Kontantstrømoppstilling

  Morbank    Konsern   
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2020 2020 2021 (mill. kr) 2021 2020 2020
1.356 106 450 Resultat etter skatt 768 290 1.978
102 109 24 + Av- og nedskrivninger 54 172 166
902 302 51 + Tap på utlån/garantier 59 308 951
2.360 517 526 Tilført fra årets virksomhet 880 770 3.096
-4.093 -8.936 2.691 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer 2.566 -9.527 -4.681
3.582 6.707 -1.893 Økning/(reduksjon) annen gjeld -1.801 6.537 3.896
-8.075 -1.051 -2.791 Reduksjon/(økning) utlån -2.847 -1.155 -8.795
-3.721 -227 -4.364 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -4.396 -129 -2.981
11.296 2.137 4.928 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 4.861 2.235 11.611
5.045 5.155 -614 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner -929 4.297 4.242
-3.490 -4.278 -4.269 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -4.269 -4.281 -3.491
2.905 24 -5.785 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -5.933 -1.252 2.896
-38 270 -25 Utbetalinger investeringer bygninger/driftsmidler -71 414 -136
-418 -52 -11 Innbetalt kapital tilknyttede selskaper/datterselskaper -87 -229 -873
37 -2 23 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser 315 1.516 587
-420 216 -13 B) Netto likviditetsendring investeringer 158 1.701 -422
-295 -21 0 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital -0 -19 -295
3 -0 -0 Innbetalinger/(utbetalinger) knyttet til eierandelskapital -23 -2 14
-647 -647 -168 Utbetalt utbytte -168 -647 -647
-364 -364 -95 Gaveutdeling -95 -364 -364
-56 -23 -19 Hybridkapital -20 -24 -59
877 5.902 3.354 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld 3.354 5.694 880
-482 4.847 3.071 C) Netto likviditetsendringer finansiering 3.048 4.638 -470
2.003 5.086 -2.727 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -2.727 5.086 2.003
761 761 2.764 Likviditetsbeholdning per 1.1 2.764 761 761
2.764 5.848 37 Likviditetsbeholdning ved utgangen av kvartalet 37 5.848 2.764
2.003 5.086 -2.727 Endring -2.727 5.086 2.003

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN