Hovedtall

 

  3. kvartal Januar - September  
Resultatsammendrag (mill kr) 2021  2020 2021 2020  2020
Netto renteinntekter 707 695 2.073 2.071 2.759
Netto provisjons- og andre inntekter 623 625 2.161 1.779 2.516
Netto avk. på finansielle investeringer 248 205 808 753 951
Sum inntekter 1.578 1.525 5.042 4.603 6.225
Sum driftskostnader 698 675 2.228 2.080 2.904
Resultat før tap 880 850 2.814 2.523 3.321
Tap på utlån, garantier m.v. 31 231 129 709 951
Resultat før skatt  849 619 2.685 1.814 2.370
Skattekostnad 175 102 497 295 400
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 1 2 11 9 9
Periodens resultat 675  519 2.199 1.528 1.978
Renter hybridkapital 10 11 40 49 59
Periodens resultat eks. renter hybridkapital 666 509 2.159 1.479 1.919
           
Balansetall     30.9.21 30.9.20 31.12.20
Brutto utlån til kunder     143.972 133.640 134.648
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt     191.976 179.423 182.801
Innskudd fra kunder     109.691 95.391 97.529
Gjennomsnittlig forvaltningskapital     195.571 182.307 183.428
Forvaltningskapital     200.124 186.900 187.912
       
  3. kvartal  Januar - September  
Nøkkeltall 2021 2020 2021 2020 2020
Lønnsomhet          
Egenkapitalavkastning 1) 12,4 % 10,5 % 13,8 % 10,4 % 10,0 %
Kostnadsprosent 1) 44 % 45 % 44 % 45 % 47 %
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 76 % 71 % 76 % 71 % 72 %
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 1) 57 % 53 % 57 % 53 % 53 %
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd / i kvartalet (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 1) 1,6 % 2,5 % 7,0 % 8,5 % 9,0 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd / i kvartalet -0,4 % 1,2 % 15,0 % 14,0 % 13,5 %
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt          
Tapsprosent utlån 1) 0,07 % 0,52 % 0,09 % 0,55 % 0,54 %
Trinn 3 i prosent av brutto utlån 1,80 % 1,30 % 1,80 % 1,30 % 1,23 %
Soliditet          
Kapitaldekningsprosent  21,8 % 21,4 % 21,8 % 21,4 % 22,3 %
Kjernekapitaldekningsprosent  19,7 % 19,2 % 19,7 % 19,2 % 20,0 %
Ren kjernekapitalprosent 18,1 % 17,6 % 18,1 % 17,6 % 18,3 %
Kjernekapital 19.265 18.290 19.265 18.290 18.636
Netto ansvarlig kapital 21.338 20.373 21.338 20.373 20.759
Likviditetsreserve (LCR) 163 % 140 % 163 % 140 % 171 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 6,9 % 7,1 % 6,9 % 7,1 % 7,1 %
           
Kontor og bemanning     30.9.21 30.9.20 31.12.20
Antall bankkontor     42 46 45
Antall årsverk     1.529 1.528 1.560
           
1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten

 

 

Egenkapitalbevis (EKB)  30.9.21 30.9.20 31.12.20 31.12.19 31.12.18 31.12.17
Egenkapitalbevisbrøk  64 % 64 % 64 % 64 % 64 % 64 %
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 1) 129,39 129,44 129,39 129,30 129,62 129,38
Børskurs 129,80 84,30 97,60 100,20 84,20 82,25
Børsverdi (mill. kroner) 16.794 10.912 12.629 12.956 10.914 10.679
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 1) 103,57 92,73 94,71 90,75 83,87 78,81
Resultat per EKB, majoritetsandel 1) 10,11 6,88 8,87 12,14 9,97 8,71
Utbytte per EKB
    4,40 6,50 5,10 4,40
Pris / Resultat per EKB 1) 9,62 9,19 11,01 8,26 8,44 9,44
Pris / Bokført egenkapital 1) 1,25 0,91 1,03 1,10 1,00 1,04
1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten

Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN