Note 2 - Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet foretar ledelsen estimater, skjønnsmessige vurderinger og tar forutsetninger som påvirker effekten av anvendelsen av regnskapsprinsipper. Dette vil derfor påvirke regnskapsførte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. I fjorårets årsregnskap er det redegjort nærmere for vesentlige estimater og forutsetninger i note 4 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper.

Nets Holding AS

SpareBank 1 SMN har inngått avtale om salg av sin eierandel i Nets Holding AS. Banken har en eierandel i Nets Holding på 2,2 prosent, tilsvarende 4.028.773 aksjer. Salget forutsetter godkjenning av regulerende myndigheter. Prosessen forventes avsluttet i andre kvartal 2014. Aksjene vurderes til virkelig verdi over resultatet og er ved utgangen av første kvartal verdsatt til avtalt salgspris i danske kroner omregnet til balansedagens kurs. Urealisert kursgevinst inkludert agio er inntektsført med 148 millioner kroner. I tillegg er det inntektsført mottatt utbytte med 8,8 millioner kroner.

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN