Note 6 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.22 30.9.22 30.9.23 (mill. kr) 30.9.23 30.9.22 31.12.22
10.707 9.975 11.684 Jordbruk og skogbruk 12.141 10.389 11.140
7.047 6.994 6.343 Fiske og fangst 6.371 7.016 7.075
2.324 2.251 2.709 Havbruk 2.978 2.507 2.656
2.563 2.237 3.241 Industri og bergverk 3.843 2.833 3.150
4.370 4.298 6.107 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 7.360 5.436 5.526
2.976 2.889 3.004 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.682 3.471 3.632
5.382 5.313 5.957 Sjøfart og offshore 5.957 5.313 5.382
18.722 18.392 20.519 Eiendomsdrift 20.646 18.501 18.840
3.561 3.869 4.335 Forretningsmessig tjenesteyting 5.193 4.530 4.312
5.327 5.756 4.737 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 5.818 6.721 6.375
1 104 4 Offentlig forvaltning 36 139 35
1.343 1.673 1.554 Øvrige sektorer 1.493 1.619 1.288
64.322 63.752 70.194 Sum næring  75.516 68.473 69.411
134.841 133.641 151.599 Lønnstakere 158.800 140.426 141.833
199.163 197.393 221.793 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 234.316 208.900 211.244
56.876 57.051 63.616 Herav Boligkreditt  63.616 57.051 56.876
1.739 1.601 1.761 Herav Næringskreditt 1.761 1.601 1.739
140.549 138.740 156.417 Brutto utlån til kunder 168.940 150.247 152.629
890 921 863 - Tapsavsetning utlån til amortisert kost 956 993 972
109 92 118 - Tapsavsetning utlån til virkelig verdi over totalresultat 118 92 109
139.550 137.727 155.435 Netto utlån til kunder 167.865 149.162 151.549
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN