Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.21 31.3.21 31.3.22 (mill. kr) 31.3.22 31.3.21 31.12.21
9.433 9.134 9.446 Jordbruk og skogbruk 9.807 9.568 9.783
5.853 5.344 7.069 Fiske og fangst 7.086 5.362 5.870
1.926 2.005 1.949 Havbruk 2.194 2.268 2.176
2.151 2.326 2.259 Industri og bergverk 2.856 2.848 2.766
3.169 3.080 3.287 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 4.266 4.016 4.124
2.572 2.537 2.783 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.212 2.832 2.966
4.715 4.822 5.067 Sjøfart og offshore 5.067 4.822 4.715
16.924 16.512 17.468 Eiendomsdrift 17.570 16.595 17.044
4.497 3.641 4.649 Forretningsmessig tjenesteyting 5.207 3.434 4.990
5.714 5.377 5.500 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 6.448 6.298 6.667
2 2 2 Offentlig forvaltning 32 29 34
1.383 1.746 1.280 Øvrige sektorer 1.223 1.757 1.325
58.337 56.525 60.759 Sum næring  64.966 59.830 62.458
126.828 119.780 128.673 Lønnstakere 134.998 125.512 132.894
185.165 176.305 189.432 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 199.965 185.342 195.353
46.650 46.337 51.233 Herav Boligkreditt  51.233 46.337 46.650
1.402 1.533 1.709 Herav Næringskreditt 1.709 1.533 1.402
137.113 128.435 136.490 Brutto utlån til kunder 147.023 137.471 147.301
1.250 1.380 1.098 - Tapsavsetning utlån til amortisert kost 1.162 1.451 1.313
97 101 87 - Tapsavsetning utlån til virkelig verdi over totalresultat 87 101 97
135.766 126.954 135.306 Netto utlån til kunder 145.773 135.919 145.890
Eksporter til Excel

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN