Endring i egenkapital

Morbank Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Hybrid- kapital Sum egenkapital
                     
                     
Egenkapital per 1.1.20 2.597 895   5.432 6.144 1.314 189 - 1.250 17.822
Periodens resultat - -   130 230 890 50 - 56 1.356
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - 9 - 9
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -25 - -25
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -16 - -16
Totalresultat for perioden - -   130 230 890 50 -16 56 1.340
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2019 - -   - 194 -840 - - - -647
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   109 - -474 - - - -364
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -56 -56
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis -0 -   - -0 - - - - -0
Andre egenkapitalføringer - -   -7 -12 - - 16 - -3
Sum transaksjoner med eierne -0 -   103 182 -1.314 - 16 -56 -1.070
Egenkapital per 31.12.20 2.597 895   5.664 6.556 890 239 0 1.250 18.092

 

 

Morbank Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Hybrid- kapital Sum egenkapital
                     
                     
Egenkapital per 1.1.21 2.597 895   5.664 6.556 890 239 - 1.250 18.092
Periodens resultat - -   - - - - 1.433 - 1.433
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - -0 - -0
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -0 - -0
Totalresultat for perioden - -   - - - - 1.432 - 1.432
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2020 - -   - 0 -168 - - - -168
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   0 - -95 - - - -95
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -29 -29
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 -   - -0 - - - - -0
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - -1 - -1
Sum transaksjoner med eierne 0 -   - -0 -263 - -1 -29 -293
Egenkapital per 30.6.21 2.597 895   5.664 6.556 627 239 1.432 1.221 19.231

 

 

  Kontrollerende eierinteresser      
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen- kapital Hybrid- kapital IKE**) Sum egenkapital
                       
Egenkapital per 1.1.20 2.586 895   5.432 6.123 1.314 189 1.827 1.293 761 20.420
Periodens resultat - -   130 230 890 50 493 59 126 1.978
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - 31 - - 31
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - 9 - - 9
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -25 - - -25
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - 15 - - 15
Totalresultat for perioden - -   130 230 890 50 508 59 126 1.993
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2019 - -     194 -840 - - - - -647
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   109 - -474 - - - - -364
Betalte renter hybridkapital - -   - -   - - -59 - -59
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis -0 -   - -0 - - - - - -0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets*) 2 -   - 2 - - 11 - - 14
Andre egenkapitalføringer - -   -7 -12 - - 17 -   -1
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - 3 - - 3
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - -49 -49
Sum transaksjoner med eierne 2 -   103 183 -1.314 - 31 -59 -49 -1.103
Egenkapital per 31.12.20 2.588 895   5.664 6.536 890 239 2.366 1.293 838 21.310
*) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet 
**)IKE=Ikke-kontrollerende eierinteresser

 

 

  Kontrollerende eierinteresser      
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen- kapital Hybrid- kapital IKE**) Sum egenkapital
                       
Egenkapital per 1.1.21 2.588 895   5.664 6.536 890 239 2.366 1.293 838 21.310
Periodens resultat - -   - - - - 1.425 - 98 1.523
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -39 - - -39
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - -0 - - -0
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -40 - - -40
Totalresultat for perioden - -   - - - - 1.386 - 98 1.484
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2020 - -     - -168 - - - - -168
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -95 - - - - -95
Betalte renter hybridkapital - -   - -   - - -30 - -30
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 -   - -0 - - - - - -0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets*) -1 -   - -16 - - 7 - - -10
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - -6 -   -6
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - 5 - - 5
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - -107 -107
Sum transaksjoner med eierne -1 -   - -16 -263 - 6 -30 -107 -411
Egenkapital per 30.6.21 2.587 895   5.664 6.520 627 239 3.758 1.262 829 22.382
 *) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet
**) IKE=Ikke-kontrollerende eierinteresser
  

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN