Resultater fra kvartalsregnskapene

 

Konsern (mill. kr) 2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv 
  2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019
Renteinntekter 958 939 945 972 1.031 1.250 1.235 1.190 1.127
Rentekostnader 260 271 258 277 365 540 538 512 463
Netto renteinntekter 698 668 688 695 665 710 697 678 664
Provisjonsinntekter 400 374 393 399 316 335 342 352 342
Provisjonskostnader 48 51 54 50 44 47 38 45 42
Andre driftsinntekter 395 468 399 277 323 271 255 235 294
Netto provisjons- og andre inntekter 748 790 738 625 595 558 559 541 594
Utbytte 17 4 27 2 2 8 1 1 11
Netto resultat fra eierinteresser 212 128 117 170 177 217 8 85 231
Netto resultat fra finansielle instrumenter 42 158 53 32 269 -124 8 35 95
Netto avk. på finansielle investeringer 270 289 197 204 448 101 17 121 336
Sum inntekter 1.716 1.748 1.622 1.525 1.709 1.369 1.244 1.319 1.573
Personalkostnader 465 531 553 415 445 438 393 398 434
Andre driftskostnader 269 265 271 261 254 268 305 266 259
Sum driftskostnader 735 796 824 675 699 706 699 664 693
Resultat før tap 981 952 798 850 1.010 663 574 677 901
Tap på utlån, garantier m.v. 39 59 242 231 170 308 103 71 59
Resultat før skatt  942 893 556 619 840 355 471 605 843
Skattekostnad 191 131 105 102 124 69 122 122 166
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 4 6 -0 2 3 4 1 3 4
Periodens resultat 755 768 450 519 719 290 346 488 683

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN