Note 10 - Netto renteinntekter

Morbank   Konsern
  2. kvartal 1. halvår   1. halvår 2. kvartal  
2021 2021 2022 2021 2022 (mill. kr) 2022 2021 2022 2021 2021
                     
          Renteinntekter          
128 29 72 64 124 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (amortisert kost) 47 17 29 6 33
1.654 400 555 785 1.055 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (amortisert kost) 1.350 1.041 707 529 2.169
1.285 314 395 624 763 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over andre inntekter og kostnader) 763 631 395 318 1.300
116 29 31 59 59 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over resultatet) 59 59 31 29 116
279 70 114 138 210 Renter og lign. inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (virkelig verdi over resultatet) 209 136 113 70 276
- - - - - Andre renteinntekter 12 12 7 6 23
3.462 843 1.167 1.669 2.212 Sum renteinntekter 2.439 1.897 1.281 958 3.916
                     
          Rentekostnader          
51 7 45 23 75 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner  81 25 48 8 55
547 117 269 242 494 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 488 239 265 115 540
395 102 124 201 233 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 233 202 124 102 395
33 8 16 16 27 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 28 17 17 9 35
8 2 2 4 4 Andre rentekostnader 11 10 6 5 20
75 21 19 38 39 Avgift Sparebankenes sikringsfond * 39 38 19 21 75
1.109 258 475 525 872 Rentekostnader og lignende kostnader  880 531 480 260 1.120
                     
2.353 586 692 1.144 1.340 Netto renteinntekter 1.559 1.366 801 698 2.796
Eksporter til Excel

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN