Note 4 - Kapitaldekning

Kapitaldekning beregnes og rapporteres i samsvar med EUs kapitalkrav for banker og verdipapirforetak (CRR/CRD IV). SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. For foretaksporteføljene benyttes Avansert IRB. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer.

Per 30. juni 2022 er samlet minstekrav til ren kjernekapital 13,0 prosent. Kravet til bevaringsbuffer er 2,5 prosent, systemrisikobufferen for norske IRB-A banker 4,5 prosent og den norske motsykliske kapitalbuffer 1,5 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN på 1,9 prosent, dog minimum 1.794 millioner kroner. Fra 30. april 2022 har SpareBank 1 SMN mottatt et nytt pilar 2-krav. Satsen på 1,9 prosent er uendret, men i tillegg må banken ha ytterligere 0,7 prosent i pilar 2-krav frem til søknad om justering av IRB-modeller er behandlet. Motsyklisk kapitalbuffer økte til 1,5 prosent fra 30. juni 2022, deretter til 2,0 prosent fra 31. desember 2022.

I henhold til CRR/CRDIV-forskiften kan ikke gjennomsnittlig risikovekt for engasjementer med pantesikkerhet i boligeiendom i Norge være lavere enn 20 prosent. Per 30. juni 2022 er det både i morbank og konsern foretatt en justering for å komme opp til 20 prosent gjennomsnittlig risikovekt. Dette er i noten presentert sammen med massemarked eiendom under kredittrisiko IRB.

Systemrisikobufferen er på 4,5 prosent for de norske engasjementene. For engasjement i andre land skal det aktuelle lands sats benyttes. Per 30. juni 2022 er derfor den reelle satsen for morbank og for konsern 4,4 prosent.

Motsyklisk kapitalbuffer beregnes på differensierte satser. For engasjementer i andre land benyttes den motsyklisk kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende land. Dersom landet ikke har fastsatt sats benyttes samme sats som for engasjementer i Norge med mindre Finansdepartementet fastsetter en annen sats. Per 30. juni 2022 er både morbank og konsern under unntaksgrensen slik at den norske satsen benyttes på alle aktuelle engasjementer.

 

Morbank   Konsern
31.12.21 30.6.21 30.6.22 (mill. kr) 30.6.22 30.6.21 31.12.21
19.356 19.231 19.245 Sum balanseført egenkapital 22.993 22.382 23.241
-1.250 -1.221 -1.218 Hybridkapital inkludert i egenkapital -1.259 -1.262 -1.293
-458 -504 -456 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -954 -1.000 -961
-1.517 -627 - Fradrag for avsatt utbytte og gaver - -627 -1.517
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser bokført i annen egenkapital -894 -829 -989
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 637 505 568
- -1.433 -1.443 Periodens resultat -1.400 -1.523 -
- 657 727 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (50 prosent (50 prosent) etter skatt av konsernresultat) 684 747 -
-41 -39 -51 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -71 -54 -56
-495 -585 -196 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -258 -617 -560
- - - Verdiendring på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring -4 7 3
-202 -187 -219 Fradrag ren kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -496 -312 -648
15.393 15.292 16.390 Sum ren kjernekapital 18.977 17.416 17.790
1.250 1.250 1.250 Fondsobligasjon 1.616 1.594 1.581
-48 - -46 Fradrag kjernekapital for vesentlige investeringer i finansintistusjoner -46 - -48
16.595 16.542 17.594 Sum kjernekapital 20.547 19.011 19.322
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
1.750 1.750 2.067 Ansvarlig kapital 2.571 2.250 2.226
-214 -155 -209 Fradrag for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -209 -155 -214
1.536 1.595 1.858 Sum tilleggskapital 2.362 2.095 2.011
18.130 18.137 19.452 Netto ansvarlig kapital 22.910 21.105 21.333
Eksporter til Excel

 

 

      Minimumskrav ansvarlig kapital      
1.049 1.132 1.068 Spesialiserte foretak 1.269 1.309 1.248
1.016 919 1.003 Foretak 1.026 930 1.030
1.400 1.415 1.347 Massemarked eiendom 2.396 2.207 2.384
93 98 122 Massemarked øvrig 125 101 95
1.000 1.083 1.201 Egenkapitalposisjoner IRB   1 1
4.558 4.647 4.741 Sum kredittrisiko IRB 4.816 4.549 4.758
             
3 3 3 Stater og sentralbanker 4 5 4
106 105 113 Obligasjoner med fortrinnsrett 156 149 133
398 493 395 Institusjoner 292 396 299
1 - 128 Lokale og regionale myndigheter, offentlige foretak 148 27 29
188 33 153 Foretak 361 283 432
7 15 10 Massemarked 568 496 466
25 16 34 Engasjementer med pant i fast eiendom 108 120 128
279 272 90 Egenkapitalposisjoner 495 441 521
92 97 70 Øvrige eiendeler 143 157 142
1.098 1.034 995 Sum kredittrisiko Standardmetoden 2.274 2.074 2.154
             
35 47 45 Gjeldsrisiko 47 47 36
- - - Egenkapitalrisiko 23 20 34
- - - Valutarisiko og oppgjørsrisiko 4 3 1
433 421 433 Operasjonell risiko 810 772 817
26 34 28 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 98 149 93
6.150 6.183 6.241 Minimumskrav ansvarlig kapital 8.073 7.613 7.893
76.873 77.288 78.018 Beregningsgrunnlag (RWA) 100.910 95.167 98.664
3.459 3.478 3.511 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 4.541 4.283 4.440
             
      Bufferkrav       
1.922 1.932 1.950 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.523 2.379 2.467
3.459 3.478 3.511 Systemrisikobuffer, 4,5 prosent 4.541 4.283 4.440
769 773 1.170 Motsykliskbuffer, 1,5 prosent (1,0 prosent) 1.514 952 987
6.150 6.183 6.632 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 8.577 7.613 7.893
5.784 5.631 6.248 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 5.859 5.520 5.457
             
      Kapitaldekning      
20,0 % 19,8 % 21,0 % Ren kjernekapitaldekning 18,8 % 18,3 % 18,03 %
21,6 % 21,4 % 22,6 % Kjernekapitaldekning 20,4 % 20,0 % 19,6 %
23,6 % 23,5 % 24,9 % Kapitaldekning 22,7 % 22,2 % 21,6 %
             
      Uvektet kjernekapitalandel      
191.697 186.273 200.857 Balanseposter 287.881 264.565 269.857
10.782 9.313 8.904 Poster utenom balansen 7.908 10.028 11.341
-1.042 -1.128 -51 Øvrige justeringer -67 -1.822 -2.110
201.437 194.457 209.710 Beregningsgrunnlag for uvektet kjernekapitalandel 295.722 272.770 279.088
16.595 16.542 17.594 Kjernekapital 20.547 19.011 19.322
8,2 % 8,5 % 8,4 % Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 6,9 % 7,0 % 6,9 %
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN