Resultatregnskap

Morbank     Konsern
  2. kvartal   1. halvår     1. halvår 2. kvartal    
2020 2020 2021 2020 2021 (mill. kr) Note 2021 2020 2021 2020 2020
3.274 786 743 1.788 1.472 Renteinntekter effektiv rentes metode   1.702 1.996 859 894 3.722
478 137 100 286 196 Andre renteinntekter   195 284 99 136 475
1.423 363 258 895 525 Rentekostnader   531 905 260 365 1.439
2.329 561 586 1.179 1.144 Netto renteinntekter 10 1.366 1.376 698 666 2.759
1.205 253 319 539 629 Provisjonsinntekter   774 651 400 316 1.443
97 17 21 42 42 Provisjonskostnader   98 91 48 44 196
41 13 13 22 22 Andre driftsinntekter   863 594 395 323 1.269
1.149 249 312 519 609 Netto provisjons- og andre inntekter 11 1.538 1.153 748 595 2.516
528 340 598 416 711 Utbytte   21 10 17 2 39
- - - - - Netto resultat fra eierinteresser 3 340 394 212 177 681
14 167 -9 29 -28 Netto resultat fra finansielle instrumenter 3 199 145 42 269 230
542 507 588 445 684 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 13 560 549 270 448 951
4.019 1.316 1.486 2.142 2.436 Sum inntekter   3.464 3.078 1.716 1.709 6.225
732 154 152 330 318 Personalkostnader   996 883 465 445 1.850
744 185 186 375 364 Andre driftskostnader   534 522 269 254 1.054
1.477 339 338 706 682 Sum driftskostnader 12 1.531 1.405 735 699 2.904
2.543 977 1.147 1.436 1.754 Resultat før tap   1.933 1.673 981 1.010 3.321
902 151 40 453 90 Tap på utlån, garantier m.v. 6,7 98 478 39 170 951
1.641 826 1.108 984 1.664 Resultat før skatt  3 1.836 1.195 942 840 2.370
284 98 126 149 231 Skattekostnad   322 193 191 124 400
- - - - - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 2 10 7 4 3 9
1.356 729 982 835 1.433 Periodens resultat   1.523 1.008 755 719 1.978
56 13 10 37 29 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   30 38 10 14 59
831 457 622 510 898 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   892 585 453 423 1.147
469 258 351 288 506 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   503 330 255 238 646
          Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat   98 55 36 43 126
1.356 729 982 835 1.433 Periodens resultat   1.523 1.008 755 719 1.978
          Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis 19 6,90 4,53 3,51 3,27 8,87

 

 

Totalresultat 

  Morbank    Konsern  
  2. kvartal   1. halvår   1. halvår 2. kvartal    
2020 2020 2021 2020 2021 (mill. kr) 2021 2020 2021 2020 2020
1.356 729 982 835 1.433 Periodens resultat 1.523 1.008 755 719 1.978
          Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat          
-34 -23 - -62 - Aktuarielle gevinster og tap pensjoner - -62 - -23 -34
8 6 - 16 - Skatt på estimatavvik pensjon - 16 - 6 8
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 2 7 - 4 15
-25 -17 - -47 - Sum  2 -40 - -14 -11
                     
          Poster som vil bli reklassifisert til resultat          
- - - - - Endring i virkelig verdi for investeringer over totalresultat - - - - -
9 3 0 6 -0 Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat -0 6 0 3 9
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak -41 16 -13 8 16
- - - - -  Skatt  - - - - -
9 3 0 6 -0  Sum  -42 21 -13 11 25
-16 -14 0 -41 -0  Sum andre inntekter og kostnader    -40 -19 -13 -3 15
1.340 715 983 794 1.432 Totalresultat 1.484 990 743 716 1.993
56 13 10 37 29 Hybrikapitaleiernes andel av periodens totalresultat 30 38 10 14 59
821 448 622 484 897 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens totalresultat 867 573 445 421 1.156
463 253 351 273 506 Grunnfondskapitalens andel av periodens totalresultat 489 323 251 237 652
          Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 98 55 36 43 126
1.340 715 983 794 1.432 Totalresultat 1.484 990 743 716 1.993

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN