Balanse

 Morbank     Konsern  
31.12.20 30.9.20 30.9.21 (mill. kr) Note 30.9.21 30.9.20 31.12.20
2.764 3.227 1.206 Kontanter og fordringer på sentralbanker   1.206 3.227 2.764
12.901 10.299 15.701 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   7.338 2.517 5.091
124.214 123.288 132.507 Netto utlån til kunder 5 142.404 132.183 133.131
26.684 26.454 30.032 Sertifikater og obligasjoner  17 30.032 26.375 26.606
7.175 10.188 3.662 Derivater 17 3.732 10.309 7.226
319 361 357 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 17 2.525 1.890 2.366
4.933 4.769 4.782 Investering i eierinteresser   7.324 7.017 7.324
2.317 2.406 2.374 Investering i konsernselskaper   - - -
82 82 98 Virksomhet holdt for salg 2 60 42 41
515 494 500 Immaterielle eiendeler   894 881 905
963 964 3.261 Øvrige eiendeler 14 4.609 2.459 2.457
182.870 182.533 194.480 Eiendeler   200.124 186.900 187.912
14.629 13.070 13.908 Innskudd fra kredittinstitusjoner   14.600 13.585 15.094
98.166 95.956 110.328 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 109.691 95.391 97.529
41.920 44.145 41.895 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16 41.895 44.145 41.920
6.845 8.189 3.405 Derivater 17 3.741 8.415 7.179
1.466 1.544 3.562 Annen gjeld 15 5.324 2.737 3.084
- - - Virksomhet holdt for salg 2 1 1 1
1.752 1.752 1.752  Ansvarlig lånekapital  16 1.795 1.796 1.795
164.778 164.657 174.850 Sum gjeld   177.047 166.070 166.602
2.597 2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -9 -8 -9
895 895 895  Overkursfond    895 895 895
6.556 6.338 6.556  Utjevningsfond    6.524 6.314 6.536
569 - 401  Avsatt utbytte   401 - 569
321 - 226  Avsatt gaver    226 - 321
5.664 5.541 5.664  Grunnfondskapital    5.664 5.541 5.664
239 189 239  Fond for urealiserte gevinster    239 189 239
- -42 -2  Annen egenkapital    2.241 1.729 2.366
1.250 1.203 1.211  Hybridkapital    1.252 1.244 1.293
  1.155 1.841  Ordinært resultat    2.199 1.528  
       Ikke-kontrollerende eierinteresser    848 800 838
18.092 17.876 19.629  Sum egenkapital    23.077 20.829 21.310
182.870 182.533 194.480  Gjeld og egenkapital    200.124 186.900 187.912

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN