Note 10 - Netto renteinntekter

Morbank   Konsern
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2021 2021 2022 (mill. kr) 2022 2021 2021
             
      Renteinntekter      
128 35 52 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (amortisert kost) 18 12 33
1.654 384 501 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (amortisert kost) 643 512 2.169
1.285 310 368 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over andre inntekter og kostnader) 368 313 1.300
116 29 28 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (virkelig verdi over resultatet) 28 29 116
279 67 96 Renter og lign. inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (virkelig verdi over resultatet) 95 67 276
- - - Andre renteinntekter 6 6 23
3.462 826 1.044 Sum renteinntekter 1.158 939 3.916
             
      Rentekostnader      
51 16 30 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner  33 17 55
547 125 225 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 223 123 540
395 99 109 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 109 99 395
33 8 11 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 11 9 35
8 2 2 Andre rentekostnader 5 5 20
75 17 20 Avgift Sparebankenes sikringsfond 20 17 75
1.109 267 396 Rentekostnader og lignende kostnader  400 271 1.120
             
2.353 558 648 Netto renteinntekter 758 668 2.796
Eksporter til Excel

 


  

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN