Note 9 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.21 30.6.21 30.6.22 (mill. kr) 30.6.22 30.6.21 31.12.21
1.958 2.587 2.329 Jordbruk og skogbruk 2.329 2.587 1.958
991 1.090 1.337 Fiske og fangst 1.337 1.090 991
1.050 1.414 1.219 Havbruk 1.219 1.414 1.050
2.562 1.963 2.431 Industri og bergverk 2.431 1.963 2.562
5.535 4.766 3.508 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.508 4.766 5.535
6.649 4.985 5.411 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 5.411 4.985 6.649
1.006 982 916 Sjøfart og offshore 916 982 1.006
5.692 6.369 6.152 Eiendomsdrift 6.092 6.313 5.635
11.469 10.094 12.825 Forretningsmessig tjenesteyting 12.825 10.094 11.469
9.247 9.354 9.572 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 9.123 8.950 8.750
16.826 17.644 24.614 Offentlig forvaltning 24.614 17.644 16.826
4.453 5.328 5.464 Øvrige sektorer 5.419 5.169 4.267
67.439 66.575 75.778 Sum næring  75.224 65.955 66.697
44.589 44.178 48.588 Lønnstakere 48.588 44.178 44.589
112.028 110.753 124.366 Sum innskudd 123.812 110.133 111.286
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN