Styrets beretning

Andre kvartal 2021

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).  

 • Resultat før skatt 942 millioner kroner (840 millioner)
 • Resultat 755 millioner kroner (719 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 14,3 prosent (15,1 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 18,3 prosent (17,2 prosent)
 • Vekst i utlån på 2,0 prosent (2,5 prosent) og på innskudd 7,6 prosent (7,0 prosent)
 • Utlån til personkunder økte med 2,2 prosent i kvartalet (2,4 prosent), 1,4 prosentpoeng høyere vekst enn i første kvartal. Utlån til næringslivet økte med 1,5 prosent (2,7 prosent) som var 0,9 prosentpoeng lavere enn i første kvartal
 • Innskudd fra personkunder økte med 6,9 prosent (10,2 prosent), 5,1 prosent høyere vekst enn i første kvartal. Innskudd fra næringslivskunder økte med 8,0 prosent (4,6 prosent), 0,7 prosent høyere enn i første kvartal
 • Netto resultat eierinteresser på 212 millioner kroner (177 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 59 millioner (271 millioner)
 • Tap på utlån og garantier 39 millioner kroner (170 millioner), 0,08 prosent av brutto utlån (0,39 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 3,51 kroner (3,27). Bokført verdi per egenkapitalbevis 100,18 kroner (90,37)

Første halvår 2021

 • Resultat før skatt 1.836 millioner kroner (1.195 millioner)
 • Resultat 1.523 millioner kroner (1.008 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 14,5 prosent (10,3 prosent)
 • Vekst i utlån 7,9 prosent (7,0 prosent) og innskudd 16,8 prosent (8,9 prosent) siste 12 måneder. I første halvår var veksten i utlån 3,4 prosent (4,4 prosent) og i innskudd 12,9 prosent (9,7 prosent)
 • Vekst i utlån til personkunder var på 7,0 prosent (7,9 prosent) siste 12 måneder. I første halvår var veksten 3,1 prosent (4,2 prosent). Vekst i utlån til næringsliv var på 9,9 prosent (5,2 prosent) siste 12 måneder, første halvår 4,1 prosent (4,7 prosent)
 • Privatmarkedslån utgjør 68 prosent (68 prosent) av totale utlån
 • Innskudd fra personkunder økte med 7,8 prosent (13,2 prosent) siste 12 måneder. I første halvår 8,8 prosent (14,9 prosent). Innskudd fra næringslivskunder økte med 23,7 prosent (5,9 prosent) siste 12 måneder. I første halvår 15,9 prosent (6,1 prosent).
 • Netto resultat eierinteresser på 340 millioner kroner (394 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 220 millioner (155 millioner)
 • Tap på utlån og garantier 98 millioner kroner (478 millioner), 0,11 prosent (0,56 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 6,90 kroner (4,53). 

Hendelser i kvartalet

Vaksinasjonsprogrammet går i grove trekk som planlagt, og usikkerheten i økonomien reduseres

Den økonomiske utviklingen er tett koblet til forventet utvikling og håndtering av koronapandemien. For Norge legges nå til grunn fullvaksinering av den voksne delen av befolkningen i løpet av høsten 2021. Parallelt med dette ruller regjeringens gjenåpningsplan videre. I løpet av september vil sannsynligvis de mest inngripende nasjonale smitteverntiltakene være fjernet, dog med en viss usikkerhet som følge av utvikling av Delta-varianten. 

NHO anslår en vekst i BNP for Fastlands-Norge til 3,25 prosent for 2021 og 3,5 prosent for 2022, som innebærer at økonomien er tilbake på førkrisenivå i løpet av tredje kvartal i 2021. Dette innebærer også at arbeidsledigheten vil fortsette å avta, selv om det vil ta tid før nivået blir like lavt som før krisen.

I sitt rentemøte i juni 2021 – hvor styringsrenten ble holdt uendret – la Norges Bank vekt på at den underliggende inflasjonen har avtatt og nå er under målet på 2 prosent, men at økt prisvekst og høyere inflasjonsforventninger internasjonalt bidrar til usikkerhet om prisutviklingen fremover. Norges Bank la også vekt på at boligprisene har steget markert siden i fjor vår, men at veksten har avtatt noe den siste tiden. Norges Bank signaliserer økt styringsrente fra september 2021.

Avtale om sammenslåing mellom Vipps, danske MobilePay og finske Pivo samler 11 millioner brukere i én mobil lommebok

Vipps inngikk 30. juni 2021 en avtale med danske MobilePay og finske Pivo om å slå de tre selskapene sammen for å lage én, felles digital lommebok. Sammenslåingen vil åpne for mobilbetaling på tvers av landegrensene og enda bedre løsninger til brukere og bedrifter i Danmark, Finland og Norge. De positive effektene er også store for SpareBank 1-bankene.

Den nye felles lommeboken vil samlet ha 11 millioner brukere, over 700 millioner årlige transaksjoner og 330.000 bedriftskunder i Finland, Danmark og Norge, og blir med dette en av de største digitale lommebøkene i Europa.

Det er mobilbetalingsdelen av Vipps («den digitale lommeboken») som omfattes av sammenslåingen. Sammenslåingen av de tre selskapene innebærer at BankAxept og BankID skilles ut fra Vipps, og blir et nytt norskeid selskap med egen ledelse. Dette selskapet skal fortsatt eies 100 prosent av de norske bankene.

Sammenslåingen forutsetter godkjennelse fra relevante myndigheter. Vipps forventer at godkjenningsprosessen kan ta opptil ett år. Inntil da vil virksomheten i Vipps fortsette som før.

Fleks – SpareBank 1 satsing på bilabonnement

SpareBank 1 Finans Midt-Norge går inn som eier i bilabonnementsselskapet Fleks sammen med SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 Finans Østlandet med en samlet eierandel på 47,2 prosent. Bertel O Steen vil ha tilsvarende eierandel. Bilabonnement er i sterk vekst og vil være en naturlig del av fremtidens bilhold og hverdagsøkonomi. Gjennom Fleks AS tar SpareBank 1 SMN en posisjon i dette markedet.

 

Arbeidshverdagen etter pandemien

SpareBank 1 SMN har med bred involvering av ansatte i konsernet arbeidet for å definere nødvendige tilpasninger i arbeidshverdagen i konsernet etter pandemien. Kontorlokalene blir fortsatt hovedarbeidssted. Det er viktig for å bygge kultur og relasjoner mellom kunder og kolleger. Imidlertid skal det være større fleksibilitet for å arbeide hjemmefra. Nødvendige tilpasninger i kontorlokalene gjennomføres samtidig som det legges til rette for at også arbeid hjemmefra blir en naturlig del av arbeidshverdagen.

SpareBank 1 SMN etablerer avdeling mot økonomisk kriminalitet

Bekjempelse av hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet er en viktig del av bankens samfunnsansvar. Området er underlagt strenge lovkrav og det er et løpende behov for videreutvikling av systemer og prosesser. Det etableres derfor en ny enhet i konsernet som, i tillegg til å ha ansvar for konsernets antihvitvaskingsarbeid, også skal sørge for styrket fokus på svindelbekjempelse og antikorrupsjon.

Meget godt resultat i andre kvartal 2021

Resultat i andre kvartal ble 755 millioner kroner (719 millioner), og en avkastning på egenkapitalen 14,3 prosent (15,1 prosent). Resultatet i andre kvartal er 12 millioner kroner lavere enn i første kvartal 2021. Resultatforbedringen sammenlignet med andre kvartal i fjor er i stor grad knyttet til lavere tap på utlån.

Resultatet per egenkapitalbevis ble 3,51 kroner (3,27) og bokført verdi per egenkapitalbevis 100,18 kroner 90,37).  I første kvartal 2021 var resultat per egenkapitalbevis 3,40 kroner.

Netto renteinntekter ble 698 millioner kroner (665 millioner), og er 29 millioner høyere enn første kvartal og 33 millioner kroner bedre enn andre kvartal i 2020. NIBOR ble om lag 20 punkter lavere i andre kvartal 2021 enn både i første kvartal 2021 og andre kvartal 2020. Dette har resultert i økte marginer på utlån og reduserte marginer på innskudd fra første til andre kvartal i år. Lavere markedsrente gir lavere forrentning på egenkapitalen. Økte volum på utlån og innskudd har styrket netto renteinntekter.

Netto provisjons- og andre inntekter ble redusert fra foregående kvartal med 43 millioner til 748 millioner kroner (595 millioner). Reduksjonen skyldes i stor grad lavere inntekter fra verdipapirtjenester etter spesielt høye inntekter i første kvartal. Utover dette var det størst økning i inntekter fra eiendomsmegling. Sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2020 utgjør økte inntekter fra verdipapirtjenester og eiendomsmegling mesteparten av inntektsveksten.

Konsernets andel av resultater fra eierinteresser og tilknyttede selskaper var 212 millioner kroner (177 millioner). I første kvartal var resultatandelen 128 millioner kroner. Resultatforbedring i Fremtind og SpareBank 1 Forsikring forklarer mesteparten av økningen sammenlignet både med første kvartal og andre kvartal i fjor.

Avkastning på finansielle instrumenter (inkludert utbytte) var 59 millioner kroner (271 millioner) i andre kvartal 2021 og i første kvartal 2021 161 millioner kroner. Det var i første kvartal 2021 aksjegevinster på 102 millioner kroner. Andre kvartal i fjor var preget av at koronarelaterte verdipapirtap i første kvartal i stor grad ble reversert i andre kvartal.

Driftskostnadene ble 735 millioner kroner (699 millioner), i første kvartal 2020 var driftskostnadene 796 millioner kroner. Nedgangen fra første kvartal er i stor grad lavere variabel avlønning i SpareBank 1 Markets med et lavere resultat i andre kvartal sammenlignet med et meget godt første kvartal. Sammenlignet med andre kvartal i 2020 er det kostnadsvekst i datterselskapene som følge av høy aktivitet.

Tap på utlån og garantier ble 39 millioner kroner (170 millioner) i andre kvartal og i første kvartal 59 millioner kroner. Lavere tap sammenlignet med andre kvartal i fjor skyldes bedre utsikter i olje- og offshorenæringen og dermed reduserte tap.

Det har vært god vekst i utlån og innskudd. Samlede utlån økte med 7,9 prosent (7,0 prosent) og innskuddene økte med 16,8 prosent (8,9 prosent) siste 12 måneder. I andre kvartal var utlånsveksten 2,0 (2,5) prosent og innskuddsveksten 7,6 prosent (7,0 prosent). Veksten i utlån til personkunder økte fra første til andre kvartal, og det var god vekst i innskudd fra næringslivet også i andre kvartal.

Ren kjernekapitaldekning var per 30. juni 2021 18,3 prosent (17,2 prosent). Målsatt ren kjernekapitaldekning er 16,9 prosent. Ved årsskiftet var ren kjernekapitaldekning 18,3 prosent.

Kursen på bankens egenkapitalbevis (MING) var ved kvartalsskiftet 119,20 kroner (78,30). Utbytte for 2020 er avsatt med 4,40 kroner (5,00 kroner). Av dette er det på bakgrunn av Finansdepartementets tilråding utbetalt 1,30 kroner per egenkapitalbevis for 2020. Styret har fullmakt til å beslutte utdeling av hele eller deler av resterende utbytte og samfunnsutbytte etter 30. september 2021 dersom forholdene tillater det. 

Økte netto renteinntekter

Våren 2020 reduserte Norges Bank styringsrenten fra 1,50 prosent til 0 med påfølgende rentenedsettelser på boliglån og innskudd. NIBOR har siden starten av 2020 blitt redusert med om lag 160 punkter.

Netto renteinntekter ble 698 millioner (665 millioner) mot 668 millioner kroner i første kvartal 2021. Økte netto renteinntekter på 29 millioner sammenlignet med første kvartal tilskrives i hovedsak økte marginer både på boliglån og lån til næringslivskunder som følge av redusert NIBOR i kvartalet samt vekst i utlån og innskudd. Samtidig svekker lavere NIBOR rentenettoen med lavere forrentning på egenkapitalen. Innskuddsmarginene er noe redusert i andre kvartal.

Norges Bank opprettholder uendret styringsrente, men har signalisert økning fra september 2021. Deretter forventer Norges Bank en gradvis heving av renten etter hvert som forholdene i økonomien normaliseres.

Provisjons- og andre driftsinntekter

Provisjonsinntekter og andre driftsinntekter ble 748 millioner (595 millioner) mot 790 millioner kroner i første kvartal 2021.

Høy produktdekning hos kundene er viktig for SpareBank 1 SMN. Det gir høy kundetilfredshet og en diversifisert inntektsstrøm for konsernet.

Provisjonsinntekter (mill. kr) 2. kvartal 2021 1. kvartal 2021 2. kvartal 2020
Betalingstjenester 56 49 51
Kredittkort 13 14 15
Sparing og forvaltning 14 15 16
Forsikring 53 52 48
Garantiprovisjoner 14 14 15
Eiendomsmegling 131 103 105
Regnskapstjenester 154 148 141
Markets 182 275 129
Øvrige provisjoner 14 5 17
Provisjoner eks. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 631 675 536
Provisjoner fra SB1 Boligkreditt 113 112 57
Provisjoner fra SB1 Næringskreditt 4 4 2
Sum provisjonsinntekter 748 790 595

Provisjonsinntektene for lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt utgjorde samlet 117 millioner kroner (59 millioner). I første kvartal 2021 var provisjonene 116 millioner kroner. Økningen fra i fjor skyldes økte marginer på lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt. 

Økning i øvrige provisjonsinntekter på 95 millioner kroner sammenlignet med andre kvartal 2020 er i hovedsak et resultat av inntektsvekst i verdipapirtjenester på 53 millioner kroner og økte inntekter fra eiendomsmegling på 25 millioner kroner. Sammenlignet med foregående kvartal ble inntektene fra verdipapirtjenester redusert med 93 millioner etter et ekstraordinært første kvartal. Inntektene fra eiendomsmegling økte også sammenlignet med første kvartal.  

Avkastning finansielle investeringer 

Samlet avkastning på finansielle investeringer i andre kvartal ble 42 millioner kroner (269 millioner) og i første kvartal 2021 158 millioner kroner. Dette fordeler seg slik sammenlignet med andre kvartal i fjor:

 • Kursgevinst på aksjer ble 23 millioner kroner (36 millioner) og er i hovedsak urealiserte gevinster på aksjeposter i SpareBank 1 SMN Invest. I første kvartal er også urealiserte gevinster på aksjer i SpareBank 1 SMN Invest.
 • Finansielle instrumenter, herunder obligasjoner og sertifikater, hadde tap på 4 millioner kroner i andre kvartal (gevinst 222 millioner kroner). Andre kvartal i 2020 var sterkt preget av at koronarelaterte tap i første kvartal 2020 ble reversert
 • Inntekter fra valutaforretninger på 15 millioner kroner (4 millioner) er inntekter fra valutahandel i SpareBank 1 Markets
 • Gevinster på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets var samlet 8 millioner kroner (7 millioner) 
Avkastning finansielle investeringer (mill. kr) 2. kvartal 2021 1. kvartal 2021 2. kvartal 2020
Gevinst/(tap) på aksjer 23 102 36
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter  -4 20 222
Gevinst/(tap) på valuta 15 15 4
Gevinst/(tap) på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets 8 20 7
Netto resultat fra finansielle instrumenter 42 158 269

Produktselskaper og andre tilknyttede selskaper

Gjennom produktselskapene får SpareBank 1 bankene et bredere produktspekter og provisjonsinntekter, samt avkastning på investert kapital. Samlet resultatandel fra produktselskapene og andre tilknyttede selskaper ble et overskudd på 212 millioner kroner (177 millioner). I første kvartal 2021 var tilsvarende resultat 128 millioner kroner. 

Resultat fra eierinteresser 2. kvartal 2021 1. kvartal 2021 2. kvartal 2020
SpareBank 1 Gruppen (19,5%) 148 67 109
SpareBank 1 Boligkreditt (22,4%) 3 4 41
SpareBank 1 Næringskreditt (31%) 4 3 7
SpareBank 1 Kreditt (19,2%) 1 0 2
BN Bank (35%) 42 40 27
SpareBank 1 Betaling (19,5%) -5 -1 1
SpareBank 1 Forvaltning (23,4%) 8 - -
Andre selskaper 11 14 -9
Sum resultat fra tilknyttede selskaper 212 128 177

SpareBank 1 Gruppen 

Selskapet eier 100 prosent av aksjene i SpareBank 1 Forsikring og SpareBank 1 Gruppen Finans, og 65 prosent av Fremtind Forsikring. De øvrige aksjene i Fremtind er eid av DNB.

SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt i andre kvartal 2021 ble 1.043 millioner kroner (797 millioner) og i første kvartal 2021 506 millioner kroner. Av resultatet på 1.043 millioner kroner tilfaller 758 millioner kroner eierbankene i SpareBank 1 Gruppen og 295 millioner kroner DNB.

Fremtind Forsikring fikk et resultat i andre kvartal på 811 millioner kroner (700 millioner) etter skatt med godt forsikringsresultat og høye finansinntekter. Forsikringsresultatet i kvartalet var på 850 millioner kroner (463 millioner) og en skadeprosent på 49,7 prosent (61,4 prosent). Den lave skadeprosenten skyldes blant annet lav reiseaktivitet og lavere skadeutbetalinger i personmarked. Finansinntektene ble 192 millioner kroner (394 millioner) i andre kvartal.

SpareBank 1 Forsikring hadde i andre kvartal 2021 et resultat på 199 millioner kroner (91 millioner)  etter skatt. Det har vært positiv resultatutvikling på de fleste resultatkomponentene i selskapet sammenlignet med andre kvartal 2020

Konsernets resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen ble 148 millioner kroner (109 millioner kroner) og i første kvartal 2021 67 millioner kroner.

SpareBank 1 Forvaltning er etablert for å styrke SpareBank 1-alliansens konkurransekraft i sparemarkedet. Odin Forvaltning, SpareBank1 Kapitalforvaltning og Sparebank 1 verdipapirservice sammen med ny ledelse inngår i selskapet. Målet er å bli best på bankdistribusjon av sparetjenester og produkter. 

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er etablert av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene selger godt sikrede boliglån til selskapet og oppnår reduserte finansieringskostnader.

Per 30. juni 2021 har banken solgt lån på samlet 45,7 milliarder kroner (43,1 milliarder) til SpareBank 1 Boligkreditt tilsvarende 35,6 prosent (35,9 prosent) av bankens samlede utlån til privatmarkedet.

Bankens andel av resultatet i selskapet ble 3 millioner kroner (41 millioner).

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1 Næringskreditt er etablert etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt. Per 30. juni 2021 er utlån på 1,4 milliarder kroner (1,4 milliarder) solgt til SpareBank 1 Næringskreditt.

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet ble 4 millioner kroner (7 millioner). Bankens eierandel reflekterer bankens relative andel av solgte lån til næringseiendom og bankens eierandel i BN Bank.   

SpareBank 1 Kreditt

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet i andre kvartal 2021 ble 1,0 millioner kroner (1,5 millioner), og andel av porteføljen er 1.022 millioner kroner (882 millioner). Resultatet for andre kvartal 2021 viser en bedring fra foregående kvartaler. 

BN Bank

BN Bank er en bank spesialisert for boliglån og lån til næringseiendom, hovedmarkedet er Oslo og Østlandsområdet. BN Bank har hatt god vekst i utlån, og utlånsveksten til personmarkedskunder var 12,7 prosent og til næringslivskunder 9,4 prosent siste 12 måneder.

Resultatet i BN Bank ble 121 millioner kroner (81 millioner) som gir en avkastning på egenkapitalen på 10,6 prosent (7,7 prosent). Resultatforbedringen skyldes i hovedsak lavere tap. SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i BN Bank 42 millioner kroner (27 millioner).

SpareBank 1 Betaling

SpareBank 1 Betaling er SpareBank 1-bankenes eierselskap for betalingsløsningene i Vipps. Vipps inngikk 30. juni 2021 en avtale om å slå mobilbetalingsdelen av Vipps sammen med danske MobilePay og finske Pivo . Sammenslåingen vil åpne for mobilbetaling på tvers av landegrensene og enda bedre løsninger til brukere og bedrifter i Danmark, Finland og Norge. BankAxept og BankID vil samtidig skilles ut fra Vipps, og blir et nytt norskeid selskap med egen ledelse. Dette selskapet skal fortsatt eies 100 prosent av de norske bankene.

SpareBank 1 SMN sin andel av underskuddet utgjør 5 millioner kroner (overskudd 1 million).

Driftskostnader

Samlede kostnader i konsernet ble 735 millioner (699 millioner), en økning på 36 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2020, tilsvarende 5,1 prosent. I første kvartal 2021 var samlede kostnader 796 millioner.

Driftskostnader 2. kvartal 2021 1. kvartal 2021 2. kvartal 2020
Personalkostnader 465 531 445
IT-kostnader 90 87 85
Markedsføring 17 20 16
Avskrivninger 40 53 39
Driftskostnader faste eiendommer 15 18 15
Kjøpte tjenester 61 46 54
Øvrige driftskostnader 46 41 44
Sum driftskostnader 735 796 699

I morbanken ble kostnadene 338 millioner kroner (339 millioner) og i første kvartal 2021 344 millioner kroner. Nedgang i konsernets kostnader i andre kvartal er i all hovedsak lavere variabel lønn i SpareBank 1 Markets. Selskapet har i andre kvartal 2021 hatt en nedgang av inntektene etter et ekstraordinært godt første kvartal og dermed redusert avsetning til variabel avlønning. Variabel avlønning i første kvartal var 119 millioner kroner og i andre kvartal 18 millioner kroner.

Sammenlignet med andre kvartal 2020 er det noe kostnadsvekst i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN knyttet til oppkjøp av selskaper og i EiendomsMegler 1 Midt-Norge med svært høy aktivitet i boligmarkedet i 2021.

Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 43 prosent (41 prosent), i morbanken 23 prosent (26 prosent).

Reduserte tap 

Tap på utlån 39 millioner kroner (170 millioner) og i første kvartal 59 millioner kroner. 

Tap  2. kvartal 2021 1. kvartal 2021 2. kvartal 2020
Privatmarked 0 -7 2
Næringsliv 38 65 168
Herav: Offshore 12 56 125
Sum tap 39 59 170

På utlån til konsernets næringslivskunder er det tap på 38 millioner kroner (168 millioner), hvorav 12 innen offshoreporteføljen. Netto tap på utlån utgjør 0,08 prosent (0,39 prosent) av totale utlån.

Samlede utlånstap til privatmarkedskunder er 0 millioner kroner (2 millioner). Forrige kvartal var det netto inngang på 7 millioner.  

Samlede nedskrivninger på utlån og garantier per 30. juni 2021 utgjør 1.680 millioner kroner (1.415 millioner).

Problemlån (Trinn 3) utgjør 3.537 millioner kroner (2.375 millioner) tilsvarende 1,87 prosent (1,35 prosent) av brutto utlån, inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. Økningen i problemlån knytter seg i hovedsak til implementering av ny misligholdsdefinisjon fra første januar 2021. Se beskrivelse i note 1. 

Den nye misligholdsdefinisjonen har ikke endret konsernets vurdering av kredittrisikoen knyttet til de enkelte eksponeringene, og det er derfor ingen effekt av betydning i konsernets tap i andre kvartal.

Det er ikke foretatt endringer i scenariovekting eller andre forutsetninger i konsernets tapsmodell.

En lav andel av bankens samlede utlånseksponering er i utsatte næringer som følge av koronakrisen og oljepriskrisen, og kun fem prosent av eksponeringen er i næringer som regnes som svært utsatt – olje, offshore, varehandel, hotell og tjenesteytende næringer. 

Forvaltningskapital 200 milliarder

Bankens forvaltningskapital per andre kvartal 2021 var 200 milliarder kroner (190 milliarder) og har økt med 10 milliarder tilsvarende 5,2 prosent det siste året. Forvaltningskapitalen har økt som følge av høyere utlånsvolum og høyere likviditetsbeholdning.

Per 30. juni 2021 er utlån på til sammen 47 milliarder kroner (44 milliarder) solgt fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og til SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler vekst i utlån inkluderer utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Utlån

Totale utlån har økt med 13,9 milliarder kroner (11,5 milliarder), tilsvarende 7,9 prosent (7,0 prosent) siste 12 måneder og var 189,0 milliarder (175,1 milliarder) per 30. juni 2021. Vekst i andre kvartal er 2,0 prosent (2,5 prosent).

 • Utlån til personkunder økte siste 12 måneder med 8,4 milliarder kroner (8,7 milliarder) til 128,3 milliarder (119,9 milliarder). Vekst på 7,0 prosent (7,9 prosent). I andre kvartal 2,2 prosent (2,4 prosent)
 • Utlån til næringslivskunder økte siste 12 måneder med 5,5 milliarder kroner (2,7 milliarder) til 60,7 milliarder 55,2 milliarder). Vekst på 9,9 prosent (5,2 prosent). I andre kvartal 1,5 prosent (2,7 prosent)
 • Utlån til personkunder utgjorde 68 prosent (69 prosent) av totale utlån til kunder per 30. juni 2021

Det er god vekst i utlån til personkunder og konsernet styrker sin markedsposisjon. En betydelig del av veksten er til LO-kunder. Veksten i utlån til næringslivskunder er i hovedsak til små og mellomstore kunder i hele markedsområdet. Veksten er fordelt på ulike bransjer og det er stort fokus på å ikke bygge bransjemessige eller størrelsesmessige konsentrasjoner

(Fordelt i henhold til sektor – se note 5).

Innskudd

Innskudd fra kunder økte siste 12 måneder med 15,8 milliarder kroner (7,7 milliarder) til 110,1 milliarder (94,3 milliarder). Dette tilsvarer en vekst på 16,8 prosent (8,9 prosent). Vekst i andre kvartal 7,6 prosent (7,0 prosent).

 • Innskudd fra personkunder økte med 3,2 milliarder kroner (4,8 milliarder) til 44,2 milliarder, tilsvarende 7,8 prosent (13,2 prosent). I andre kvartal 6,9 prosent (10,2 prosent).
 • Innskudd fra bedriftskunder økte med 12,6 milliarder kroner (2,9 milliarder) til 66,0 milliarder, tilsvarende 23,7 prosent (5,9 prosent). I andre kvartal 8,0 prosent (4,6 prosent).
 • Innskuddsdekningen inklusiv SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt var 58 prosent (54 prosent).

Veksten i innskudd fra personkunder var svært høy i 2020 som følge av redusert forbruk. Det har vært meget høy vekst i innskudd fra næringslivskunder i 2021. Trondheim Kommune har valgt SpareBank 1 SMN som sin hovedbankforbindelse, og det har økt innskuddene betydelig i andre kvartal.  Det er også sterk vekst fra øvrige offentlige kunder og næringslivskunder i hele markedsområdet. 

(Fordelt i henhold til sektor – se note 9).

Personkunder

Personmarkedsdivisjonen og EiendomsMegler 1 tilbyr  privatpersoner et bredt spekter av finansielle tjenester. Stadig forbedring av samhandlingen mellom bank og eiendomsmegler skal gi kundene et bedre tjenestetilbud og bidra til økt vekst og lønnsomhet for konsernet.

Resultat før skatt (mill. kr) 2. kvartal 2021 1. kvartal 2021 2. kvartal 2020
Personmarked 290 280 219
EiendomsMegler 1 Midt-Norge (87%) 41 21 30

Personmarkedsdivisjonen oppnådde et resultat før skatt på 290 millioner kroner (219 millioner) og 280 millioner kroner i første kvartal 2021. Avkastning på anvendt kapital ble 12,8 prosent (10,9 prosent) i kvartalet.

Totale utlån i personmarkedsdivisjonen er 133 milliarder kroner (124 milliarder) og totale innskudd 51 milliarder kroner (48 milliarder) per 30. juni 2021. Dette er utlån til og innskudd fra lønnstakere, landbrukskunder og enkeltpersonsforetak. Utlån og innskudd per 31. mars 2021 var henholdsvis 130 milliarder kroner og 48 milliarder kroner.

Samlede driftsinntekter ble 507 millioner kroner (442 millioner) og 496 millioner kroner i første kvartal 2021. Netto renteinntekter utgjorde 283 millioner kroner (268 millioner) og 276 millioner kroner i første kvartal. Provisjonsinntektene ble 223 millioner (173 millioner) og 219 millioner kroner i første kvartal. Netto renteinntekter er økt som følge av vekst og økt utlånsmargin i kvartalet, mens lavere forrentning på PMs andel av konsernets egenkapital og redusert innskuddsmargin har bidratt til å svekke rentenettoen. Provisjonsinntektene har økt sammenlignet med andre kvartal i 2020 som følge av økte marginer på lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt.

Utlånsmarginen ble 1,73 prosent (1,99 prosent) og i første kvartal 2021 1,59. Innskuddsmarginen ble minus 0,07 prosent (minus 0,47 prosent) og 0,08 i første kvartal 2021 (målt mot tre måneders NIBOR). Markedsrenten uttrykt ved tremåneders NIBOR ble redusert fra første kvartal 2021 med om lag 20 punkter, noe som har bedret utlånsmarginen, men svekket innskuddsmarginen i andre kvartal.

Utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet siste 12 måneder ble henholdsvis 7,0 prosent (7,9 prosent) og 7,8 prosent (13,2 prosent). I andre kvartal ble veksten 2,1 prosent (2,4 prosent) og 5,9 prosent (9,4 prosent)

Det er gjennomgående lav direkte risiko i utlån til personkunder, og dette reflekteres i fortsatt lave tap. Låneporteføljen er i stor grad sikret med pant i boligeiendom. Det ble netto tap i andre kvartal 2021 på 2 millioner kroner (inngang på 2 millioner).

I andre kvartal har tilpasninger i organisering og distribusjonsstruktur fortsatt. Dette er krevende, og det tar tid å realisere gevinster av dette arbeidet. Både kunderekruttering, salgseffektivitet og gevinster som følge av økt samhandling mellom personmarked og EiendomsMegler 1 skal styrkes.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i Trøndelag og Møre og Romsdal. Driftsinntektene ble 131 millioner kroner (105 millioner), mens driftskostnadene var 90 millioner kroner (75 millioner). EiendomsMegler 1 Midt-Norge sitt resultat før skatt ble 42 millioner kroner (30 millioner). Det har vært meget høy aktivitet i boligmarkedet i 2021, og antall solgte eiendommer var 2.249 mot 1.909 i samme periode 2020. Dette har gitt betydelig inntektsvekst, men også en tilhørende – men lavere – vekst i kostnader. Selskapets markedsandel per 30. juni 2020 var 36 prosent (37,0 prosent). 

Bedriftskunder

Bedriftsmarkedet i SpareBank 1 SMN består av Næringsliv i banken, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, SpareBank 1 Finans Midt-Norge og SpareBank 1 Markets. Disse forretningsområdene betjener næringslivet med et komplett tilbud av bank- og kapitalmarkedstjenester. Særlig mellom næringslivsområdet i banken og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN er det et potensial for flere felleskunder.

 

Resultat før skatt (mill. kr) 2. kvartal 2021 1. kvartal 2021 2. kvartal 2020
Næringsliv 199 167 116
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN (88,7%)  33 27 40
SpareBank 1 Finans Midt-Norge (61,2%)  63 55 41
SpareBank 1 Markets (66,7%) 62 118 65

Næringslivsdivisjonen oppnådde et resultat før skatt på 199 millioner kroner (116 millioner) og 167 millioner kroner i første kvartal 2021. Resultatforbedringen skyldes lavere tap. Avkastning på anvendt kapital ble 11,4 prosent (3,7 prosent). 

Totale utlån til næringslivskunder er 47 milliarder kroner (42 milliarder) og totale innskudd 58 milliarder (45 milliarder) per 30. juni 2021. Utlån og innskudd per 31. mars 2021 var henholdsvis 46 milliarder kroner og 53 milliarder kroner. Dette er en diversifisert portefølje med utlån til og innskudd fra i næringslivskunder i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Driftsinntektene ble 345 millioner kroner (374 millioner) og 337 millioner kroner i første kvartal 2021. Netto renteinntekter ble 283 millioner kroner (311 millioner) og 273 millioner kroner i første kvartal.  Provisjonsinntektene ble 60 millioner (59 millioner) mot 59 millioner kroner i første kvartal. Redusert NIBOR ga økte utlånsmarginer, men noe reduserte innskuddsmarginer fra første til andre kvartal i år. Redusert forrentning på forretningsområdets andel av egenkapitalen har svekket netto renteinntekter fra første til andre kvartal. Økte utlån og innskudd har styrket inntjeningsgrunnlaget.

Utlåns- og innskuddsmargin ble henholdsvis 2,80 prosent (3,10 prosent) og minus 0,37 prosent (minus 0,26 prosent). Utlånene økte med 9,9 prosent (7,9 prosent) og innskuddene økte med 24,0 prosent (5,8 prosent) siste 12 måneder. Utlånsveksten var 1,4 prosent (3,5 prosent) og innskuddsveksten 8,5 prosent (4,7 prosent).

Tap på utlån til i næringslivskunder ble 37 millioner kroner (153 millioner).

SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har hver for seg en stor andel av bedriftene i markedsområdet som kunder. Utvikling av kundetilbudet slik at kundene ser nytte i å benytte seg av begges tjenester har høy prioritet. Målet er betydelig økt andel felleskunder i 2021.

Det har vært meget god rekruttering av nye kunder i 2021 både i kontornettet og i digitale kanaler. Dette er et resultat av forsterket satsing mot SMB segmentet. Næringslivskundene har sterk tilknytning til banken og kundeavgangen er svært lav.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge hadde et resultat før skatt på 63 millioner kroner (34 millioner). I første kvartal ble SpareBank 1 Finans Midt-Norge og SpareBank 1 Finans Spire fusjonert. SpareBank 1 Finans Midt-Norges satsingsområder er med dette leasing til SMB-kunder, billån til personkunder og fakturakjøp fra småbedrifter. Fjorårstallene inkluderer SpareBank 1 Spire Finans.

Selskapet har hatt god inntektsvekst og inntektene ble samlet 91 millioner kroner (94 millioner). Det er tatt ut kostnadsgevinster ved fusjonen, og kostnadene i andre kvartal 2021 ble 28 millioner kroner (40 millioner). Det var i andre kvartal 2021 netto inngang på tap på 1 million kroner (tap 20 millioner).

Selskapet har leasingavtaler og lån til næringslivskunder per 30. juni 2021 på 4,1 milliarder kroner (3,8 milliarder) og billån 5,8 milliarder kroner (5,3 milliarder).

SpareBank 1 Finans Midt-Norge går gjennom en rettet emisjon inn som eier i bilabonnementsselskapet Fleks sammen SpareBank 1 Finans Nord-Norge og SpareBank 1 Finans Østlandet. Eierandel for SpareBank 1 blir til sammen 47.2 prosent. Bertel O Steen vil ha tilsvarende eierandel, mens investorene Strømstangen og NWT Media deltar også i emisjonen. Dette er en strategisk satsing av SpareBank 1, bilabonnement og delingsøkonomi er i vekst. Elektrifisering av bilparken står sentralt, og både dette og abonnementsordningen vil bidra til reduserte utslipp.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde et resultat før skatt på 33 millioner kroner (40 millioner). Driftsinntektene ble 162 millioner kroner (147 millioner) og kostnadene 129 millioner kroner (108 millioner). Kostnadsveksten i andre kvartal følger av oppkjøp av to selskaper samt noe vekst i IT-kostnader.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN arbeider kontinuerlig med effektivisering for å øke driftsinntektene per årsverk, samtidig som sterkt kostnadsfokus gir god kontroll på underliggende kostnadsutvikling. Selskapet kan vise til en høyere vekst og lønnsomhet enn bransjesnittet. I tillegg arbeider selskapet med å skape nye inntektsstrømmer utover den tradisjonelle regnskapsbransjen. 

Selskapets markedsandel i Trøndelag, Møre og Romsdal og Gudbrandsdal er 25 prosent.

SpareBank 1 Markets har hovedkontor i Oslo og avdelinger i Trondheim, Ålesund og Stavanger. Det er 143 årsverk i selskapet. 

SpareBank 1 Markets eier SpareBank 1 Kapitalforvaltning 100 prosent. Selskapet har en samlet forvaltningskapital på 20 milliarder kroner og 21 årsverk. Selskapet blir solgt til SpareBank 1 Forvaltning i tredje kvartal 2021, og er presentert som holdt for salg fra andre kvartal 2021. Historikk er omarbeidet.

SpareBank 1 Markets sitt resultat før skatt ble 62 millioner kroner (65 millioner). Høy aktivitet for flere av forretningsområdene har gitt høyere inntekter enn et normalt andrekvartal. SpareBank 1 Markets har vært tilrettelegger for mange emisjoner og børsintroduksjoner som har gitt høye inntekter fra Investment Banking og Aksje / High Yield-området. Inntektene fra rente- og valutavirksomheten har gått ned fra samme kvartal i fjor. Inntekter for Fremmedkapital har også gått ned i og med at andre kvartal i 2020 var preget av store kursgevinster på verdipapirer som hadde hatt store kurstap i første kvartal. Samlede inntekter i konsernet ble 216 millioner kroner (226 millioner). Driftskostnadene var 154 millioner kroner (161 millioner). 

I SpareBank 1 SMN sitt markedsområde er SpareBank 1 Markets det ledende kapitalmarkedsmiljøet.

SpareBank 1 SMN Invest investerer i aksjer, hovedsakelig i regionale virksomheter. Selskapet hadde et resultat før skatt i andre kvartal 2021 på 21 millioner kroner (7 millioner kroner) og i første kvartal 109 millioner kroner. Resultatet i andre kvartal kommer – som i første kvartal - av urealiserte kursgevinster i aksjeporteføljen. 

Selskapet har aksjer til en verdi av 561 millioner kroner (418 millioner) per 30. juni 2021. 

Investering i aksjer er ikke lenger innenfor konsernets strategi, og SpareBank 1 SMN avvikler derfor SpareBank 1 SMN Invest i sin nåværende form. Aksjeporteføljen blir forvaltet sammen med andre anleggsaksjer i banken og vil bli nedtrappet over tid.

Øvrig virksomhet

Øvrig virksomhet består av eiendomssselskapene SpareBank 1 SMN Kvartalet, SpareBank 1 Bygget Steinkjer og St.Olavs plass i Ålesund.

Første halvår 2021

Godt resultat for første halvår 

SpareBank 1 SMN har et resultat på 1.523 millioner kroner (1.008 millioner), og en egenkapitalavkastning på 14,5 prosent (10,3 prosent). Resultatet er 515 millioner kroner bedre enn første halvår 2020 som følge av økte inntekter og reduserte tap. Resultatet per egenkapitalbevis ble 6,90 kroner (4,53).  

Driftsresultatet etter tap ble 1.276 millioner kroner (646 millioner) og 630 millioner kroner bedre enn første halvår 2020, som følge av økte inntekter, ingen kostnadsvekst i banken og reduserte tap.

Netto renteinntekter ble 1.366 millioner kroner (1.376 millioner). Norges Bank har opprettholdt styringsrenten på null, og NIBOR var 70 punkter lavere første halvår i 2021 enn i første halvår 2020. Som følge av det lave rentenivået er utlåns- og innskuddsmarginene noe ned sammenlignet med først halvår i fjor, og forrentningen på bankens egenkapital er også redusert. Både utlån og innskudd har økt, noe som har bidratt til å styrke netto renteinntekter

Netto provisjonsinntekter ble 1.538 millioner kroner (1.153 millioner). Dette forklares i hovedsak med økte inntekter fra verdipapirtjenester og eiendomsmegling, samt økte provisjonsinntekter på lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt.

Avkastning på finansielle investeringer (inkludert utbytte) var 220 millioner kroner (155 millioner). Økningen er i stor grad følge av urealisert gevinst på aksjeporteføljen i SpareBank 1 SMN Invest i første kvartal 2021

Resultat fra tilknyttede selskaper ble 340 millioner kroner (394 millioner). Resultatet i første halvår er positivt påvirket særlig av gode resultater både i Fremtind Forsikring og SpareBank 1 Forsikring 

Driftskostnadene ble 1.531 millioner (1.405 millioner), hvor størstedelen av veksten er i SpareBank 1 Markets som følge av høy aktivitet med påfølgende økte kostnader, særlig i første kvartal

Tap på utlån ble 98 millioner kroner (478 millioner). På utlån til konsernets næringslivskunder var tapene i første halvår 104 millioner kroner (427millioner). På utlån til personmarkedskunder ble de netto inngang på tap i første halvår på 6 millioner kroner (tap 51 millioner). 

Utlånsveksten var 3,4 prosent (4,4 prosent). Vekst i utlån til privatkunder 2020 var 3,1 prosent (4,2 prosent). Utlån til næringslivskunder økte med 4,1 prosent (4,7 prosent).

Innskudd økte med 12,9 prosent (9,7 prosent). Innskuddene fra personmarkedskunder økte med 8,8 prosent (14,9 prosent). Innskudd fra næringslivskunder økte med 15,9 prosent (6,1 prosent). 

Personkunder

Resultat før skatt (mill. kr)

Første halvår 2021 Første halvår 2020
Personmarked 569 478
EiendomsMegler 1 Midt-Norge (87%) 62 30

Personmarked i banken oppnådde et resultat før skatt på 569 millioner kroner (478 millioner). Avkastning på anvendt kapital i privatmarkedssegmentet ble 13,0 prosent (11,4 prosent).

Samlede driftsinntekter ble 1.003 millioner kroner (992 millioner). Netto renteinntekter utgjorde 559 millioner kroner (622 millioner) og provisjonsinntektene 442 millioner (371 millioner). Provisjonsinntektene er økt i hovedsak som følge av høyere provisjoner fra SpareBank 1 Boligkreditt.

Utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet ble henholdsvis 3,1 prosent (4,0 prosent) og 8,8 prosent (15,5 prosent).

Utlånsmarginen ble 1,66 prosent (1,81 prosent), mens innskuddsmarginen ble 0,01 prosent (0,02 prosent) målt mot tremåneders NIBOR.

Det ble netto inngang på tap på 9 millioner kroner (tap 42 millioner).

EiendomsMegler 1 Midt-Norge. Driftsinntektene ble 245 millioner kroner (188 millioner), mens driftskostnadene var 183 millioner kroner (158 millioner). EiendomsMegler 1 Midt-Norge sitt resultat før skatt ble 62 millioner kroner (30 millioner). Det har vært høy aktivitet i boligmarkedet første halvår, og antall salg (bolig og næring) var 4.080 mot 3.409 i første halvår 2020.

Bedriftskunder

Resultat før skatt (mill. kr) Første halvår 2021 Første halvår 2020
Næringsliv 366 119
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN (88,7%)  60 67
SpareBank 1 Finans Midt-Norge (61,2%)  118 81
SpareBank 1 Markets (66,7%) 179 48

Næringsliv i banken oppnådde et resultat før skatt på 366 millioner kroner (119 millioner). Resultatforbedringen skyldes lavere tap. Avkastning på anvendt kapital for næringslivssegmentet ble 10,4 prosent (4,1 prosent). 

Driftsinntektene ble 682 millioner kroner (747 millioner). Netto renteinntekter ble 556 millioner kroner (619 millioner) og provisjonsinntektene 119 millioner (113 millioner). 

Utlånene økte med 4,1 prosent (6,8 prosent) og innskuddene økte med 15,9 prosent (4,5 prosent) i første halvår. En del av innskuddsveksten forklares med at Trondheim Kommune har valgt SpareBank 1 SMN som sin hovedbankforbindelse

Utlåns- og innskuddsmargin ble henholdsvis 2,74 prosent (2,88 prosent) og minus 0,32 prosent (minus 0,10 prosent). 

Netto samlede tap i næringslivssegmentet er 100 millioner kroner (410 millioner).

SpareBank 1 Finans Midt-Norge hadde et resultat før skatt på 118 millioner (81 millioner). Tallene inkluderer SpareBank 1 Spire Finans.

Selskapets inntekter ble 182 millioner kroner (170 millioner). Det er tatt ut kostnadsgevinster ved fusjonen med Spire, og kostnadene i første halvår 2021 ble 57 millioner kroner (64 millioner). Tap ble 6 millioner kroner (25 millioner).

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde et resultat før skatt på 60 millioner kroner (67 millioner). Driftsinntektene ble 317 millioner kroner (304 millioner) og kostnadene 257 millioner kroner (237 millioner).

SpareBank 1 Markets sitt resultat før skatt ble 179 millioner kroner (48 millioner). Høy aktivitet i forretningsområdene har gitt høye inntekter og et meget tilfredsstillende resultat, spesielt i første kvartal 2021

Hittil i år har konsernet inntekter på 550 millioner, som er 234 millioner høyere enn samme periode i 2020.  Resultat før skatt ble 179 millioner (48 millioner)

God finansiering og likviditet 

Banken følger en konservativ likviditetsstrategi, med likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i tolv måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering.

Myndighetene stiller krav til at alle kredittinstitusjoner skal ha tilstrekkelige likviditetsbuffere for å tåle perioder med begrenset tilgang på markedsfinansiering. Liquidity Coverage Ratio (LCR) måler størrelsen på bankenes likvide eiendeler i forhold til netto likviditetsutgang 30 dager frem i tid gitt en stressituasjon.

LCR er beregnet til 184 prosent per 30. juni 2021 (163 prosent). Kravet er 100 prosent.

Konsernets innskuddsdekning per 30. juni 2021 inklusive SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt var 58 prosent (54 prosent).

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Andelen av bankens samlede pengemarkedsfinansiering med over ett års løpetid var 89 prosent (75 prosent) per 30. juni 2021.

SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt er bankens viktigste finansieringskilde og lån på samlet 47 milliarder kroner (44 milliarder) er solgt til kredittforetakene per 30. juni 2021.

SpareBank 1 SMN har etablert og offentliggjort et rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner. Rammeverket er verifisert av ratingbyrået Sustainanalytics.

SpareBank 1 SMN utstedte i februar 2021 en grønn seniorobligasjon med 7 års løpetid pålydende 500 millioner euro. Over 100 investorer deltok. Utstedelsen understøtter bankens ESG-strategi, gir en bredere investormasse og reduserer bankens finansieringsrisiko i Euro.

Rating

Bankens rating hos Moody’s er A1 (outlook stable).

Soliditet

Ren kjernekapitaldekning per 30. juni 2021 ble 18,3 prosent (17,2 prosent).  Krav til ren kjernekapital er 14,4 prosent, inkludert kombinerte bufferkrav, og et Pilar 2-krav på 1,9 prosent. Finanstilsynet vil fastsette nye pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN i løpet av 2021.

SpareBank 1 SMN har mål om en ledelsesbuffer på om lag en prosent over samlede pilar 1 samt pilar 2-krav for å kunne absorbere svingninger i risikovektet balanse samt svingninger i konsernets resultat.

Konsernet legger til grunn full motsyklisk buffer i sin kapitalplanlegging, og har et mål om en ren kjernekapitaldekning på 16,9 prosent.

Ren kjernekapitaldekning økte med 0,3 prosentpoeng til 18,3 prosent i andre kvartal 2021. Beregningsgrunnlaget økte med 0,6 prosentpoeng i andre kvartal 2021. Ren kjernekapital økte med 2,2 prosentpoeng i andre kvartal som følge av et godt kvartalsresultat og utbytte fra SpareBank 1 Gruppen. Det er lagt til grunn en utdelingsgrad på 50 prosent av periodens resultat.  

Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) på 7,0 prosent, (6,9 prosent) viser sterk soliditet. Arbeidet med kapitaleffektivisering vil fortsette for styrket lønnsomhet og soliditet.

Bærekraft

SpareBank 1 SMN skal stimulere til bærekraftig utvikling i regionen ved å være en pådriver for grønn omstilling, partner for inkluderende samfunnsutvikling og en veiviser for ansvarlig forretningskultur.

Fem målområder for 2021 er prioritert som første steg i omstillingsplanen mot 2030:

Innovasjon. Skape grønn vekst og næringsutvikling gjennom samarbeid og partnerskap. Konsernet vil engasjere kunder og samarbeidspartnere i utviklingen av innovative lokalsamfunn. 

Kundetilbud. Tilby produkter og tjenester som stimulerer kundenes omstilling og digitalisering. Det er målsatt ti prosent årlig økning i utlån som kvalifiserer til grønn obligasjonsfinansiering.

Klimafotavtrykk. Redusere klimafotavtrykket i hele verdikjeden. For å oppnå en halvering i konsernets klimafotavtrykk til 2030 er det målsatt en årlig reduksjon på åtte prosent mot referanseåret 2019.

Kompetanse. Styrke (klimarisiko) kompetanse og rapportering. Konsernet vil tilby et kompetanseprogram for både kunder og ansatte.

Mangfold. Medvirke til mangfold og rettferdig omstilling. Konsernet skal arbeide for å forsterke like muligheter i arbeidsliv, hverdagsliv og næringsliv.

Det arbeides bredt i alle konsernets forretningsområder med konkretisering av nøkkelresultater innenfor rammen av en ny, helhetlig konsernstandard for bærekraft.

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis per 30. juni 2021 var 100,18 kroner (90,37) og resultatet per egenkapitalbevis i første halvår ble 6,90 kroner (4,53).

Pris/Inntjening var 8,64 (8,65) og pris/bok 1,19 (0,87).

Utsikter 

Norges befolkning er snart fullvaksinert. De fleste smitteverntiltak kan reduseres og samfunnet normaliseres, med en positiv effekt på norsk økonomi. Norges Bank signaliserer renteøkning i september, som forventes å øke netto renteinntekter i banken. Arbeidsledigheten er redusert fra et høyt nivå. Ledigheten forventes å gå ytterligere ned.

Smittevernsrelaterte tiltak har skapt utfordringer for enkelte bransjer. Koronarelaterte utlånstap hos SpareBank 1 SMN har vært lave. Banken har lav eksponering mot de mest utsatte næringene, men følger disse tett opp med eventuelle tiltak. Tap på utlån er betydelig redusert i 2021.

Gode resultater i samtlige forretningsområder har gitt en meget høy egenkapitalavkastning også i andre kvartal 2021, og bekrefter verdien av å ha et bredt produktspekter til kundene.

Implementering av Ett SMN har bidratt til god vekst og et sterkt kvartalsresultat. Styret forventer at bedre samhandling mellom forretningsområdene vil gi fortsatt økt kunderekruttering, økt kryss-salg, et bedre kundetilbud og reduserte kostnader.

Investering i en nordisk digitallommebok via Vipps, og en nasjonal plattform for bilabonnement, Fleks, er initiativ som legger grunnlag for fremtidig inntjening. Etablering av SpareBank 1 Forvaltning representerer en fornyet satsing på spareområdet.

Ved utgangen av andre kvartal har banken en sterk markedsposisjon, er meget solid, og har god likviditet. Det gir handlingsrom for å realisere konsernets høye ambisjoner. Konsernets finansielle mål står fast.  

Av det avsatte utbytte for 2020 på 4,40 kroner er det utbetalt 1,30 kroner per egenkapitalbevis. Styret har fullmakt til å beslutte utdeling av resterende utbytte og samfunnsutbytte, og legger til grunn at dette vil bli utbetalt i løpet av fjerde kvartal med mindre det skjer dramatiske endringer i selskapets situasjon eller myndighetenes signaler. 

 

Trondheim, 11. august 2021
Styret i SpareBank 1 SMN
     
     
Kjell Bjordal Christian Stav Morten Loktu
Styrets leder Nestleder  
     
     
Mette Kamsvåg Tonje Eskeland Foss Janne Thyø Thomsen
     
     
     
Freddy Aursø Inge Lindseth Christina Straub
  Ansatterepresentant Ansatterepresentant
     
     
     
    Jan-Frode Janson
    Konsernsjef

 

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN