Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.13 31.3.13 31.3.14 (mill. kr) 31.3.14 31.3.13 31.12.13
6.208 5.870 6.203 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 6.351 6.031 6.359
2.334 2.075 1.487 Havbruk 1.621 2.226 2.463
1.946 2.180 1.840 Industri og bergverk 2.030 2.396 2.142
2.693 2.922 2.592 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.105 3.446 3.207
2.275 2.536 2.210 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.375 2.715 2.442
5.395 5.768 5.092 Sjøfart 5.099 5.774 5.402
12.048 12.580   11.946 Eiendomsdrift   12.016 12.056 12.118
3.646 3.533 3.651 Forretningsmessig tjenesteyting 3.889 3.776 3.867
2.284 2.201 2.255 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 2.685 2.519 2.706
400 203   270 Offentlig forvaltning   293 230 423
2.391 1.757 2.561 Øvrige sektorer 2.566 1.763 2.395
41.619 41.624   40.107 Sum næring    42.030 42.930 43.523
67.146 62.655   68.096 Lønnstakere   69.530 63.900 68.515
108.765 104.279   108.203 Sum utlån inkl. Boligkreditt og Næringskreditt   111.560 106.830 112.038
30.514 29.789   30.961 Herav Boligkreditt    30.961 29.789 30.514
1.221 616 1.233 Herav Næringskreditt 1.233   616   1.221
77.030 73.874   76.009 Brutto utlån i balansen   79.366 76.425 80.303

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN