Note 3 - Segmentrapportering

Fra første januar 2014 er bankens SMB portefølje splittet opp og fordelt på henholdsvis Privatmarked og Næringsliv. Aksjeselskaper  er overført til Næringsliv. Enkeltpersonforetak, landbrukskunder og lag og foreninger er overført til Privatkunder. Historikk er ikke omarbeidet da dette er vanskelig å rekonstruere på et presist nok nivå.

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå. 

Konsern 31. mars 2014  
Resultatregnskap (mill. kr) PM Nærings-
liv
Markets EM 1 SB1
Finans
MN
SB1 Regnskaps-
huset
SB1
Gruppen
BN
Bank
Øvrige/
elim
Total
Netto renteinntekter  197 206   -3   -1   32 0  -   -    -20 412
Renter av allokert kapital 9   14 0 - - -  -   -    -23 -
Sum renteinntekter 206 220   -2   -1   32 0  -   -    -43 412
Netto provisjons- og andre inntekter 194   38 8 79 -0 50  -   -  18 385
Netto avkastning på finansielle investeringer **)  0   9 11 -   0 -   46   25 168 259
Sum inntekter * 400 267 17 78   31 50   46   25 142   1.055
Sum driftskostnader 204   84 16 75   13 43   -   - 7 441
Resultat før tap 196 182 1 3   19 7   46   25 135 614
 Tap på utlån, garantier m.v.   1   14   - -   2 -   -   -   -0 17
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 195 169 1 3   17 7   46   25 137 598
EK avkastning 36,3 % 16,5 %               17,7 %
                     
Balanse                     
Utlån til kunder  73.735   33.436   - -   3.376 -  -   -  1.013 111.560
Herav solgt Boligkreditt og Næringskreditt    -31.054 -1.138   - - - -  -   -    -3   -32.194
Individuell nedskrivning utlån    -28   -128   - - -17 -  -   -  0   -173
Gruppenedskrivning utlån    -90   -188   - - -16 -  -   -      -295
Andre eiendeler  279 140   - 281   12 140   1.161   1.213 29.485 32.711
Sum eiendeler 42.842   32.123   - 281   3.355 140   1.161   1.213 30.495 111.609
                       
Innskudd fra og gjeld til kunder  29.432   24.740   - - - -     565 54.736
Annen gjeld og egenkapital  13.411   7.383   - 281   3.355 140   1.161   1.213 29.930 56.873
Sum egenkapital og gjeld 42.842   32.123   - 281   3.355 140   1.161   1.213 30.495 111.609

 

Konsern 31. mars 2013  
Resultatregnskap (mill. kr) PM SMB Konsern-
kunder
Markets EM 1 SB1 SMN Finans SB1 SMN Regnskap SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/
elim
Total
Netto renteinntekter 134   69   148   -5 1   30 0  -    -   -33 343
Renter av allokert kapital 3 -   8   - - - -  -    -   -11 -
Sum renteinntekter 137   69   156   -5 1   30 0   -   -   -44 343
Netto provisjons- og andre inntekter 137   19   20 7 73 -3 33  -    - 31 317
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 0   1   4 21 - - -   61   25 57 169
Sum inntekter * 274   88   180 23 74   26 33   61   25 44 829
Sum driftskostnader 164   34   61 21 63   10 29   -   - 31 414
Resultat før tap 110   54   119 2 11   16 3   61   25 13 414
Tap på utlån, garantier m.v. 3   2   10   - -   2 -   -   - 1 17
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 107   53   109 2 11   14 3   61   25 13 398
EK avkastning 25,2 % 33,8 % 10,1 %               12,7 %
                       
Balanse                      
Utlån til kunder 61.943   8.602   32.569   - -   3.146 -  -    - 570 106.830
Herav solgt Boligkreditt   -29.441   -386 -578   - - - -  -    - -   -30.405
Individuell nedskrivning utlån   -25 -18 -85   - - -15 -  -    -   -0   -143
Gruppenedskrivning utlån   -73 -30 -175   - - -16 -  -    -   -0   -295
Andre eiendeler 89 318   46   - 89   42 37   1.083   1.119 31.978 34.802
Sum eiendeler 32.493   8.486   31.777   - 89   3.157 37   1.083   1.119 32.548 110.790
                       
Innskudd fra og gjeld til kunder 23.270   8.768   18.990   - - - 0   -   - 1.575 52.603
Annen gjeld og egenkapital 9.223   -282   12.788   - 89   3.157 37   1.083   1.119 30.972 58.187
Sum egenkapital og gjeld 32.493   8.486   31.777   - 89   3.157 37   1.083   1.119 32.548 110.790
*) En del av kapitalmarkeds-inntektene (Markets) er fordelt på PM og BM.

 

**) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler inkl. holdt for salg (mill. kr)  31.3.14 31.3.13
Kursgevinst/utbytte på aksjer   156 24
Obligasjoner og derivater   -1 11
Valuta- og renteforretninger Markets 20 25
Sum verdiendringer finansielle eiendeler   175 61
SpareBank 1 Gruppen 46 61
SpareBank 1 Boligkreditt  8 12
SpareBank 1 Næringskreditt 11 2
BN Bank 25 26
SpareBank 1 Markets   -4 -
Andre selskaper   -2   7
Sum avkastning på eierinteresser 84 108
Sum   259 169

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN