Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.21 30.6.21 30.6.22 (mill. kr) 30.6.22 30.6.21 31.12.21
9.433 9.313 9.709 Jordbruk og skogbruk 10.104 9.654 9.783
5.853 5.264 6.892 Fiske og fangst 6.914 5.283 5.870
1.926 2.127 2.705 Havbruk 2.969 2.398 2.176
2.151 2.085 2.068 Industri og bergverk 2.653 2.729 2.766
3.169 3.271 3.719 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 4.817 4.191 4.124
2.572 2.325 2.776 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.285 2.628 2.966
4.715 5.023 5.064 Sjøfart og offshore 5.064 5.023 4.715
16.924 16.393 17.543 Eiendomsdrift 17.647 16.500 17.044
4.497 4.179 4.742 Forretningsmessig tjenesteyting 5.151 3.969 4.990
5.714 5.445 5.854 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 6.811 6.386 6.667
2 2 1 Offentlig forvaltning 32 32 34
1.383 1.914 1.456 Øvrige sektorer 1.401 1.923 1.325
58.337 57.341 62.531 Sum næring  66.848 60.716 62.458
126.828 122.424 132.120 Lønnstakere 138.657 128.299 132.894
185.165 179.765 194.650 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 205.504 189.015 195.353
46.650 45.707 55.218 Herav Boligkreditt  55.218 45.707 46.650
1.402 1.374 1.605 Herav Næringskreditt 1.605 1.374 1.402
137.113 132.684 137.827 Brutto utlån til kunder 148.681 141.935 147.301
1.250 1.393 929 - Tapsavsetning utlån til amortisert kost 993 1.454 1.313
97 101 86 - Tapsavsetning utlån til virkelig verdi over totalresultat 86 101 97
135.766 131.190 136.812 Netto utlån til kunder 147.602 140.379 145.890
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN