Hovedtall

  4. kvartal Januar - Desember
Resultatsammendrag (mill kr) 2021 2020 2021 2020
Netto renteinntekter 723 688 2.796 2.759
Netto provisjons- og andre inntekter 671 738 2.832 2.516
Netto avk. på finansielle investeringer 219 197 1.026 951
Sum inntekter 1.613 1.622 6.655 6.225
Sum driftskostnader 765 824 2.993 2.904
Resultat før tap 848 798 3.662 3.321
Tap på utlån, garantier m.v. 32 242 161 951
Resultat før skatt  816 556 3.501 2.370
Skattekostnad 112 105 609 400
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 0 0 10 9
Periodens resultat 703 450 2.902 1.978
Renter hybridkapital 10 10 50 59
Periodens resultat fratrukket renter hybridkapital 694 440 2.852 1.919
         
Balansetall     31.12.21 31.12.20
Brutto utlån til kunder     147.301 134.648
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt     195.353 182.801
Innskudd fra kunder     111.286 97.529
Gjennomsnittlig forvaltningskapital     196.229 183.428
Forvaltningskapital     198.845 187.912
     
  4. kvartal Januar - Desember
Nøkkeltall 2021 2020 2021 2020
Lønnsomhet        
Egenkapitalavkastning 1) 12,7 % 8,9 % 13,5 % 10,0 %
Kostnadsprosent 1) 47 % 51 % 45 % 47 %
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 76 % 72 % 76 % 72 %
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 1) 57 % 53 % 57 % 53 %
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd / i kvartalet (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 1) 1,8 % 1,9 % 6,9 % 9,0 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd / i kvartalet. 1,5 % 2,2 % 14,1 % 13,5 %
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt        
Tapsprosent utlån 1) 0,07 % 0,54 % 0,09 % 0,54 %
Trinn 3 i prosent av brutto utlån 1,68 % 1,23 % 1,68 % 1,23 %
         
Soliditet     31.12.21 31.12.20
Kapitaldekningsprosent      21,6 % 22,3 %
Kjernekapitaldekningsprosent      19,6 % 20,0 %
Ren kjernekapitalprosent     18,0 % 18,3 %
Kjernekapital     19.322 18.636
Netto ansvarlig kapital     21.333 20.759
Likviditetsreserve (LCR)     138 % 171 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio)     6,9 % 7,1 %
         
Kontor og bemanning        
Antall bankkontor     40 45
Antall årsverk     1.482 1.560
1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten        

 

Egenkapitalbevis (EKB)  31.12.21 31.12.20 31.12.19 31.12.18 31.12.17
Egenkapitalbevisbrøk  64 % 64 % 64 % 64 % 64,0 %
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 1)
129,39 129,39 129,30 129,62 129,38
Børskurs 149,00 97,60 100,20 84,20 82,25
Børsverdi (mill. kroner) 19.279 12.629 12.956 10.914 10.679
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 1) 103,48 94,71 90,75 83,87 78,81
Resultat per EKB, majoritetsandel 1) 13,31 8,87 12,14 9,97 8,71
Utbytte per EKB 7,50 4,40 6,50 5,10 4,40
Pris / Resultat per EKB 1) 11,19 11,01 8,26 8,44 9,44
Pris / Bokført egenkapital 1) 1,44 1,03 1,10 1,00 1,04
 1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten

 

                                 

Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN