Note 9 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.20 30.9.20 30.9.21 (mill. kr) 30.9.21 30.9.20 31.12.20
2.269 2.374 2.247 Jordbruk og skogbruk 2.247 2.374 2.269
1.210 745 964 Fiske og fangst 964 745 1.210
1.305 1.219 915 Havbruk 915 1.219 1.305
1.796 1.738 2.297 Industri og bergverk 2.297 1.738 1.796
3.799 3.510 5.293 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 5.293 3.510 3.799
5.461 4.801 5.436 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 5.436 4.801 5.461
1.182 1.087 1.102 Sjøfart og offshore 1.102 1.087 1.182
5.821 6.411 6.170 Eiendomsdrift 6.112 6.340 5.750
9.286 8.775 11.534 Forretningsmessig tjenesteyting 11.534 8.775 9.286
8.930 8.657 9.494 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 9.057 8.297 8.518
12.711 12.338 16.300 Offentlig forvaltning 16.300 12.338 12.711
3.795 3.757 4.610 Øvrige sektorer 4.468 3.623 3.641
57.566 55.412 66.362 Sum næring  65.725 54.847 56.928
40.600 40.544 43.967 Lønnstakere 43.967 40.544 40.600
98.166 95.956 110.328 Sum innskudd 109.691 95.391 97.529

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN