Note 7 - Nedskrivning på utlån og garantier

Morbank   Konsern 
31.12.13 31.3.13 31.3.14 (mill. kr) 31.3.14 31.3.13 31.12.13
129 129 150 Individuelle nedskrivninger ved starten av perioden * 173 144 144
12 3 3 + Økt nedskrivning på engasjement hvor det tidl. er nedskrevet 3 3 15
16 3 2 - Tilbakeføring av nedskrivninger fra tidligere perioder 2 4 18
59 18 15 + Nedskrivning på engasjement hvor det tidl. ikke er nedskrevet 16 19 71
34 18 10 -  Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er nedskrevet 16 21 40
150 128   156 Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden   173 143 173
73 18 11 Konstaterte tap i perioden 19 21 85
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 1 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN