Note 8 - Misligholdte og tapsutsatte engasjement

Morbank   Konsern 
31.12.13 31.3.13 31.3.14 (mill. kr) 31.3.14 31.3.13 31.12.13
      Misligholdte utlån       
311 316 205 Brutto mislighold over 90 dager *) 263 388 386
73 61 51 -  Individuelle nedskrivninger 59 71 87
238 255 155 Netto misligholdte utlån 205 317 299
24 % 19 % 25 % Avsetningsgrad 22 % 18 % 23 %
      Andre tapsutsatte engasjement      
146 138 213 Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt) 231 160 157
76 67 105 -  Individuelle nedskrivninger 114 72 86
70 71 108 Netto andre tapsutsatte engasjement 117 87 71
52 % 49 % 49 % Avsetningsgrad 49 % 45 % 55 %
*) Det foreligger ikke mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank per Q1. 
Eventuelt mislighold i garantiporteføljen vil for øvrig ikke medføre tap for SpareBank 1 SMN.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN