Note 3 - Segmentrapportering

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå.

Konsern 1. halvår 2022  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-huset SMN Øvrig elim Total
Netto renteinntekter 597 644 1 2 222 0 - 92 1.559
Renter av anvendt kapital 51 42 - - - - - -93 -
Sum renteinntekter 648 686 1 2 222 0 - -1 1.559
Netto provisjons- og andre inntekter 411 134 380 219 -49 343 - -57 1.382
Netto avkastning på fin. investeringer *) -3 4 53 8 -13 - 152 79 279
Sum inntekter  1.056 824 434 229 160 343 152 20 3.220
Sum driftskostnader 464 234 316 177 54 289   -14 1.520
Resultat før tap 593 590 118 52 106 54 152 35 1.700
 Tap på utlån, garantier m.v.  -10 -48 - - 9 - - -0 -48
Resultat før skatt  602 638 118 52 97 54 152 35 1.748
                   
Konsern 1. halvår 2021                  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-huset SMN Øvrig elim Total
Netto renteinntekter 547 554 -7 1 227 -0 - 45 1.366
Renter av anvendt kapital 12 2 - - - - - -14 -
Sum renteinntekter 559 556 -7 1 227 -0 - 31 1.366
Netto provisjons- og andre inntekter 442 119 500 234 -45 317 - -29 1.538
Netto avkastning på fin. investeringer *) 2 7 58 10 - - 340 143 560
Sum inntekter  1.003 682 550 245 182 317 340 144 3.464
Sum driftskostnader 443 216 371 183 57 257   3 1.531
Resultat før tap 560 466 179 62 125 60 340 141 1.933
 Tap på utlån, garantier m.v.  -9 100 - - 6 - - 1 98
Resultat før skatt  569 366 179 62 118 60 340 140 1.836
Eksporter til Excel

 

Konsern 2021                  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-huset SMN Øvrig Elim Total
Netto renteinntekter 1.128 1.106 -7 2 450 0 - 117 2.796
Renter av anvendt kapital 37 14 - - - - - -52 -
Sum renteinntekter 1.165 1.120 -7 2 450 0 - 66 2.796
Netto provisjons- og andre inntekter 906 251 782 441 -90 562 - -20 2.832
Netto avkastning på fin. investeringer *) 2 15 126 10 4 - 701 164 1.026
Sum inntekter  2.074 1.386 901 453 364 562 701 210 6.655
Sum driftskostnader 916 446 647 382 141 477 - -16 2.993
Resultat før tap 1.157 940 254 71 224 85 701 226 3.662
 Tap på utlån, garantier m.v.  -10 145 - - 25 - - 1 161
Resultat før skatt 1.167 795 254 71 198 85 701 225 3.501
Eksporter til Excel

 

 

*) Spesifikasjon av resultat fra eierinteresser (mill. kr)  1. halvår
2022
1. halvår
2021
2021
SpareBank 1 Gruppen 29 215 471
SpareBank 1 Boligkreditt -8 7 16
SpareBank 1 Næringskreditt 2 7 7
BN Bank 96 82 164
SpareBank 1 Kreditt 6 1 13
SpareBank 1 Betaling -6 -4 -15
SpareBank 1 Forvaltning 18 8 32
Andre selskaper 14 24 13
Sum eierinteresser øvrig virksomhet 152 340 701
SpareBank 1 Mobilitet Holding (del av SB 1 Finans MN) -13 - 4
Sum netto resultat fra eierinteresser  139 340 705
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN