Balanse

 

 

Morbank     Konsern 
31.12.20 31.12.21 (mill. kr) Note 31.12.21 31.12.20
2.764 1.252 Kontanter og fordringer på sentralbanker   1.252 2.764
12.901 13.190 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   4.704 5.091
124.214 135.766 Netto utlån til kunder 5 145.890 133.131
26.684 30.762 Sertifikater og obligasjoner  17 30.762 26.606
7.175 3.192 Derivater 17 3.224 7.226
319 402 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 17 2.654 2.366
4.933 4.590 Investering i eierinteresser   7.384 7.324
2.317 2.374 Investering i konsernselskaper   - -
82 98 Virksomhet holdt for salg 2 59 41
515 458 Immaterielle eiendeler   853 905
963 1.082 Øvrige eiendeler 14 2.062 2.457
182.870 193.165 Eiendeler   198.845 187.912
14.629 14.340 Innskudd fra kredittinstitusjoner   15.063 15.094
98.166 112.028 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 111.286 97.529
41.920 40.332 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16 40.332 41.920
6.845 3.500 Derivater 17 3.909 7.179
1.466 1.857 Annen gjeld 15 3.217 3.084
- - Virksomhet holdt for salg 2 1 1
1.752 1.753  Ansvarlig lånekapital  16 1.796 1.795
164.778 173.809 Sum gjeld   175.603 166.602
2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597
-0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -9 -9
895 895  Overkursfond    895 895
6.556 7.007  Utjevningsfond    6.974 6.536
569 970  Avsatt utbytte   970 569
321 547  Avsatt gaver    547 321
5.664 5.918  Grunnfondskapital    5.918 5.664
239 171  Fond for urealiserte gevinster    171 239
- -  Annen egenkapital    2.896 2.366
1.250 1.250  Hybridkapital    1.293 1.293
     Ikke-kontrollerende eierinteresser    989 838
18.092 19.356  Sum egenkapital    23.241 21.310
182.870 193.165  Gjeld og egenkapital    198.845 187.912

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN