per 30. juni 2015 vil motsyklisk bufferkrav på 1 prosentpoeng bli gjort gjeldende.

En fondsobligasjon (hybridkapital) er en obligasjon med en pålydende rente, men banken har ikke plikt til å betale ut renter i en periode hvor det ikke utbetales utbytte, og investor har heller ikke senere krav på renter som ikke er utbetalt, dvs. rentene akkumuleres ikke. Fondsobligasjoner som kjennetegnes med moderate incentiver til tilbakebetaling er godkjent som et element i kjernekapitalen innen en ramme på 15 prosent av samlet kjernekapital. Har derimot fondsobligasjonen ikke fastsatt løpetid og er uten incentiver til tilbakebetaling kan den medtas som et element i kjernekapitalen innen en ramme på 35 prosent av samlet kjernekapital.

Finanstilsynet kan kreve at fondsobligasjonene skrives ned proporsjonalt med egenkapitalen dersom bankens kjernekapitaldekning faller under fem prosent eller samlet kapitaldekning faller under åtte prosent. Nedskrevne beløp på fondsobligasjonene skal være skrevet opp før det kan utbetales utbytte til aksjonærene eller egenkapitalen skrives opp. Fondsobligasjoner føres som annen langsiktig gjeld til amortisert kost.

I forbindelse med endrede krav til betingelsene for fondsobligasjoner, vil de fondsobligasjonene som ikke tilfredsstiller de nye kravene over tid ikke kunne telle med som øvrig kjernekapital. Obligasjonene vil være gjenstand for en nedtrapping med 20 prosent i 2014 og 10 prosent deretter. SpareBank 1 SMN hadde per 31. mars 2014 450 millioner kroner i fondsobligasjoner som vil være gjenstand for nedtrapping.

Ansvarlige lån har prioritet etter all annen gjeld. Tidsbegrenset ansvarlig lån kan ikke tilsvare et høyere beløp enn 50 prosent av kjernekapitalen i kapitaldekningen, mens evigvarende ansvarlige lån ikke kan tilsvare et høyere beløp enn 100 prosent av kjernekapitalen. Ansvarlige lån klassifiseres som forpliktelse i balansen og måles til amortisert kost slik som andre langsiktige lån.

For detaljert informasjon om ansvarlige lån og fondsobligasjoner, se note 38 i bankens årsrapport.

 

Morbank   Konsern
31.12.13 31.3.13 31.3.14 (mill. kr) 31.3.14 31.3.13 31.12.13
2.597   2.597   2.597  Egenkapitalbevis    2.597   2.597 2.597
  -0 -0 -0   - Egne egenkapitalbevis  -0 -0   -0
895 895 895  Overkursfond  895 895 895
2.496   1.889   2.496  Utjevningsfond    2.496   1.889 2.496
3.276   2.944   3.276  Grunnfondskapital    3.276   2.944 3.276
227 - -  Avsatt utbytte  - - 227
124 - -  Avsatt gaver  - - 124
195 106 195  Fond for urealiserte gevinster  206 123 206
- 38 - Annen egenkapital inklusive minoritetsinteresser   1.419   1.402 1.421
- 231 450  Periodens resultat  500 321 -
9.811   8.700   9.909 Sum balanseført egenkapital 11.389 10.170 11.242
  -447   -447   -447 Utsatt skattefordel, goodwill og immaterielle eiendeler   -613   -531   -582
- - - Andel av fond for urealiserte gevinster i tilknyttede selskap 98 57 98
  -352 - - Fradrag for avsatt utbytte og gaver -4 -6   -361
  -401   -448   -413 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner   -120 -2   -106
  -240   -178   -275 50 % fradrag forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger   -259   -193   -214
- - - 50 % kapitaldekningsreserve   -623   -734   -595
  -109   -109   -80 Overfinansiering pensjonsforpliktelse   -78   -107   -107
-   -231   -450 Periodens resultat   -500   -321 -
- 169 329 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (73% etter skatt) 365 234 -
8.262   7.455   8.574 Sum ren kjernekapital   9.655   8.568 9.374
1.431 932   1.433 Fondsobligasjon, hybridkapital   1.647   1.118 1.615
9.693   8.387 10.007 Sum kjernekapital 11.303   9.686 10.989
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
- - - Fondsobligasjon, hybdridkapital utover 15% - 31 31
304 308 304 Evigvarende ansvarlig kapital 362 308 363
1.569   1.610   1.570 Tidsbegrenset ansvarlig kapital   2.230   1.875 1.950
  -401   -448   -413 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner   -120 -2   -106
  -240   -178   -275 50 % fradrag forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger   -259   -193   -214
- - - 50 % kapitaldekningsreserve   -623   -734   -595
1.231   1.292   1.187 Sum tilleggskapital   1.591   1.285 1.428
10.924   9.679 11.194 Netto ansvarlig kapital 12.893 10.971 12.417
             
      Minimumskrav ansvarlig kapital Basel II      
1.573   1.661   1.508 Engasjement med spesialiserte foretak   1.508   1.661 1.573
1.478   1.505   1.380 Engasjement med øvrige foretak   1.381   1.505 1.479
70 52 136 Engasjement med massemarked SMB 145 56 74
363 326 703 Engasjement med massemarked personer   1.153 583 628
28 26 37 Engasjement med øvrige massemarked 43 28 33
1.157   1.108   1.225 Egenkapitalposisjoner - - -
4.669   4.678   4.989 Sum kredittrisiko IRB   4.229   3.833 3.787
224 257 281 Gjeldsrisiko 281 257 224
8 14 - Egenkapitalrisiko   3 15 10
- - - Valutarisiko - - -
297 337 292 Operasjonell risiko 416 438 398
560 545 579 Engasjementer beregnet etter standardmetoden   2.186   2.086 2.151
  -67   -75   -69 Fradrag   -126   -125   -119
- - - Overgangsordning - 102 316
5.690   5.756   6.072 Minimumskrav ansvarlig kapital   6.989   6.606 6.767
71.130 71.951 75.900 Beregningsgrunnlag 87.361 82.578 84.591
      Kapitaldekning      
11,6 % 10,4 % 11,3 % ren kjernekapitaldekning 11,1 % 10,4 % 11,1 %
13,6 % 11,7 % 13,2 % kjernekapitaldekning 12,9 % 11,7 % 13,0 %
15,4 % 13,5 % 14,7 % kapitaldekning 14,8 % 13,3 % 14,7 %

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN