Kontantstrømoppstilling

  Morbank    Konsern   
  1. halvår    1. halvår   
2020 2020 2021 (mill. kr) 2021 2020 2020
1.356 835 1.433 Resultat etter skatt 1.523 1.008 1.978
102 52 49 + Av- og nedskrivninger 93 82 166
902 453 90 + Tap på utlån/garantier 98 478 951
2.360 1.339 1.572 Tilført fra årets virksomhet 1.714 1.568 3.096
-4.093 -7.933 2.563 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer 1.703 -8.388 -4.681
3.582 8.057 -2.751 Økning/(reduksjon) annen gjeld -2.083 7.736 3.896
-8.075 -4.091 -7.066 Reduksjon/(økning) utlån -7.347 -4.554 -8.795
-3.721 -3.670 -7.290 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -7.103 -3.141 -2.981
11.296 8.001 12.587 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 12.604 8.372 11.611
5.045 6.175 1.361 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner 1.196 4.992 4.242
-3.490 -5.840 -1.770 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -1.769 -5.841 -3.491
2.905 2.037 -793 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -1.084 743 2.896
-38 -11 -35 Utbetalinger investeringer bygninger/driftsmidler -119 -34 -136
-418 -298 -197 Innbetalt kapital tilknyttede selskaper/datterselskaper -181 -377 -873
37 -101 -1 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser 368 1.280 587
-420 -409 -233 B) Netto likviditetsendring investeringer 69 869 -422
-295 -295 -0 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital -0 -294 -295
3 3 0 Innbetalinger/(utbetalinger) knyttet til eierandelskapital -10 16 14
-647 -647 -168 Utbetalt utbytte -168 -647 -647
-364 -364 -95 Gaveutdeling -95 -364 -364
-56 -37 -29 Innbetaling/(utbetaling) Hybridkapital -30 -38 -59
877 3.065 -276 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld -276 3.068 880
-482 1.725 -568 C) Netto likviditetsendringer finansiering -579 1.741 -470
2.003 3.354 -1.595 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -1.595 3.354 2.003
761 761 2.764 Likviditetsbeholdning per 1.1 2.764 761 761
2.764 4.115 1.170 Likviditetsbeholdning ved utgangen av kvartalet 1.170 4.115 2.764
2.003 3.354 -1.595 Endring -1.595 3.354 2.003

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN