Resultatregnskap

 

Morbank     Konsern
  3. kvartal  Januar - September     Januar - September 3. kvartal  
2020 2020 2021 2020 2021 (mill. kr) Note 2021 2020 2021 2020 2020
3.274 753 767 2.541 2.240 Renteinntekter effektiv rentes metode   2.584 2.868 883 872 3.722
478 101 91 387 287 Andre renteinntekter   285 384 90 100 475
1.423 274 263 1.170 788 Rentekostnader   796 1.181 266 277 1.439
2.329 579 595 1.758 1.739 Netto renteinntekter 10 2.073 2.071 707 695 2.759
1.205 330 340 869 969 Provisjonsinntekter   1.179 1.050 405 399 1.443
97 26 27 68 69 Provisjonskostnader   152 141 54 50 196
41 8 9 30 31 Andre driftsinntekter   1.134 870 272 277 1.269
1.149 312 321 831 930 Netto provisjons- og andre inntekter 11 2.161 1.779 623 625 2.516
528 73 2 489 713 Utbytte   21 12 1 2 39
- - - - - Netto resultat fra eierinteresser 3 519 564 179 170 681
14 -1 15 27 -13 Netto resultat fra finansielle instrumenter 3,13 267 177 68 32 230
542 72 17 516 700 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser   808 753 248 205 951
4.019 964 933 3.106 3.369 Sum inntekter   5.042 4.603 1.578 1.525 6.225
732 161 169 492 487 Personalkostnader   1.419 1.297 423 415 1.850
744 185 176 560 540 Andre driftskostnader   809 783 275 261 1.054
1.477 346 345 1.051 1.027 Sum driftskostnader 12 2.228 2.080 698 675 2.904
2.543 618 588 2.054 2.342 Resultat før tap   2.814 2.523 880 850 3.321
902 219 24 672 115 Tap på utlån, garantier m.v. 6,7 129 709 31 231 951
1.641 399 564 1.382 2.228 Resultat før skatt  3 2.685 1.814 849 619 2.370
284 79 155 228 387 Skattekostnad   497 295 175 102 400
- - - - - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 2,3 11 9 1 2 9
1.356 320 408 1.155 1.841 Periodens resultat   2.199 1.528 675 519 1.978
56 10 9 47 39 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   40 49 10 11 59
831 198 255 708 1.153 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   1.308 890 416 304 1.147
469 112 144 399 650 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   737 501 234 172 646
          Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat   113 88 15 33 126
1.356 320 408 1.155 1.841 Periodens resultat   2.199 1.528 675 519 1.978
          Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis 19 10,11 6,88 3,22 2,35 8,87
 

 

Utvidet resultatregnskap 

  Morbank    Konsern  
  3. kvartal  Januar - September   Januar - September 3. kvartal  
2020 2020 2021 2020 2021 (mill. kr) 2021 2020 2021 2020 2020
1.356 320 408 1.155 1.841 Periodens resultat 2.199 1.528 675 519 1.978
          Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat          
-34 - - -62 - Aktuarielle gevinster og tap pensjoner - -62 - - -34
8 - - 16 - Skatt på estimatavvik pensjon - 16 - - 8
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 2 9 - 3 15
-25 - - -47 - Sum  2 -37 - 3 -11
                     
          Poster som vil bli reklassifisert til resultat          
- - - - - Endring i virkelig verdi for investeringer over totalresultat - - - - -
9 2 -1 7 -1 Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat -1 7 -1 2 9
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak -17 6 25 -10 16
- - - - -  Skatt  - - - - -
9 2 -1 7 -1  Sum  -18 13 24 -8 25
-16 2 -1 -40 -1  Sum andre inntekter og kostnader   -16 -24 24 -6 15
1.340 321 407 1.115 1.840 Totalresultat 2.183 1.503 699 513 1.993
56 10 9 47 39 Hybrikapitaleiernes andel av periodens totalresultat 40 49 10 11 59
821 199 255 683 1.152 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens totalresultat 1.298 874 431 301 1.156
463 112 143 385 649 Grunnfondskapitalens andel av periodens totalresultat 732 493 243 169 652
          Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 113 88 15 33 126
1.340 321 407 1.115 1.840 Totalresultat 2.183 1.503 699 513 1.993

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN