Styrets beretning

 Tredje kvartal 2021

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).  

 • Resultat før skatt 849 millioner kroner (619 millioner)
 • Resultat 675 millioner kroner (519 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 12,4 prosent (10,5 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 18,1 prosent (17,6 prosent)
 • Vekst i utlån på 1,6 prosent (2,5 prosent) og på innskudd nedgang på 0,4 prosent (vekst 1,2 prosent)
 • Utlån til personkunder økte med 2,0 prosent i kvartalet (2,2 prosent), 0,2 prosentpoeng lavere vekst enn i andre kvartal. Utlån til næringslivet økte med 0,7 prosent (3,0 prosent) som var 0,8 prosentpoeng lavere enn i andre kvartal
 • Innskudd fra personkunder ble redusert med 0,5 prosent (nedgang 1,1 prosent), mot vekst på 6,9 prosent i andre kvartal. Innskudd fra næringslivskunder ble redusert med 0,3 prosent (2,9 prosent), mot vekst på 8,0 prosent i andre kvartal
 • Netto resultat eierinteresser på 179 millioner kroner (170 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 69 millioner (34 millioner)
 • Tap på utlån og garantier 31 millioner kroner (231 millioner), 0,07 prosent av brutto utlån (0,52 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 3,22 kroner (2,35). Bokført verdi per egenkapitalbevis 103,57 kroner (92,73)

Per 30. september 2021

 • Resultat før skatt 2.685 millioner kroner (1.814 millioner)
 • Resultat 2.199 millioner kroner (1.528 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 13,8 prosent (10,4 prosent)
 • Vekst i utlån 7,0 prosent (8,5 prosent) og innskudd 15,0 prosent (14,0 prosent) siste 12 måneder
 • Vekst i utlån til personkunder var på 6,8 prosent (8,7 prosent) siste 12 måneder. Vekst i utlån til næringsliv var på 7,5 prosent (8,1 prosent) siste 12 måneder
 • Privatmarkedslån utgjør 68 prosent (68 prosent) av totale utlån
 • Innskudd fra personkunder økte med 8,4 prosent (14,7 prosent) siste 12 måneder. Innskudd fra næringslivskunder økte med 19,8 prosent (13,6 prosent) siste 12 måneder
 • Netto resultat eierinteresser på 519 millioner kroner (564 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 289 millioner (189 millioner)
 • Tap på utlån og garantier 129 millioner kroner (709 millioner), 0,09 prosent (0,55 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 10,11 kroner (6,88)

 

Hendelser i kvartalet

Gjenåpning av samfunnet fra 25. september og 86 prosent av befolkningen over 18 år ferdigvaksinerte

Fallende smittetall har hatt en positiv effekt på utviklingen i norsk økonomi. Gradvis gjenåpning av samfunnet etter sommeren og avvikling av nasjonale smittevernstiltak 25. september har bidratt til at aktiviteten har tatt seg ytterligere opp. Det er økt optimisme i næringslivet, og betalingsvansker og konkursfrykt er betydelig redusert. Utviklingen i arbeidsledigheten og andre indikatorer bekrefter at aktiviteten har økt. Ved utgangen av august var ledigheten 2,7 prosent, bare 0,4 prosent over nivået i august 2019. Husholdningene økte sparingen betydelig gjennom pandemien, men nå forventes økt forbruk i tiden som kommer.

Oppgangen i økonomien forventes å fortsette, men selv om presset er tiltagende uttaler Norges Bank at dette sannsynligvis ikke vil utfordre inflasjonsmålet på to prosent. Dette er også et av argumentene for at Norges Bank satte styringsrenten opp fra null til 0,25 prosent i september med tydelige signaler om en gradvis økning av styringsrenten i årene som kommer.

100 millioner kroner i samfunnsutbytte til gjenåpningen av Midt-Norge 

Etter halvannet år med restriksjoner og nedstenging har SpareBank 1 SMN satt av 100 millioner kroner til gjenåpningen av regionen. Både kultur, idrettslag, frivillighet og deler av næringslivet har blitt hardt rammet økonomisk som følger av restriksjonene gjennom pandemien. En stor andel av de 100 millioner kronene har blitt satt av til større «åpningsfester» i hele Midt-Norge. Dette har blant annet resultert i en tre uker lang gjenåpningsfest i Trondheim hvor nærmere 300 små og store arrangementer gikk av stabelen i løpet av oktober, takket være både pengestøtte og tilrettelegging fra SpareBank 1 SMN og samarbeidspartnere som Trondheim kommune, Midtbyen Management, Visit Trondheim og Næringsforeningen i Trondheimsregionen. I tillegg har mer enn 1500 lag og organisasjoner mottatt støtte for å komme i gang med rekruttering og aktiviteter igjen. 

Godt resultat i tredje kvartal 2021

Resultat i tredje kvartal ble 675 millioner kroner (519 millioner), og avkastning på egenkapitalen 12,4 prosent (10,5 prosent). Resultatet i tredje kvartal er 80 millioner kroner lavere enn i andre kvartal 2021. Resultatnedgang fra forrige kvartal er i all hovedsak svakere provisjonsinntekter i datterselskapene. Resultatforbedringen sammenlignet med tredje kvartal i fjor er i stor grad knyttet til lavere tap på utlån.

Resultatet per egenkapitalbevis ble 3,22 kroner (2,35) og bokført verdi per egenkapitalbevis 103,57 kroner (92,73). I andre kvartal 2021 var resultat per egenkapitalbevis 3,51 kroner.

Netto renteinntekter ble 707 millioner kroner (695 millioner), og er 9 millioner høyere enn i andre kvartal og 12 millioner kroner bedre enn tredje kvartal i 2020. NIBOR ble om lag 12 punkter høyere i tredje kvartal 2021 enn i andre kvartal 2021 og 10 punkter høyere enn tredje kvartal 2020. Dette har resultert i lavere marginer på utlån og økte marginer på innskudd fra andre til tredje kvartal i år. Økte volum på utlån har styrket netto renteinntekter.

Netto provisjons- og andre inntekter ble redusert fra foregående kvartal med 124 millioner til 623 millioner kroner (625 millioner). Reduksjonen skyldes i stor grad lavere inntekter fra verdipapirtjenester etter høye inntekter både i første og andre kvartal. Utover dette var det som forventet reduserte inntekter fra eiendomsmegling og regnskapstjenester i sommermånedene juli og august. Inntektene er på samme nivå som tilsvarende kvartal i 2020 og det er ingen store endringer i inntektssammensetningen.

Konsernets andel av resultater fra eierinteresser og tilknyttede selskaper var 179 millioner kroner (170 millioner). I andre kvartal var resultatandelen 212 millioner kroner.  

Avkastning på finansielle instrumenter (inkludert utbytte) var 69 millioner kroner (34 millioner) og i andre kvartal 59 millioner kroner. 

Driftskostnadene ble 698 millioner kroner (675 millioner), i andre kvartal var driftskostnadene 735 millioner kroner. Nedgangen fra andre kvartal skyldes i stor grad lavere variabel avlønning i SpareBank 1 Markets. Høy aktivitet i datterselskapene medfører kostnadsvekst sammenlignet med samme kvartal ifjor. Fra andre til tredje kvartal har kostnadene økt i banken som følge av nyansettelser, lønnsvekst og bruk av vikarer i sommermånedene.

Tap på utlån og garantier ble 31 millioner kroner (231 millioner) i tredje kvartal og i andre kvartal 39 millioner kroner. Lavere tap sammenlignet med tredje kvartal i fjor skyldes bedre utsikter i olje- og offshorenæringen.

Det har vært god vekst i utlån og innskudd siste 12 måneder, men noe nedgang i innskudd i tredje kvartal. Samlede utlån økte med 7,0 prosent (8,5 prosent) og innskuddene økte med 15,0 prosent (14,0 prosent) siste 12 måneder. I tredje kvartal var utlånsveksten 1,6 (2,5) prosent og innskuddsveksten minus 0,4 prosent (vekst 1,2 prosent). Utlånsvekst til personkunder var på samme nivå som i forrige kvartal. Innskudd ble redusert i tredje kvartal både i personmarkedet og næringsliv etter høy vekst i andre kvartal.

Ren kjernekapitaldekning var per 30. september 2021 18,1 prosent (17,6 prosent), nedgang på 0,2 prosent fra forrige kvartal. Målsatt ren kjernekapitaldekning er 16,9 prosent. 

Kursen på bankens egenkapitalbevis (MING) var ved kvartalsskiftet 129,80 kroner (84,30). Utbytte for 2020 er avsatt med 4,40 kroner (5,00 kroner). På bakgrunn av Finansdepartementets tilråding ble det utbetalt 1,30 kroner per egenkapitalbevis for 2020. Styret har vedtatt at  resterende utbytte på kroner 3,10 og samfunnsutbytte på 226 millioner kroner vil bli utbetalt i november 2021. 

Stabile netto renteinntekter

Våren 2020 reduserte Norges Bank styringsrenten fra 1,5 til 0,0 prosent med påfølgende rentenedsettelser på boliglån og innskudd. I september 2021 satte Norges Bank som forventet styringsrenten til 0,25 prosent og markedsrentene økte tilsvarende. Banken har varslet renteøkning på boliglån og innskudd på inntil 25 punkter fra medio november som følge av Norges Banks økning av styringsrenten.

Netto renteinntekter ble 707 millioner (695 millioner) mot 698 millioner kroner i andre kvartal 2021. Markedsrentene økte fra andre til tredje kvartal, og marginene på utlån gikk noe ned, mens marginene på innskudd økte. Vekst i utlån i kvartalet styrket netto renteinntekter.

Norges Bank har signalisert ytterligere økning i styringsrenten i desember 2021 og forventer ytterligere økninger i tiden som kommer grunnet lysere utsikter for økonomien.

Provisjons- og andre driftsinntekter

Provisjonsinntekter og andre driftsinntekter ble 623 millioner (625 millioner) mot 748 millioner kroner i andre kvartal 2021.

Høy produktdekning hos kundene bidrar til høy kundetilfredshet og en diversifisert inntektsstrøm for konsernet. 

Provisjonsinntekter (mill. kr) 3. kvartal 2021 2. kvartal 2021 3. kvartal 2020
Betalingstjenester 61 56 54
Kredittkort 14 13 15
Sparing og forvaltning 17 14 14
Forsikring 54 53 49
Garantiprovisjoner 13 14 14
Eiendomsmegling 107 131 111
Regnskapstjenester 114 154 105
Markets 110 182 122
Øvrige provisjoner 7 14 9
Provisjoner eks. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 497 631 494
Provisjoner fra SB1 Boligkreditt 123 113 128
Provisjoner fra SB1 Næringskreditt 3 4 4
Sum provisjonsinntekter 623 748 625

Provisjonsinntektene for lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt utgjorde samlet 126 millioner kroner (132 millioner). I andre kvartal 2021 var provisjonene 117 millioner kroner.

Øvrige provisjonsinntekter ble 497 millioner kroner (494 millioner) mot 631 millioner kroner i andre kvartal. Nedgangen på 134 millioner kroner fra andre kvartal er i hovedsak reduserte verdipapirtjenester i SpareBank 1 Markets etter et godt andre kvartal, og nedgang på eiendomsmegling og regnskapstjenester som følge av sesongmessig lavere inntekter i sommermånedene.  

Avkastning finansielle investeringer 

Samlet avkastning på finansielle investeringer i tredje kvartal ble 68 millioner kroner (32 millioner) og i andre kvartal 2021 42 millioner kroner. Dette fordeler seg slik sammenlignet med tredje kvartal i fjor:

 • Kursgevinst på aksjer ble 36 millioner kroner (4 millioner) 
 • Finansielle instrumenter, herunder obligasjoner og sertifikater, hadde gevinst på 14 millioner kroner i tredje kvartal (gevinst 13 millioner kroner)
 • Inntekter fra valutaforretninger på 16 millioner kroner (11 millioner) er inntekter fra valutahandel i SpareBank 1 Markets
 • Gevinster på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets var 2 millioner kroner (5 millioner) 
Avkastning finansielle investeringer (mill. kr) 3. kvartal 2021 2. kvartal 2021 3. kvartal 2020
Gevinst/(tap) på aksjer 36 23 4
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter  14 -4 13
Gevinst/(tap) på valuta 16 15 11
Gevinst/(tap) på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets 2 8 5
Netto resultat fra finansielle instrumenter 68 42 32

Produktselskaper og andre tilknyttede selskaper

Produktselskapene tilfører SpareBank 1 SMN et bredt produktspekter og provisjonsinntekter, samt avkastning på investert kapital. Samlet resultatandel fra produktselskapene og andre tilknyttede selskaper ble et overskudd på 179 millioner kroner (170 millioner). I andre kvartal var tilsvarende resultat 212 millioner kroner. 

Resultat fra eierinteresser 3. kvartal 2021 2. kvartal 2021 3. kvartal 2020
SpareBank 1 Gruppen (19,5%) 83 148 114
SpareBank 1 Boligkreditt (22,4%) 11 3 11
SpareBank 1 Næringskreditt (14,5%) -1 4 5
SpareBank 1 Kreditt (19,2%) 10 1 -0
BN Bank (35%) 40 42 34
SpareBank 1 Betaling (19,5%) -0 -5 -1
SpareBank 1 Forvaltning (23,4%) 13 8 -
Andre selskaper 23 11 8
Sum resultat fra tilknyttede selskaper 179 212 170

SpareBank 1 Gruppen 

Selskapet eier 100 prosent av aksjene i SpareBank 1 Forsikring, SpareBank 1 Factoring, Sparebank 1 Spleis og Modhi Finance. Gruppen er majoritetseier i Fremtind Forsikring med 65 prosent. 

SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt i tredje kvartal 2021 ble 621 millioner kroner (778 millioner) og i andre kvartal 2021 1.043 millioner kroner. Av resultatet på 621 millioner kroner tilfaller 425 millioner kroner majoritetseierne i SpareBank 1.

Fremtind Forsikring fikk et resultat i tredje kvartal på 621 millioner kroner (778 millioner) etter skatt med godt forsikringsresultat og høye finansinntekter. Forsikringsresultatet i kvartalet var på 691 millioner kroner (598 millioner) og en skadeprosent på 57,2 prosent (59,8 prosent). Den lave skadeprosenten skyldes fortsatt lav reiseaktivitet og positiv utvikling på produktene PM bil og ansvar. Finansinntektene ble 51 (140) millioner kroner i tredje kvartal. Det har vært renteøkning dette kvartalet som bidrar til lavere markedsverdi på obligasjoner.

SpareBank 1 Forsikring hadde i tredje kvartal 2021 et resultat på 72 millioner kroner (203 millioner) etter skatt. Resultatnedgangen sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor skyldes i all hovedsak et lavere renteresultat på 99 millioner kroner (296 millioner). Avkastningen i aksjeporteføljen var 0,6 prosent, mens avkastningen i renteporteføljen var 0,2 prosent. Avkastning på finansielle eiendeler i selskapsporteføljen ble 32 millioner kroner (56 millioner). Risikoresultatet ble 32 millioner kroner (44 millioner).

Inkassoselskapet Modhi Finance oppnådde et resultat før skatt i tredje kvartal på 15 (27) millioner kroner og 11 millioner kroner (19 millioner) etter skatt. SpareBank 1 Factoring hadde i tredje kvartal 2021 et resultat på 16 millioner kroner før skatt som er på linje med tredje kvartal 2020.

Konsernets resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen ble 83 millioner kroner (114 millioner kroner) og i andre kvartal 2021 148 millioner kroner.

SpareBank 1 Forvaltning 

Selskapet er etablert for å styrke SpareBank 1-alliansens konkurransekraft i sparemarkedet. Odin Forvaltning, SpareBank1 Kapitalforvaltning og Sparebank 1 verdipapirservice inngår i konsernet SpareBank 1 Forvaltning. Målet er å bli best på bankdistribusjon av sparetjenester og produkter. SpareBank 1 SMN sin resultatandel i tredje kvartal var 13 millioner kroner (0 millioner) og i andre kvartal 8 millioner. Den 15. september 2021 ble det undertegnet avtale om å kjøpe SpareBank 1 SR Forvaltning. Transaksjonen vil bli gjennomført når nødvendige tillatelser fra finanstilsynet foreligger. 

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er etablert av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene selger godt sikrede boliglån til selskapet og oppnår reduserte finansieringskostnader.

Per 30. september 2021 har banken solgt lån på samlet 46,7 milliarder kroner (44,2 milliarder) til SpareBank 1 Boligkreditt tilsvarende 35,7 prosent (36,0 prosent) av bankens samlede utlån til privatmarkedet.

Bankens andel av resultatet i selskapet ble 11 millioner kroner (11 millioner).

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1 Næringskreditt er etablert etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt. Per 30. september 2021 er utlån på 1,3 milliarder kroner (1,6 milliarder) solgt til SpareBank 1 Næringskreditt.

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet ble 5 millioner kroner (5 millioner). SpareBank 1 SMN sin eierandel er i tredje kvartal 2021 redusert fra 31,0 prosent til 14,5 prosent. BN Bank er blitt eier i SpareBank 1 Næringskreditt som reflekterer BN Bank sin andel av lån til næringseiendom. Aksjene er tidligere eid av eierbankene på vegne av BN Bank. Endringene er gjennomført for å få en ryddigere konsernstruktur. Nedsalget har medført en resultateffekt på minus 6 millioner i tredje kvartal.

SpareBank 1 Kreditt

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet i tredje kvartal ble 10 millioner kroner (0 millioner), og andel av porteføljen (kredittkort og forbrukslån) var 997 millioner kroner (856 millioner). Resultatet for tredje kvartal viser en bedring fra foregående kvartaler. Dette er i all hovedsak følge av tilbakeføring av tap.

BN Bank

BN Bank prioriterer boliglån og lån til næringseiendom med hovedmarked i Oslo og Østlandsområdet. BN Bank har god vekst i utlån til personmarkedskunder med 14,2 prosent siste 12 måneder og vekst i tredje kvartal på 3,2 prosent. Veksten på utlån til næringslivskunder var 1,1 prosent siste 12 måneder og en nedgang på 2,7 prosent siste kvartal. Samlede utlån er 50 milliarder kroner (46 milliarder).

Resultatet i BN Bank ble 117 millioner kroner (100 millioner) i tredje kvartal, som gir en avkastning på egenkapitalen på 9,5 prosent (8,9 prosent). Lavere tap er hovedårsaken til resultatforbedringen. SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i BN Bank er 40 millioner kroner (34 millioner).

SpareBank 1 Betaling

SpareBank 1 Betaling er SpareBank 1-bankenes eierselskap for betalingsløsningene i Vipps. Vipps inngikk 30. juni 2021 en avtale om å slå mobilbetalingsdelen av Vipps sammen med danske MobilePay og finske Pivo. Sammenslåingen vil åpne for mobilbetaling på tvers av landegrensene og enda bedre løsninger til brukere og bedrifter i Danmark, Finland og Norge. BankAxept og BankID vil samtidig skilles ut fra Vipps, og blir et nytt norskeid selskap med egen ledelse. Dette selskapet skal fortsatt eies 100 prosent av de norske bankene.

SpareBank 1 SMN sin andel av underskuddet utgjør 0 millioner kroner (minus 1 million) i tredje kvartal.

Øvrige selskaper

Grilstad Marina er et omfattende boligprosjekt delvis eid av SpareBank 1 SMN Invest. I tredje kvartal mottok SpareBank 1 SMN Invest en resultatandel på 25 millioner kroner (0 kroner) etter salg av en ferdigstilt del av prosjektet.  

Driftskostnader

Samlede kostnader i konsernet ble 698 millioner (675 millioner), en økning på 23 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2020, tilsvarende 3,4 prosent. I andre kvartal 2021 var samlede kostnader 735 millioner.

Driftskostnader 3. kvartal 2021 2. kvartal 2021 3. kvartal 2020
Personalkostnader 423 465 415
IT-kostnader 85 90 81
Markedsføring 19 17 18
Avskrivninger 56 40 40
Driftskostnader faste eiendommer 14 15 16
Kjøpte tjenester 60 61 56
Øvrige driftskostnader 41 46 48
Sum driftskostnader 698 735 675

I banken ble kostnadene 345 millioner kroner (346 millioner) og forrige kvartal 338 millioner kroner. Bemanningen er redusert og det er oppnådd reduksjoner i andre driftskostnader etter tiltak fra «Ett SMN». Fra andre til tredje kvartal er det kostnadvekst i banken med 7 millioner kroner som følge av effekt av lønnsoppgjøret og vikarbruk knyttet til ferieavvikling.

Nedgang i konsernets kostnader i tredje kvartal er i all hovedsak lavere variabel lønn i SpareBank 1 Markets. Selskapet har hatt en nedgang av inntektene sammenlignet med kvartalene før og dermed redusert variabel avlønning.

Sammenlignet med tredje kvartal 2020 er det noe kostnadsvekst i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN knyttet til oppkjøp av selskaper og i EiendomsMegler 1 Midt-Norge med høy aktivitet i boligmarkedet i 2021.

Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 44 prosent (44 prosent), i morbanken 37 prosent (36 prosent).

Reduserte tap 

Tap på utlån 31 millioner kroner (231 millioner) og i andre kvartal 39 millioner kroner. 

Tap  3. kvartal 2021 2. kvartal 2021 3. kvartal 2020
Privatmarked 3 0 21
Næringsliv 28 38 210
Herav: Offshore 15 12 125
Sum tap 31 39 231

Tap på utlån til næringslivskunder er 28 millioner kroner (210 millioner), hvorav 15 millioner kroner (125 millioner) innen offshoreporteføljen. Tap på utlån utgjør 0,07 prosent (0,52 prosent) av totale utlån.

Utlånstap til privatmarkedskunder er 3 millioner kroner (21 millioner). Forrige kvartal var det null i tap på privatmarkedskunder.  

Samlede nedskrivninger på utlån og garantier utgjør 1.680 millioner kroner (1.630 millioner).

Problemlån (Trinn 3) utgjør 3.448 millioner kroner (2.332 millioner) tilsvarende 1,84 prosent (1,30 prosent) av brutto utlån, inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. Økningen i problemlån knytter seg i hovedsak til implementering av ny misligholdsdefinisjon fra første januar 2021. Se beskrivelse i note 1

Den nye misligholdsdefinisjonen har ikke endret konsernets vurdering av kredittrisikoen knyttet til de enkelte eksponeringene, og det er derfor ingen effekt av betydning i konsernets tap som følge av dette.

Det er ikke foretatt endringer i scenariovekting eller andre forutsetninger i konsernets tapsmodell.

Tap på utlån er betydelig redusert i 2021, og ser ut til å ha stabilisert seg på et lavere nivå. Dette skyldes lavere tap i offshoreporteføljen. De fleste engasjementene i offshoreporteføljen er restrukturert og en stor andel er allerede nedskrevet. Risikobildet i lån til øvrig næringsliv og personmarkedskunder er stabilt og reflekterer en sunn utvikling i regionen. 

Forvaltningskapital 200 milliarder kroner

Bankens forvaltningskapital var 200 milliarder kroner (187 milliarder) og har økt med 13 milliarder tilsvarende 6,9 prosent det siste året. Forvaltningskapitalen har økt som følge av høyere utlånsvolum og høyere likviditetsbeholdning.

Utlån på til sammen 48 milliarder kroner (46 milliarder) er solgt fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og til SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler vekst i utlån inkluderer solgte utlån.

Utlån

Totale utlån har økt med 12,6 milliarder kroner (14,0 milliarder), tilsvarende 7,0 prosent (8,5 prosent) siste 12 måneder og var 192,0 milliarder (179,4 milliarder). Vekst i tredje kvartal er 1,6 prosent (2,5 prosent).

 • Utlån til personkunder økte siste 12 måneder med 8,3 milliarder kroner (9,8 milliarder) til 130,8 milliarder (122,5 milliarder). Vekst på 6,8 prosent (8,7 prosent). I tredje kvartal 2,0 prosent (2,2 prosent)
 • Utlån til næringslivskunder økte siste 12 måneder med 4,3 milliarder kroner (4,3 milliarder) til 61,1 milliarder (56,9 milliarder). Vekst på 7,5 prosent (8,1 prosent). I tredje kvartal 0,7 prosent (3,0 prosent)
 • Utlån til personkunder utgjorde 68 prosent (68 prosent) av totale utlån til kunder 

Det er god vekst i utlån til personkunder og konsernet styrker sin markedsposisjon. En betydelig del av veksten er til LO-kunder. Veksten i utlån til næringslivskunder er i hovedsak til små og mellomstore kunder i hele markedsområdet. Veksten er fordelt på ulike bransjer og det er stort fokus på å ikke bygge bransjemessige eller størrelsesmessige konsentrasjoner.

(Fordelt i henhold til sektor – se note 5).

Innskudd

Innskudd fra kunder økte siste 12 måneder med 14,3 milliarder kroner (11,8 milliarder) til 109,7 milliarder (95,4 milliarder). Dette tilsvarer en vekst på 15,0 prosent (14,0 prosent). Vekst i tredje kvartal minus 0,4 prosent (vekst 1,2 prosent).

 • Innskudd fra personkunder økte med 3,4 milliarder kroner (5,2 milliarder) til 44,0 milliarder (40,6 milliarder), tilsvarende 8,4 prosent (14,7 prosent). I tredje kvartal minus 0,5 prosent (minus 1,1 prosent)
 • Innskudd fra bedriftskunder økte med 10,9 milliarder kroner (4,3 milliarder) til 65,7 milliarder (54,8 milliarder), tilsvarende 19,8 prosent (13,6 prosent). I tredje kvartal minus 0,3 prosent (vekst 2,9 prosent)
 • Innskuddsdekningen inklusiv SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt var 57 prosent (53 prosent)

Veksten i innskudd fra personkunder var svært høy i 2020 som følge av redusert forbruk i pandemien. I tredje kvartal ble innskuddene fra personkunder redusert blant annet som følge av forventet økt forbruk. Det har vært meget høy vekst i innskudd fra næringslivskunder gjennom pandemien. Nedgang i tredje kvartal er naturlig variasjon innenfor både privat næringsliv og offentlige kunder. 

(Fordelt i henhold til sektor – se note 9).

Personkunder

Personmarkedsdivisjonen og EiendomsMegler 1 tilbyr privatpersoner et bredt spekter av finansielle tjenester. Stadig forbedring av samhandlingen mellom bank og eiendomsmegler skal gi kundene et bedre tjenestetilbud og bidra til økt vekst og lønnsomhet for konsernet.

Resultat før skatt (mill. kr) 3. kvartal 2021 2. kvartal 2021 3. kvartal 2020
Personmarked 311 290 295
EiendomsMegler 1 Midt-Norge (87%) 8 41 19

Personmarkedsdivisjonen oppnådde et resultat før skatt på 311 millioner kroner (295 millioner) og 290 millioner kroner i forrige kvartal. Avkastning på anvendt kapital ble 14,1 prosent (15,0 prosent) i kvartalet.

Totale utlån i personmarkedsdivisjonen er 135 milliarder kroner (127 milliarder) og totale innskudd 50 milliarder kroner (48 milliarder). Dette er utlån til og innskudd fra lønnstakere, landbrukskunder og enkeltpersonsforetak. 

Samlede driftsinntekter ble 539 millioner kroner (544 millioner) og 507 millioner kroner i forrige kvartal. Netto renteinntekter utgjorde 300 millioner kroner (304 millioner) og 283 millioner kroner i andre kvartal. Provisjonsinntektene ble 239 millioner (240 millioner) og 225 millioner kroner i forrige kvartal. Netto renteinntekter er økt sammenlignet med tredje kvartal i 2020 som følge av vekst og styrket innskuddsmargin, mens lavere marginer på utlån har svekket rentenettoen. Provisjonsinntektene har økt sammenlignet med tredje kvartal i 2020 som følge av økte inntekter både fra spareprodukter, forsikring og betaling.

Utlånsmarginen ble 1,57 prosent (1,87 prosent) og i andre kvartal 2021 1,73. Innskuddsmarginen ble 0,06 prosent (minus 0,19 prosent) og minus 0,07 i forrige kvartal (målt mot tre måneders NIBOR). Markedsrenten uttrykt ved tremåneders NIBOR økte fra andre kvartal 2021 med om lag 12 punkter, noe som har svekket utlånsmarginen, men styrket innskuddsmarginen i tredje kvartal.

Utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet siste 12 måneder ble henholdsvis 6,6 prosent (8,6 prosent) og 4,9 prosent (14,2 prosent). I tredje kvartal ble veksten på utlån og innskudd henholdsvis 1,8 prosent (2,2 prosent) og minus 2,7 prosent (minus 1,1 prosent).

Det er gjennomgående lav direkte risiko i utlån til personkunder, og dette reflekteres i fortsatt lave tap. Låneporteføljen er i stor grad sikret med pant i boligeiendom. Det ble tap på 2 millioner kroner (inngang på 2 millioner).

I tredje kvartal har tilpasninger i organisering og distribusjonsstruktur fortsatt. Dette er krevende, og det tar tid å realisere gevinster av dette arbeidet. Både kunderekruttering, salgseffektivitet og gevinster som følge av økt samhandling mellom personmarked og EiendomsMegler 1 skal styrkes.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i Trøndelag og Møre og Romsdal. Driftsinntektene ble 108 millioner kroner (113 millioner), mens driftskostnadene var 100 millioner kroner (92 millioner). EiendomsMegler 1 Midt-Norge sitt resultat før skatt ble 9 millioner kroner (20 millioner). Boligmarkedet var meget sterkt i andre halvår 2020, og selskapet oppnådde høyt salg kombinert med økte boligpriser. Aktiviteten i boligmarkedet har vært høy også i 2021, men litt roligere i tredje kvartal sammenlignet med 2020 og første halvår 2021, og dermed et noe svakere resultat enn samme kvartal i 2020. Antall solgte eiendommer i tredje kvartal var 1.915 mot 2.089 i samme periode 2020. Selskapets markedsandel per 30. september 2021 var 36 prosent (36 prosent). 

Bedriftskunder

Bedriftsmarkedet i SpareBank 1 SMN består av Næringsliv i banken, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, SpareBank 1 Finans Midt-Norge og SpareBank 1 Markets. Disse forretningsområdene betjener næringslivet med et komplett tilbud av bank- og kapitalmarkedstjenester. Særlig mellom næringslivsområdet i banken og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN er det et potensial for flere felleskunder.

Resultat før skatt (mill. kr) 3. kvartal 2021 2. kvartal 2021 3. kvartal 2020
Næringsliv 200 199 25
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN (88,7%)  21 33 21
SpareBank 1 Finans Midt-Norge (61,2%)  35 63 52
SpareBank 1 Markets (66,7%) 23 62 31

Næringslivsdivisjonen oppnådde et resultat før skatt på 200 millioner kroner (25 millioner) og 199 millioner kroner i andre kvartal 2021. Resultatforbedringen fra i fjor skyldes lavere tap. Avkastning på anvendt kapital ble 12,4 prosent (2,1 prosent). 

Totale utlån til næringslivskunder i banken er 47 milliarder kroner (44 milliarder) og totale innskudd 59 milliarder (46 milliarder) per 30. september 2021. Dette er en diversifisert portefølje med utlån til og innskudd fra i næringslivskunder i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Driftsinntektene ble 334 millioner kroner (332 millioner) og 345 millioner kroner i andre kvartal 2021. Netto renteinntekter ble 273 millioner kroner (277 millioner) og 283 millioner kroner i andre kvartal. Provisjonsinntektene ble 61 millioner (56 millioner) mot 62 millioner kroner i andre kvartal. Redusert NIBOR ga reduserte utlånsmarginer i kvartalet, men økte innskuddsmarginer. Økte utlån og innskudd har styrket inntjeningsgrunnlaget.

Utlåns- og innskuddsmargin ble henholdsvis 2,60 prosent (2,85 prosent) og minus 0,31 prosent (minus 0,24 prosent). Utlånene økte med 9,3 prosent (10,4 prosent) og innskuddene økte med 26,9 prosent (14,5 prosent) siste 12 måneder. Utlånsveksten i kvartalet var 1,0 prosent (3,3 prosent) og innskuddsveksten 2,3 prosent (3,8 prosent).

Tap på utlån til i næringslivskunder i banken ble 25 millioner kroner (204 millioner) og 37 millioner kroner i andre kvartal.

SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har hver for seg en stor andel av bedriftene i markedsområdet som kunder. Utvikling av kundetilbudet slik at kundene ser nytte i å benytte seg av begges tjenester har høy prioritet. Målet er betydelig økt andel felleskunder i 2021.

Det har vært meget god rekruttering av nye kunder i 2021 både i kontornettet og i digitale kanaler. Dette er et resultat av forsterket satsing mot SMB segmentet. Næringslivskundene har sterk tilknytning til banken og kundeavgangen er svært lav.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge hadde et resultat før skatt på 35 millioner kroner (71 millioner). Selskapets satsingsområder er leasing til SMB-kunder, billån til personkunder og fakturakjøp fra småbedrifter.

Selskapets inntekter ble samlet 93 millioner kroner (97 millioner). Kostnadene i tredje kvartal 2021 ble 51 millioner kroner (33 millioner). Økningen skyldes i hovedsak nedskriving av IT-systemer. Det var tap på 7 millioner kroner (12 millioner).

Selskapet har leasingavtaler og lån til næringslivskunder på 4,1 milliarder kroner (3,9 milliarder) og billån 5,9 milliarder kroner (5,4 milliarder).

SpareBank 1 Finans Midt-Norge har gjennom en rettet emisjon kommet inn som eier av 47,2 prosent av aksjene i bilabonnementsselskapet Fleks sammen SpareBank 1 Finans Nord-Norge og SpareBank 1 Finans Østlandet. Bertel O Steen har tilsvarende eierandel. Bilabonnement og delingsøkonomi er i vekst. Elektrifisering av bilparken og abonnementsordningen kan bidra til reduserte utslipp.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde et resultat før skatt på 21 millioner kroner (21 millioner). Driftsinntektene ble 122 millioner kroner (112 millioner) og kostnadene 101 millioner kroner (91 millioner). Kostnadsveksten i tredje kvartal følger av oppkjøp av selskaper samt investeringer i IT-plattform.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN arbeider kontinuerlig med effektivisering for å øke driftsinntektene per årsverk, samtidig som sterkt kostnadsfokus gir god kontroll på underliggende kostnadsutvikling. Selskapet kan vise til en høyere vekst og lønnsomhet enn bransjesnittet. Sentralt i strategien fremover er å skape nye inntektsstrømmer utover den tradisjonelle regnskapsproduksjonen. 

Selskapets markedsandel i Trøndelag, Møre og Romsdal og Gudbrandsdal er 25 prosent, og økende.

SpareBank 1 Markets har hovedkontor i Oslo og avdelinger i Trondheim, Ålesund og Stavanger. Det er 152 årsverk i selskapet. 

SpareBank 1 Markets solgte SpareBank 1 Kapitalforvaltning i tredje kvartal. Selskapet ble presentert som holdt for salg fra andre kvartal 2021. Historikk er omarbeidet.

SpareBank 1 Markets sitt resultat før skatt ble 24 millioner kroner (32 millioner). Det har vært normal aktivitet for forretningsområdene i kvartalet. SpareBank 1 Markets har gjennomført flere rådgivningsoppdrag, men det har vært noe lavere aktivitet på emisjoner. Inntektene fra rente- og valutavirksomheten har vært stabil sammenlignet med samme kvartal i fjor. Inntekter for fremmedkapital har også gått ned grunnet lavere aktivitet i markedet. Samlede inntekter ble 139 millioner kroner (157 millioner). Driftskostnadene var 115 millioner kroner (125 millioner).  

I SpareBank 1 SMN sitt markedsområde er SpareBank 1 Markets det ledende kapitalmarkedsmiljøet.

SpareBank 1 SMN Invest eier og forvalter en portefølje hovedsakelig bestående av aksjer i regionale virksomheter. Porteføljen blir forvaltet sammen med andre anleggsaksjer i banken og vil bli nedtrappet over tid da investering i aksjer ikke lenger er innenfor konsernets strategi.

Resultat før skatt var 61 millioner kroner (underskudd 3 millioner kroner) og i forrige kvartal 21 millioner kroner. Resultatet i tredje kvartal kommer i stor grad fra resultat fra selskapets eierandel i Grilstad Marina.

Selskapet har aksjer til en verdi av 606 millioner kroner (420 millioner) per 30. september 2021.

Per 30. september 2021

Godt resultat

SpareBank 1 SMN har et resultat på 2.199 millioner kroner (1.528 millioner), og en egenkapitalavkastning på 13,8 prosent (10,4 prosent). Resultatet er 671 millioner kroner bedre enn i samme periode i 2020 som følge av økte inntekter og reduserte tap. Resultatet per egenkapitalbevis ble 10,11 kroner (6,88).  

Driftsresultatet etter tap ble 1.877 millioner kroner (1.060 millioner) og 827 millioner kroner bedre enn i samme periode 2020, som følge av økte inntekter, ingen kostnadsvekst i banken og reduserte tap.

Netto renteinntekter ble 2.073 millioner kroner (2.071 millioner). Norges Bank økte styringsrenten til 0,25 prosent i september. Markedsrenten uttrykt ved NIBOR ble 45 punkter lavere per 30. september 2021 enn tilsvarende periode i 2020. Et lavere rentenivå i 2021 enn i 2020 har resultert i lavere marginer, og forrentningen på bankens egenkapital er også redusert. Både utlån og innskudd har økt, noe som har bidratt til å styrke netto renteinntekter.

Netto provisjonsinntekter ble 2.161 millioner kroner (1.779 millioner). Dette forklares i hovedsak med økte inntekter fra verdipapirtjenester, eiendomsmegling og salg av forsikring, samt økte provisjonsinntekter på lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt.

Avkastning på finansielle investeringer (inkludert utbytte) var 289 millioner kroner (189 millioner). Økningen er i stor grad følge av urealisert gevinst på aksjeporteføljen i SpareBank 1 SMN Invest i første kvartal 2021.

Resultat fra tilknyttede selskaper ble 519 millioner kroner (564 millioner). Resultatet er positivt påvirket av gode resultater både i Fremtind Forsikring og SpareBank 1 Forsikring, men også av godt resultat i BN Bank og resultatandel fra Grilstad Marina. Første kvartal i 2020 inkluderer gevinst fra Fremtind Forsikring på 340 millioner kroner.

Driftskostnadene ble 2.228 millioner (2.080 millioner), hvor størstedelen av veksten er i SpareBank 1 Markets som følge av høy aktivitet med påfølgende økte kostnader, særlig i første kvartal.

Tap på utlån ble 129 millioner kroner (709 millioner). På utlån til næringslivskunder var tapene i 132 millioner kroner (637 millioner). På utlån til personmarkedskunder ble det netto inngang på tap på 11 millioner kroner (tap 58 millioner). 

Utlånsveksten var 5,0 prosent (6,9 prosent). Vekst i utlån til privatkunder var 5,1 prosent (6,5 prosent). Utlån til næringslivskunder økte med 4,8 prosent (7,9 prosent).

Innskudd økte med 12,5 prosent (11,0 prosent). Innskuddene fra personmarkedskunder økte med 8,3 prosent (13,7 prosent). Innskudd fra næringslivskunder økte med 15,5 prosent (9,1 prosent). 

Personkunder

Resultat før skatt (mill. kr) Hittil i år 2021 Hittil i år 2020
Personmarked 880 773
EiendomsMegler 1 Midt-Norge (87%) 70 50

Personmarked i banken oppnådde et resultat før skatt på 880 millioner kroner (773 millioner) per 30. september 2021. Avkastning på anvendt kapital i privatmarkedssegmentet ble 13,4 prosent (12,6 prosent).

Samlede driftsinntekter ble 1.542 millioner kroner (1.536 millioner). Netto renteinntekter utgjorde 859 millioner kroner (926 millioner) og provisjonsinntektene 683 millioner (609 millioner). Provisjonsinntektene er økt i hovedsak som følge av høyere provisjoner fra SpareBank 1 Boligkreditt.

Utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet ble henholdsvis 6,6 prosent (8,6 prosent) og 4,9 prosent (14,2 prosent) siste 12 måneder.

Utlånsmarginen ble 1,63 prosent (1,83 prosent), mens innskuddsmarginen ble 0,02 prosent (minus 0,04 prosent) målt mot tremåneders NIBOR.

Det ble netto inngang på tap på 11 millioner kroner (tap 58 millioner).

EiendomsMegler 1 Midt-Norge. Driftsinntektene ble 353 millioner kroner (300 millioner), mens driftskostnadene var 282 millioner kroner (251 millioner). EiendomsMegler 1 Midt-Norge sitt resultat før skatt ble 71 millioner kroner (50 millioner). Det har vært høy aktivitet i boligmarkedet fra andre halvår i 2020, og antall salg (bolig og næring) var 5.995 mot 5.498 samme periode i 2020.

Bedriftskunder

Resultat før skatt (mill. kr) Hittil i år 2021 Hittil i år 2020
Næringsliv 566 144
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN (88,7%)  82 88
SpareBank 1 Finans Midt-Norge (61,2%)  153 133
SpareBank 1 Markets (66,7%) 203 80

Næringsliv i banken oppnådde et resultat før skatt på 566 millioner kroner (144 millioner) per 30. september 2021. Resultatforbedringen skyldes lavere tap. Avkastning på anvendt kapital for næringslivssegmentet ble 11,1 prosent (3,4 prosent). 

Driftsinntektene ble 1.016 millioner kroner (1.079 millioner). Netto renteinntekter ble 828 millioner kroner (896 millioner) og provisjonsinntektene (inklusive inntekter fra valutaforretninger) 188 millioner (183 millioner). 

Utlånene økte med 8,7 prosent (9,1 prosent) og innskuddene økte med 27,2 prosent (14,5 prosent) siste 12 måneder. En del av innskuddsveksten forklares med at Trondheim Kommune har valgt SpareBank 1 SMN som sin hovedbankforbindelse.

Utlåns- og innskuddsmargin ble henholdsvis 2,65 prosent (2,78 prosent) og minus 0,32 prosent (minus 0,13 prosent). 

Netto samlede tap i næringslivssegmentet i banken ble 125 millioner kroner (614 millioner).

SpareBank 1 Finans Midt-Norge hadde et resultat før skatt på 153 millioner (133 millioner). Sammenligningstallene er omarbeidet for å inkludere SpareBank 1 Spire Finans, som ble fusjonert inn fra første januar 2021.

Selskapets inntekter ble 273 millioner kroner (255 millioner). Kostnadene per 30. september 2021 ble 106 millioner kroner (67 millioner). Tap ble 13 millioner kroner (36 millioner).

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde et resultat før skatt på 82 millioner kroner (88 millioner). Driftsinntektene ble 439 millioner kroner (415 millioner) og kostnadene 357 millioner kroner (327 millioner).

SpareBank 1 Markets sitt resultat før skatt ble 203 millioner kroner (80 millioner). Høy aktivitet i forretningsområdene har gitt høye inntekter og et meget tilfredsstillende resultat, spesielt i første halvår 2021.

Hittil i år har selskapet inntekter på 689 millioner (474 millioner), 215 millioner høyere enn samme periode i 2020. 

God finansiering og likviditet 

Banken følger en konservativ likviditetsstrategi, med likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i tolv måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering.

Myndighetene stiller krav til at alle kredittinstitusjoner skal ha tilstrekkelige likviditetsbuffere for å tåle perioder med begrenset tilgang på markedsfinansiering. Liquidity Coverage Ratio (LCR) måler størrelsen på bankenes likvide eiendeler i forhold til netto likviditetsutgang 30 dager frem i tid gitt en stressituasjon.

LCR er beregnet til 163 prosent per 30. september 2021 (140 prosent). Kravet er 100 prosent.

Konsernets innskuddsdekning per 30. september 2021 inklusive SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt var 57 prosent (53 prosent).

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Andelen av bankens samlede pengemarkedsfinansiering med over ett års løpetid var 89 prosent (75 prosent) per 30. september 2021. 

SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt er bankens viktigste finansieringskilde og lån på samlet 48 milliarder kroner (46 milliarder) er solgt til kredittforetakene per 30. september 2021.

SpareBank 1 SMN har etablert og offentliggjort et rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner. Rammeverket er verifisert av ratingbyrået Sustainalytics.

SpareBank 1 SMN utstedte i februar 2021 en grønn seniorobligasjon med 7 års løpetid pålydende 500 millioner euro. Over 100 investorer deltok. Utstedelsen understøtter bankens ESG-strategi, gir en bredere investormasse og reduserer bankens finansieringsrisiko i Euro. SpareBank 1 SMN emitterte 1 mrd kr i etterstilt senior gjeld (MREL) i tredje kvartal 2020, 1,5 mrd kr i første kvartal 2021 og 1,0 mrd kroner i tredje kvartal 2021.

Rating

Bankens rating hos Moody’s er A1 (outlook stable). 

Soliditet

Ren kjernekapitaldekning per 30. september 2021 ble 18,1 prosent (17,6 prosent). Krav til ren kjernekapital er 14,4 prosent, inkludert kombinerte bufferkrav, og et Pilar 2-krav på 1,9 prosent. Finanstilsynet vil fastsette nye pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN i løpet av 2021.

SpareBank 1 SMN har mål om en ledelsesbuffer på om lag en prosent over samlede pilar 1 samt pilar 2-krav for å kunne absorbere svingninger i risikovektet balanse samt svingninger i konsernets resultat.

Konsernet legger til grunn full motsyklisk buffer i sin kapitalplanlegging, og har et mål om en ren kjernekapitaldekning på 16,9 prosent.

Ren kjernekapitaldekning har en nedgang på 0,2 prosent fra tredje kvartal. Økt beregningsgrunnlag med 2,8 prosentpoeng i tredje kvartal samtidig med at ren kjernekapital økte med 1,5 prosentpoeng som følge av et godt kvartalsresultat. Det er lagt til grunn en utdelingsgrad på 50 prosent av periodens resultat.  

Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) på 6,9 prosent, (7,1 prosent) viser sterk soliditet. Arbeidet med kapitaleffektivisering vil fortsette for styrket lønnsomhet og soliditet.

Bærekraft

Det arbeides bredt i konsernets forretningsområder med konkretisering av nøkkelresultater innenfor rammen av en helhetlig konsernstandard for bærekraft. Ved utgangen av tredje kvartal er det verdt å fremheve:

 • SpareBank 1 SMN utstedte i februar 2021 en grønn seniorobligasjon med 7 års løpetid pålydende 500 millioner euro 
 • SpareBank 1 SMN har lansert Mitt Klimaspor, en løsning i nett- og mobilbanken hvor kundene får oversikt og innsikt i eget klimafotavtrykk ved å oversette kjøp av produkter og tjenester til klimafotavtrykk
 • Nye retningslinjer for tjenestereiser er innført og skal sikre at reiser skjer på en bærekraftig og effektiv måte for ansatte i SpareBank 1 SMN. I dette ligger begrenset reiseaktivitet og ikke minst færre flyreiser
 • Støtte til grønn omstilling. Tilbud om økonomisk støtte til eksperthjelp fra SINTEF og SpareBank 1 SMN er lansert for å hjelpe små og mellomstore bedrifter med å digitalisere, automatisere og bli mer bærekraftige 
 • Kjøp av bolig i grønne boligprosjekter med attraktive betingelser på boliglån og meglerhonorar etablert som konsept i et samarbeid mellom banken og EiendomsMegler 1
 • SpareBank 1 SMN har lansert et nytt produkttilbud for grønne landbrukslån
 • Evalueringsmodell for vesentlige bransjer og kunder i utlånsporteføljen for næringsliv er videreutviklet
 • Bærekraft er integrert del av kredittprosessen for næringslivslån og det arbeides kontinuerlig med kompetanseutvikling av ansatte 

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis per 30. september 2021 var 103,57 kroner (92,73) og resultatet per egenkapitalbevis ble 10,11 kroner (6,88).

Pris/Inntjening var 9,62 (9,19) og pris/bok 1,25 (0,91).

Utsikter 

Norges befolkning er snart fullvaksinert. Gjenværende nasjonale smittevernstiltak ble avviklet 25. september, aktiviteten har tatt seg opp og det er økt optimisme i økonomien. Norges Bank økte styringsrenten i september og har signalisert ytterligere økninger i tiden fremover. Dette forventes å gi økte netto renteinntekter i banken. Arbeidsledigheten er redusert fra et høyt nivå, og var i juni bare 0,4 prosent over nivået i august 2019. Ledigheten forventes å gå ytterligere ned.

Tap på utlån er betydelig redusert i 2021, og ser ut til å ha stabilisert seg på et lavere nivå. Dette skyldes lavere tap i offshoreporteføljen, der de fleste engasjementene er restrukturert og en stor andel allerede er nedskrevet. Risikobildet i lån til øvrig næringsliv og personmarkedskunder er stabilt og reflekterer en sunn utvikling i regionen.

SpareBank 1 SMN er lønnsom og meget solid, og har stor utviklingskraft gjennom SpareBank 1 samarbeidet. Konsernet har styrket omdømme og markedsposisjon i 2021. Styret forventer fortsatt sterk vekst og god lønnsomhet innenfor alle forretningsområdene. Bedre samhandling mellom forretningsområdene og nye kundetilbud vil gi økt konkurransekraft, flere kunder og flere produkter per kunde.

Av det avsatte utbytte for 2020 på 4,40 kroner er det utbetalt 1,30 kroner per egenkapitalbevis. Styret har besluttet utdeling av resterende utbytte og samfunnsutbytte, og dette vil bli utbetalt 9. november 2021.  

Trondheim, 28. oktober 2021
Styret i SpareBank 1 SMN
     
     
Kjell Bjordal Christian Stav Morten Loktu 
Styrets leder Nestleder  
     
     
Mette Kamsvåg Tonje Eskeland Foss Janne Thyø Thomsen
     
     
     
Freddy Aursø Inge Lindseth Christina Straub
  Ansatterepresentant Ansatterepresentant
     
     
     
    Jan-Frode Janson
    Konsernsjef

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN