Note 6 - Tap på utlån og garantier

Morbank   Konsern 
31.12.13 31.3.13 31.3.14 (mill. kr) 31.3.14 31.3.13 31.12.13
22 -1 6 Periodens endring i individuelle nedskrivninger 0 -2 29
  -   -   - Periodens endring i gruppenedskrivninger   -   -   -
34 18 10 Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er nedskrevet 16 21 40
39 0 1 Periodens konst. tap hvor det tidligere ikke er nedskrevet 3 1 45
-13 -3 -2 Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -2 -3 -14
82 15   15 Periodens tapskostnader   17 17 101

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN