Note 4 - Kapitaldekning

Kapitaldekning beregnes og rapporteres i samsvar med EUs kapitalkrav for banker og verdipapirforetak (CRR/CRD IV). SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. For foretaksporteføljene benyttes Avansert IRB. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer.

Per 31. mars 2022 er samlet minstekrav til ren kjernekapital 12,5 prosent. Kravet til bevaringsbuffer er 2,5 prosent, systemrisikobufferen for norske IRB-A banker 4,5 prosent og den norske motsykliske kapitalbuffer 1,0 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN på 1,9 prosent, dog minimum 1.794 millioner kroner. Fra 30. april 2022 har SpareBank 1 SMN mottatt et nytt pilar 2-krav. Satsen på 1,9 prosent er uendret, men i tillegg må banken ha ytterligere 0,7 prosent i pilar 2-krav frem til søknad om justering av IRB-modeller er behandlet. Motsyklisk kapitalbuffer øker til 1,5 prosent fra 30. juni 2022, deretter til 2,0 prosent fra 31. desember 2022.

I henhold til CRR/CRDIV-forskiften kan ikke gjennomsnittlig risikovekt for engasjementer med pantesikkerhet i boligeiendom i Norge være lavere enn 20 prosent. Per 31. mars 2022 er det både i morbank og konsern foretatt en justering for å komme opp til 20 prosent gjennomsnittlig risikovekt. Dette er i noten presentert sammen med massemarked eiendom under kredittrisiko IRB.

Systemrisikobufferen er på 4,5 prosent for de norske engasjementene. For engasjement i andre land skal det aktuelle lands sats benyttes. Per 31. mars 2022 er derfor den reelle satsen for morbank og for konsern 4,4 prosent.

Motsyklisk kapitalbuffer beregnes på differensierte satser. For engasjementer i andre land benyttes den motsyklisk kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende land. Dersom landet ikke har fastsatt sats benyttes samme sats som for engasjementer i Norge med mindre Finansdepartementet fastsetter en annen sats. Per 31. mars 2022 er både morbank og konsern under unntaksgrensen slik at den norske satsen benyttes på alle aktuelle engasjementer.

Morbank   Konsern
31.12.21 31.3.21 31.3.22 (mill. kr) 31.3.22 31.3.21 31.12.21
19.356 18.259 18.275 Sum balanseført egenkapital 22.439 21.734 23.241
-1.250 -1.231 -1.230 Hybridkapital inkludert i egenkapital -1.271 -1.273 -1.293
-458 -511 -457 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -957 -1.027 -961
-1.517 -627 - Fradrag for avsatt utbytte og gaver - -627 -1.517
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser bokført i annen egenkapital -1.005 -891 -989
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 579 489 568
- -450 -459 Periodens resultat -698 -768 -
- 57 100 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (50 prosent (50 prosent) etter skatt av konsernresultat) 338 374 -
-41 -43 -46 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -62 -56 -56
-495 -263 -469 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -529 -292 -560
- - - Verdiendring på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring -2 8 3
-202 -186 -202 Fradrag ren kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -603 -629 -648
15.393 15.005 15.513 Sum ren kjernekapital 18.229 17.042 17.790
1.250 1.250 1.250 Fondsobligasjon 1.616 1.595 1.581
-48 - -47 Fradrag kjernekapital for vesentlige investeringer i finansintistusjoner -47 - -48
16.595 16.255 16.715 Sum kjernekapital 19.797 18.636 19.322
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
1.750 1.750 1.750 Ansvarlig kapital 2.258 2.259 2.226
-214 -154 -217 Fradrag for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -217 -154 -214
1.536 1.596 1.533 Sum tilleggskapital 2.041 2.105 2.011
18.130 17.851 18.249 Netto ansvarlig kapital 21.839 20.741 21.333
Eksporter til Excel

 

 

      Minimumskrav ansvarlig kapital      
1.049 1.112 1.157 Spesialiserte foretak 1.376 1.292 1.248
1.016 982 1.052 Foretak 1.072 992 1.030
1.400 1.463 1.356 Massemarked eiendom 2.374 2.218 2.384
93 100 101 Massemarked øvrig 104 102 95
1.000 1.025 1.008 Egenkapitalposisjoner IRB 1 1 1
4.558 4.682 4.674 Sum kredittrisiko IRB 4.927 4.606 4.758
             
3 3 3 Stater og sentralbanker 4 5 4
106 107 97 Obligasjoner med fortrinnsrett 144 146 133
398 485 421 Institusjoner 301 336 299
1 - 1 Lokale og regionale myndigheter, offentlige foretak 20 28 29
188 32 139 Foretak 401 270 432
7 18 4 Massemarked 485 484 466
25 12 33 Engasjementer med pant i fast eiendom 123 131 128
279 272 279 Egenkapitalposisjoner 495 428 521
92 89 65 Øvrige eiendeler 125 159 142
1.098 1.018 1.041 Sum kredittrisiko Standardmetoden 2.098 1.986 2.154
             
35 43 52 Gjeldsrisiko 54 44 36
- - - Egenkapitalrisiko 30 9 34
- - - Valutarisiko og oppgjørsrisiko 2 1 1
433 421 433 Operasjonell risiko 809 772 817
26 32 28 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 67 153 93
6.150 6.196 6.228 Minimumskrav ansvarlig kapital 7.988 7.571 7.893
76.873 77.455 77.846 Beregningsgrunnlag (RWA) 99.847 94.633 98.664
3.459 3.485 3.503 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 4.493 4.258 4.440
             
      Bufferkrav       
1.922 1.936 1.946 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.496 2.366 2.467
3.459 3.485 3.503 Systemrisikobuffer, 4,5 prosent 4.493 4.258 4.440
769 775 778 Motsykliskbuffer, 1,0 prosent 998 946 987
6.150 6.196 6.228 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 7.988 7.571 7.893
5.784 5.323 5.782 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 5.748 5.212 5.457
             
      Kapitaldekning      
20,0 % 19,4 % 19,9 % Ren kjernekapitaldekning 18,3 % 18,0 % 18,0 %
21,6 % 21,0 % 21,5 % Kjernekapitaldekning 19,8 % 19,7 % 19,6 %
23,6 % 23,0 % 23,4 % Kapitaldekning 21,9 % 21,9 % 21,6 %
             
      Uvektet kjernekapitalandel      
191.697 181.720 193.702 Balanseposter 275.296 258.536 269.857
10.782 8.793 9.942 Poster utenom balansen 11.167 9.568 11.341
-1.042 -817 -1.020 Øvrige justeringer -2.062 -1.844 -2.110
201.437 189.696 202.624 Beregningsgrunnlag for uvektet kjernekapitalandel 284.401 266.260 279.088
16.595 16.255 16.715 Kjernekapital 19.797 18.636 19.322
8,2 % 8,6 % 8,2 % Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,0 % 7,0 % 6,9 %
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN